As­ger Aamund an­gri­ber Sti­ne Bos­se

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Den kend­te er­hvervs­le­der As­ger Aamund går i Ber­ling­s­ke i et hårdt an­greb på den li­ge så kend­te er­hvervskvin­de Sti­ne Bos­se.

As­ger Aamund me­ner, at Sti­ne Bos­se fø­rer an i en ’ ind­van­drer- ra­di­kal lo­ge’, som han an­kla­ger for at gå ind for, at Dan­mark skal mod­ta­ge og for­sør­ge al­le dem, som kryd­ser græn­sen til Dan­mark, uan­set om de kom­mer til Dan­mark på grund krig, nød el­ler blot af lyst.

Sti­ne Bos­se lan­ge­de tid­li­ge­re på som­me­ren ud ef­ter in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), der fo­re­slår, at Dan­mark skal in­dryk­ke an­non­cer i uden­land­ske avi­ser, som skal skræm­me flygt­nin­ge fra at kom­me til Dan­mark. Bos­se me­ner, at det vil ska­de Dan­marks mu­lig­hed for at til­træk­ke nød­ven­dig uden­land­sk ar­bejds­kraft, og det vil li­ge­le­des ska­de Dan­marks om­døm­me i re­sten af ver­den, dag­le­je­re fra Ni­ge­ria og ge­de­hyr­der fra So­ma­lia. Den kom­men­de stær­ke ef­ter­spørgsel ef­ter kom­pe­tent ar­bejds­kraft ret­ter sig mod in­ge­ni­ø­rer, ma­ski­no­pe­ra­tø­rer, it- og bi­o­tek- fag­per­so­na­le, bå­de på det aka­de­mi­ske og det hånd­værks­mæs­si­ge om­rå­de,’ skri­ver As­ger Aamund i et de­bat­ind­læg på Ber­ling­s­ke. dk.

’ Det ko­ster al­le­re­de de dan­ske skat­tey­de­re 17 mil­li­ar­der kro­ner om året i un­der­støt­tel­se til de ti­tu­sind­vis af her­bo­en­de ind­van­dre­re, der ik­ke vil el­ler kan fin­de va­rig beskæf­ti­gel­se,’ fort­sæt­ter han.

Han me­ner i ste­det, at Dan­mark skal fo­ku­se­re på at ef­ter­ud­dan­ne og om­sko­le de 800.000 dan­ske­re, der er på over­før­sels­ind­komst.

» Der er ab­so­lut ik­ke plads i dansk øko­no­mi til en lavi­ne af nye im­mi­gran­ter med ud­sigt til livslang over­før­sels­ind­komst, « skri­ver As­ger Aamund.

Hyr­der og in­ve­sto­rer

Sti­ne Bos­se, der er tid­li­ge­re kon­cer­n­chef i Tryg, har al­le­re­de gi­vet As­ger Aamund svar

Er­hvervs­le­der Sti­ne Bos­se har væ­ret ude med ri­ven ef­ter in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støjbergs ( V) pla­ner om at la­ve skræm­me­kampag­ner ret­tet mod flygt­nin­ge. Nu er er­hvervs­le­der As­ger Aamund ude med ri­ven ef­ter Sti­ne Bos­se.

Ar­kiv­fo­tos: Jep­pe Bjørn Vejlø/ Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.