’’

BT - - NYHEDER - As­ger Aamund, er­hvervs- le­der og de­bat­tør

Det ko­ster al­le­re­de de dan­ske skat­tey­de­re 17 mil­li­ar­der kro­ner om året i un­der­støt­tel­se til de ti­tu­sind­vis af her­bo­en­de ind­van­dre­re, der ik­ke vil el­ler kan fin­de va­rig beskæf­ti­gel­se

hvis vi ta­ger Støjbergs me­to­de i brug. Det er ud­ta­lel­ser­ne i det ind­læg, As­ger Aamund ret­ter sin kri­tik imod.

’ Sti­ne Bos­se ta­ger imid­ler­tid fun­da­men­talt fejl i beg­ge si­ne kri­tik­punk­ter. Dan­mark har un­der in­gen om­stæn­dig­he­der brug for en synd­flod af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.