Kul­tur Spi­el­berg hy­rer

Dansk fi lm­fo­to­graf vip­per de tun­ge dren­ge af pin­den: Vi ses, Spi­el­berg!

BT - - KULTUR - Lon­nie Kjer bt@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Der er ik­ke nød­ven­dig­vis så langt fra Hel­le­sted til Hol­lywood. Film­fo­to­graf Char­lot­te Bruus Chri­sten­sen skift er i hvert fald dansk adres­se og land­liv ud med Hol­lywood- mø­der og topjob hos Ste­ven Spi­el­bergs DreamWor­ks.

Der var en anel­se me­re action end sæd­van­ligt i Hel­le­sted på Stevns for et par uger si­den. Eft er et hur­tigt Sky­pe- in­ter­view med top­pen af pop­pen, el­ler i hvert fald fi lm­bran­chen – fol­ke­ne bag pro­duk­tions­sel­ska­bet DreamWor­ks – blev hun in­vi­te­ret til Hol­lywood til mø­de. Ik­ke i næ­ste uge el­ler ved lej­lig­hed. Nu.

Så op ad grus­vej­en til land­ste­det, hvor den suc­ces­ful­de fo­to­graf bor med sin mand, tre børn og seks he­ste, kør­te li­mo’en, der skul­le frag­te hen­de til luft hav­nens VIP- lo­un­ge, eft er­føl­gen­de bobler i fl yet og, vig­tigst, til mø­de i Hol­lywood. Som tid­li­ge­re skre­vet i BT har Char­lot­te Bruus Chri­sten­sens sam­ar­bej­de med Tho­mas Vin­ter­berg ført til in­ter­na­tio­nal in­ter­es­se for hen­des ar­bej­de som fi lm­fo­to­graf.

» Det var fuld­stæn­dig van­vit­tigt, og jeg nå­e­de ik­ke at for­stå no­get som helst, men sag­de selv­føl­ge­lig ba­re ja tak med det sam­me og fi k da nævnt, at jeg alt­så godt ba­re kun­ne ta­ge en taxa til luft hav­nen, « gri­ner fi lm­fo­to­gra­fen i te­le­fo­nen fra hjem­met, hvor alt li­ge nu er ri­me­lig ka­o­tisk.

Tvil­lin­gepi­ger­ne skul­le am­mes

For det hø­je tem­po ser ik­ke ud til at stop­pe fo­re­lø­big. Kort eft er hjem­komst til Dan­mark, små tvil­lin­gepi­ger, der skul­le am­mes, og he­ste, der skul­le fodres, rin­ge­de Char­lot­te Bruus Chri­sten­sens agen­ter fra Lon­don: Sam­ta­len overt­he­re var gå­et godt, og hun skul­le nok reg­ne med at pak­ke syd­frug­ter­ne i en fart og indstil­le sig på en fl yt­ning til New York, hvor fi lmen ’ Girl on the Train’ skal fi lmes.

Job­bet blev hen­des, mens bran­chens tun­ge dren­ge måt­te se sig slå­et af den dan­ske pi­ge fra lan­det, der li­ge nu sid­der i et fl y på vej til Mis­sis­sip­pi for ’ li­ge at hæn­ge ud med hol­det’, in­den de træk­ker i ar­bejd­s­tø­jet om nog­le uger.

» Det si­ger man jo hel­ler ik­ke nej til, men det er jo ik­ke for­di, jeg ik­ke har nok, der li­ge skal ord­nes, in­den he­le fa­mi­li­en fl yt­ter sidst i au­gust. Men man har jo et bil­le­de af top­pen af den bran­che, man er i, og jeg må in­drøm­me, at jeg har det lidt som at va­de di­rek­te ind på Oran­ge Sce­ne på Roskil­de Festi­val. Jeg fø­ler mig i hvert fald us­and­syn­lig hel­dig. «

Det er nu nok me­re end held, der af­gør sa­gen. Den 38- åri­ge fi lm­fo­to­graf er på in­gen må­de novi­ce i fi lm­bran­chen. Vi ken­der blandt an­det hen­de, el­ler hen­des billeder, fra Vin­ter­bergs ’ Sub­ma­ri­no’, ’ Jag­ten’ og se­ne­st ’ Far from the Mad­ding Crowd’. Og det næ­ste bli­ver alt­så ’ The Girl on the Train’ el­ler ’ Kvin­den på to­get’, som fi lma­ti­se­rin­gen af Pau­la Hawkins’ be­st­sel­ler­bog kom­mer til at hed­de, når den ram­mer de dan­ske bi­o­gra­fer.

In­gen plads til ups’er

Og selv om over­ra­skel­sen over at ha­ve få­et job­bet eft er­hån­den har for­ta­get sig, lø­ber hun ik­ke rundt med ar­me­ne over ho­ve­d­et. End­nu.

» Nu skal vi jo snart i gang med det, der vir­ke­lig be­ty­der no­get. Ar­bej­det. Og det er hårdt ar­bej­de sek­sten ti­mer om da­gen. Der er ik­ke plads til en ups’er. Tin­ge­ne skal ba­re væ­re i or­den, og jeg er glad, men jeg jub­ler ik­ke, før jeg er i mål, og fi lmen er fær­dig – og en suc­ces. Jeg har in­tet vun­det end­nu, for vi har ik­ke væ­ret ’ på sce­nen’ end­nu. Der føl­ger et kæm­pe an­svar med, og der er ri­ge­ligt at leve op til for mig. «

Ste­ven Spi­el­berg, f. eks. Som godt nok ik­ke in­stru­e­rer fi lmen, men er execu­ti­ve pro­du­cer og sel­ve­ste Mr. Dreamwor­ks.

God­kendt af Spi­el­berg

» At det li­ge er DreamWor­ks, er fan­ta­stisk, men det pri­mæ­re mål for mig er alt­så de go­de hi­sto­ri­er. Her får jeg ba­re he­le pak­ken. Spi­el­berg har god­kendt mig, og han vil jo og­så kom­me med kom­men­ta­rer til in­struk­tø­ren Ta­te Tay­l­or, som er ham, jeg skal ar­bej­de sam­men med. Og så skal jeg jo le­de fo­to­grafh ol­det, in­stru­e­re bil­ledsi­den, og det for­plig­ter da, at lil­le mig skal le­de halv­gam­le dren­ge fra bran­chen med år­ti­ers er­fa­ring. Men det skal jeg alt­så. Og hvis jeg ik­ke per­for­mer, bli­ver jeg ba­re sat af hol­det. Så­dan er reg­ler­ne. Jeg skal le­ve­re va­ren. «

Og så skal hun li­ge ha’ kuff er­ten og fa­mi­li­en pak­ket, sagt far­vel til he­ste, fa­mi­lie og ven­ner og væ­re rej­se­klar. Men­talt er hun helt klar.

» Det har al­tid væ­ret me­nin­gen, at vi skul­le rej­se sam­men som fa­mi­lie. Sidst var det Tor­on­to, nu bli­ver det alt­så New York. Det er vildt fedt. og det er vo­res even­tyr, som net­op kan la­de sig gø­re, for­di bør­ne­ne er så små, og min mand ( Ste­fan Mørk, fi lm­klip­per og mu­si­ker, red.) er så fl ek­si­bel, som han er. Vi le­ver i epo­ker og la­der os fl yde med, når mu­lig­he­der­ne er der. Og vi glæ­der os helt vildt. «

Char­lot­te Bruus Chri­sten­sen på ar­bej­de un­der ind­spil­nin­gen af Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Far from the Mad­ding Crowd’. PR- fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.