Char­lot­te

Kvin­den på to­get

BT - - KULTUR - ( 2010)

3. Fe­lix J. fe­at. Jas­mi­ne T.

Ain ´ t no­bo­dy ( loves me bet­ter)

’ Kvin­de på to­get’

( 2015) er en be­stel­ler, skre­vet af den bri­ti­ske for­fat­ter Pau­la Hawkins.

ver­den over i fe­bru­ar, og i be­gyn­del­sen af marts 2015 hav­de den al­le­re­de solgt over 1 mio. ek­sem­pla­rer, 1,5 mil­li­on i april.

Den ud­kom

’ Kvin­den i to­get’

hand­ler om Rachel, der føl­ger den sam­me ru­ti­ne hver mor­gen. Hun ta­ger to­get ind til Lon­don sam­men med al­le de an­dre pend­le­re. På ru­ten hol­der to­get stille for­an et be­stemt hus, og Rachel be­trag­ter det smuk­ke un­ge par, der bor der. Hun fan­ta­se­rer om dem, hvad de hed­der, hvor­dan de­res liv er. I hen­des ho­ved er par­rets liv helt per­fekt. En mor­gen ser Rachel no­get dybt cho­ke­ren­de fra sit vin­due i to­get - og kort eft er er kvin­den for­s­vun­det fra hu­set. Rachel kon­tak­ter po­li­ti­et og be­gyn­der at blan­de sig i ef­ter­forsk­nin­gen. Men kan po­li­ti­et sto­le på den al­ko­ho­li­ske Rachel som et vid­ne?

Film­ret­tig­he­der­ne

til ro­ma­nen blev er­hver­vet af Dreamwor­ks, al­le­re­de in­den ud­gi­vel­sen af bo­gen.

BLÅ BOG Født: Char­lot­te Bruus Chri­sten­sen i 1978. Ud­dan­net:

Har Har fi lmet: ’ Sub­ma­ri­no’ ’ Min bed­ste fj en­de’ ’ Jag­ten’

Fa­mi­lie:

DreamWor­ks:

De står bag fi lm

I 2004 på Na­tio­nal Film and Te­le­vi­sion School i Lon­don.

skre­vet og in­stru­e­ret den pris­be­løn­ne­de kort­fi m ’ Betwe­en Us’.

( 2010) ( 2013), som hun modt­og ’ Prix Vulcain de l’Ar­ti­ste Te­ch­ni­ci­en’ ved Can­nes- festi­va­len i 2012 for. Som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de. Pri­sen gi­ves for en frem­ra­gen­de kunst­ne­risk- tek­nisk præ­sta­tion.

Gift med Ste­fan Mørk og mor til Ve­ra på tre år og tvil­lin­ger­ne El­len og Sel­ma på ti må­ne­der.

Ame­ri­kansk fi lm­sel­skab, ejet af bl. a. Ste­ven Spi­el­berg.

som bl. a. ’ Gla­di­a­tor’, Ame­ri­can Beauty ’, ’ Shrek’, ’ War of the Wor­lds’, ’ Ants’, ’ Ma­da­ga­scar’, ’ Cast Away’ og ’ Saving pri­va­te Ry­an’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.