For­stand på bå­de gyn­ger og kar­ru­sel­ler

Ron­nie Fridt­hjof står bag især bre­de ko­me­di­er og er en se­ri­øs de­bat­tør

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

40 ÅR I MOR­GEN

De ste­der, hvor Ron­nie Fridt­hjof sæt­ter si­ne ben, bli­ver der ta­get ini­ti­a­ti­ver og sat ting i gang. Li­ge fra barns­ben har søn­nen få­et iværk­sæt­ter­ge­net ple­jet af sin far Ja­ck Fridt­hjof, der var ra­diovært og ik­ke så lidt af en kul­tur­per­son­lig­hed i Aar­hus.

Som dreng hav­de Ron­nie sin egen ra­dio­sta­tion, og si­den 2000 har han haft sit eget pro­duk­tions­sel­skab, hvor han har pro­du­ce­ret bå­de spil­le­fi lm, do­ku­men­tar­fi lm og tv- se­ri­er. Nor­disk Film køb­te for ny­lig 25 pro­cent af Fridt­hjof Film, og når den slags sker, er det et ret sik­kert tegn på, at der er ta­le om en god for­ret­ning.

Film­sel­ska­bet gjor­de for al­vor op­mærk­som på sig selv med suc­cesko­me­di­en ’ Blå mænd’ i 2008, og det fort­sat­te med ’ Ju­le­froko­sten’. Den før­ste fi lm solg­te 438.000 bil­let­ter, mens det gik knap så godt med den næ­ste, der kun solg­te 175.000. Beg­ge fi lm er in­stru­e­ret af mak­ke­ren Ras­mus Hei­de, der kom­mer fra Ribe. De to står og­så bag se­ri­en ’ Al­le for én’, ’ Al­le for to’ og ’ Al­le for tre’, som vi sta­dig har til go­de. De to før­ste fi lm har solgt 376.000 bil­let­ter i gen­nem­snit.

Har si­ne me­nin­gers mod

Kort sagt har Ron­nie Fridt­hjof haft øje for de bre­de suc­ce­ser, og en af hans kæp­he­ste har i den for­bin­del­se væ­ret, at fi lman­mel­der­ne le­ver i en ver­den for langt fra pu­bli­kum. I an­non­cer har han skudt med skar­pt mod det skri­ven­de og for­tol­ken­de folk. Fridt­hjof går nem­lig ger­ne i me­di­er-

Nem ne, hvis han fø­ler sig gå­et for nær. Even­tu­elt at over­ve­je, at ik­ke al­le sel­ska­bets fi lm er li­ge go­de, har ik­ke lig­get li­ge for.

Fridt­hjof har og­så, i for­bin­del­se med pirat­ko­pi­e­rings­pro­ble­ma­tik­ken el­ler an­dre dis­kus­sio­ner om struk­tu­ren i fi lm­bran­chen, haft si­ne me­nin­gers mod.

Ved si­den af de bre­de fi lm har Fridt­hjof pro­du­ce­ret den velan­meld­te do­ku­men­tar­fi lm ’ Ar­ma­di­l­lo’, der vandt to Bo­di­l­pri­ser og en Em­my, li­ge­som han stod bag tv­se­ri­en til un­ge, ’ Heart­less’, der for ny­lig gik en en­kelt sæ­son.

Gør ting på sin egen må­de

Ron­nie Fridt­hjof er en for­fri­sken­de skik­kel­se i et oft e me­get frygt­somt og po­li­tisk kor­rekt fi lm­land­skab. Han gør al­tid tin­ge­ne på sin helt egen må­de, og han ta­ger ger­ne bla­det fra mun­den. Så læn­ge arm­be­væ­gel­ser­ne a la an­dre ka­ris­ma­ti­ske per­son­lig­he­der i fi lm­pro­du­cen­ter­nes ræk­ker som for ek­sem­pel Regn er Gra­sten og Ti­vi Magnus­son er i store sving­nin­ger, vil vi for­hå­bent­lig se en mand, der fort­sat tje­ner pen­ge på den nog­le gan­ge tvivls­om­me smag, for der­eft er at bru­ge dem på den go­de sag. Nem­lig fi lm i al al­min­de­lig­hed. Det fi k Fridt­hjof og­så en så­kaldt Ib- pris for i 2013.

På vej fra Fridt­hjofs la­bo­ra­to­ri­um, der lig­ger i Syd­hav­nen, er bå­de en kri­mi­nal­se­rie, en ro­man­tisk ko­me­die og en spil­le­fi lm, der fo­re­går un­der Før­ste Ver­denskrig. Dan­mark var ik­ke di­rek­te del­ta­ger i den krig, men det gør for­ment­lig blot pro­jek­tet me­re spæn­den­de i Ron­nie Fridt­hjofs øj­ne.

Man­den, der og­så plud­se­lig ud af det blå pro­du­ce­re­de en vam­py­rko­me­die i Ca­na­da med Thu­re Lind­hardt. Fle­re skæ­ve idéer af den slags, tak.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Di­rek­tør for film­sel­ska­bet Fridt­hjof Film, Ron­nie Fridt­hjof, fyl­der 40 år i mor­gen. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.