Re­a­li­ty­strø­me­re

BT - - TV -

ACTIONKO­ME­DIE

Mitch er en se­ri­øs og ærekær po­li­ti­mand af den gam­mel­dags ty pe, der al­drig har haft den store mod­vind på job­bet - men plud­se­lig en dag går det helt galt for ham! Un­der en stor narko­ra­zzia for­klud­rer hans me­di­e­li­der­li­ge kol­le­ga fra LAPD Trey tin­ge­ne fuld­stæn­digt, og de to en­der i et vildt sky­de­ri med narko­gangster­ne. Mitch får for al­vor pro­ble­mer, da han i fru­stra­tion sky­der mod en ka­me­ra­mand fra et tv- hold, der fi lmer be­gi­ven­he­der­ne. Po­li­ti­le­del­sen er ra­sen­de, og tv­sta­tio­nen tru­er med et kæm­pe­stort sags­an­læg. Kun hvis tv- sta­tio­nen kan få lov til at la­ve en re­a­li­ty - se­rie med Mitch og Trey, hvor de føl­ger po­li­ti­fol­ke­ne på ar­bej­de, vil de drop­pe sags­an­læg­get. Det ind­vil­li­ger po­li­ti­che­fer­ne i, og nu må Mitch og Trey, der el­lers ik­ke nor­malt er mak­ke­re, fi nde sig i at bli­ve sat sam­men og så el­lers gå på ar­bej­de med et ka­me­ra­hold i hæ­le­ne. Den nye si­tu­a­tion er li­ge no-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.