Mo­bi­lens magt ’’

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Las­se Bjer­re, TV2- do­ku­men­tar­re­dak­tør

Me­get ty­der på, at vi ik­ke er helt be­vid­ste om, hvor af­hæn­gi­ge vi er ble­vet af mo­bi­len og on­li­ne- til­væ­rel­sen

DO­KU­MEN­TAR

Til ste­de el­ler ej. Mo­bil­te­le­fo­nen har på få år æn­dret vo­res liv fun­da­men­talt. Vi har den med overalt. Og det er med mo­bi­len i hån­den, vi op­le­ver li­vets store øje­blik­ke.

Men hvad gør mo­bi­len egent­lig ved os? TV 2 sæt­ter fo­kus på vo­res store mo­bil­for­brug og un­der­sø­ger, hvad mo­bi­len gør ved vo­res nær­vær og vo­res kon­cen­tra­tions­ev­ne.

På fø­de­gan­ge­ne er jor­de­mødre alar­me­ret over for­æl­dre, som bru­ger me­re tid på mo­bi­len end på de­res ny­fød­te barn. På gym­na­si­er sur­fer ele­ver­ne på net­tet i ti­me­vis midt i un­der­vis­ning­sti­den, vi­ser en un­der­sø­gel­se, som TV2 Do­ku­men­tar fo­re­ta­ger. Og hel­ler ik­ke i ferien hol­der vi dan­ske­re fri fra mo­bi­len.

» Mo­bil­te­le­fo­ner­ne har utvivl­s­omt gjort vo­res hver­dag me­get let­te­re. Men mo- bi­len stjæ­ler og­så en mas­se af vo­res op­mærk­som­hed. Me­get ty­der på, at vi ik­ke er helt be­vid­ste om, hvor af­hæn­gi­ge vi er ble­vet af mo­bi­len og on­li­ne- til­væ­rel­sen. Og sik­ker­he­den ved te­le­fo­ner­ne er ry- sten­de dår­lig. In­ter­na­tio­na­le fir­ma­er kan så let som in­gen­ting tøm­me vo­res te­le­fo­ner for dybt pri­va­te op­lys­nin­ger. Alt dét vil vi ger­ne sæt­te til de­bat, « si­ger TV 2- do­ku­men­tar­re­dak­tør Las­se Bjer­re.

An­den del af do­ku­men­tar­fil­men sen­des 27. au­gust klok­ken 20.00. Og pro­gram­mer­ne bli­ver iføl­ge Las­se Bjer­re start­skud­det for en TV2­sæ­son spæk­ket med stær­ke, hjer­teskæ­ren­de og de­bat­ska­ben­de do­ku­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.