LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2000. ( May­be Ba­by) Sam og Lu­cy el­sker hin­an­den, men der mang­ler no­get i de­res liv - nem­lig et barn. Da den na­tur­li­ge me­to­de ik­ke gi­ver ge­vinst, be­slut­ter par­ret sig for at for­sø­ge med kun­stig be­frugt­ning. Kan de­res æg­te­skab over­le­ve pres­set? Med­vir­ken­de: Lu­cy Bell: Jo­e­ly Ri­chards­on, Sam Bell: Hugh Laurie og Mr. Ja­mes: Rowan At­kin­son. In­struk­tion: Ben Elt­on. DR1 kl. 15.50 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 1998. ( Rush Hour) Den hur­tig­ste hånd fra Østen mø­der den mest åben­mun­de­de kæft fra Ve­sten, når po­li­ti­be­tjen­te­ne Lee fra Hong Kong og Ja­mes Car­ter fra Los An­ge­les fin­der sam­men for at red­de den ki­ne­si­ske kon­suls kid­nap­pe­de dat­ter. Da Hong Kon­ga­gent Lee kom­mer til L. A. for at ef­ter­for­ske kidnapningen, er FBI ik­ke me­get for at la­de en frem­med blan­de sig i de­res ar­bej­de. Der­for sæt­ter de be­tjent Ja­mes Car­ter til at hol­de Lee væk fra sa­gen. Med­vir­ken­de: Lee: Ja­ck­ie Chan, Car­ter: Chris Tuck­er og Tho­mas Grif­fin: Tom Wil­kin­son. In­struk­tion: Brett Rat­ner. TV 2 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1989. ( Old Gringo) Pe­ber­mø­en Har­ri­et Win­slow ar­bej­der som gu­ver­nan­te på en af­si­des­lig­gen­de ha­ci­en­da i Me­xi­co, men bli­ver bortført af Tho­mas Ar­royo, der er ge­ne­ral i Pan­cho Vil­las re­vo­lu­tions­hær. Hun fo­rel­sker sig i Tho­mas, men i bag­grun­den lu­rer den gam­le ame­ri­ka­ner Am­bro­se Bi­er­ce, der bæ­rer på en tung hem­me­lig­hed, og Har­ri­et fø­ler sig split­tet mel­lem de to mænd. Med­vir­ken­de: Har­ri­et: Ja­ne Fon­da, Am­bro­se » Bit­ter « Bi­er­ce: Gre­gory Peck og Ge­ne­ral Tomás Ar­royo: Jim­my Smits. In­struk­tion: Lu­is Pu­en­zo. DR2 kl. 17.10 Ame­ri­kansk- en­gelsk dra­ma fra 2007. ( A Mighty Heart) Den 23. ja­nu­ar 2002 bli­ver der vendt op og ned på den høj­gravi­de ra­dio­jour­na­list Ma­ri­a­ne Pearls liv. Hen­des mand, jour­na­li­sten Da­ni­el Pearl, er på op­ga­ve i den paki­stan­ske stor­by Ka­ra­chi, da han plud­se­lig for­svin­der. Med­vir­ken­de: Ma­ri­a­ne Pearl: An­ge­li­na Jo­lie, Da­ni­el » Dan­ny « Pearl: Dan Fut­ter­man og As­ra: Ar­chie Panja­bi. In­struk­tion: Mi­cha­el Win­ter­bot­tom. DR2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2008. ( Ni­ck & Norah’s In­fi­ni­te Play­list) Der er gå­et tre uger, to da­ge og 23 ti­mer, si­den Tris slog op med Ni­ck, og nu er hun duk­ket op til hans kon­cert sam­men med en ny fyr. Hvor­dan kan hun væ­re kom­met vi­de­re så hur­tigt? Det­te er be­gyn­del­sen på Ni­cks, Nora­hs og Man­hat­tans nat. Med­vir­ken­de: Ni­ck: Mi­cha­el Ce­ra, Norah: Kat Den­nings og Tris: Ale­xis Dzi­e­na. In­struk­tion: Pe­ter Sol­lett. TV 2 Zulu kl. 20.50 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2005. ( Flight­plan) Ky­le Pratt er en suc­ces­rig fly­de­sig­ner, der sam­men med sin seksår­i­ge dat­ter, Julia, har måt­tet gen­nem­le­ve sin æg­te­mands trau­ma­ti­ske døds­fald i Ber­lin. På vej hjem til New York, i det pas­sa­ger­fly hun selv har med­vir­ket til at byg­ge, fal­der Ky­le i søvn. Da hun våg­ner, er fly­et sta­dig i luf­ten, og Julia er spor­løst for­s­vun­det. Men hvad vær­re er, kan in­gen af Ky­les med­pas­sa­ge­rer over­ho­ve­det hu­ske at ha­ve set pi­gen. Fly­et s vagt­mand Ge­ne Car­son og fly­kap­ta­j­nen Rich in­si­ste­rer på, at dat­te­ren ik­ke er på pas­sa­ger­li­sten. Med­vir­ken­de: Ky­le Pratt: Jo­die Fo­ster, Car­son: Pe­ter Sars­gaard og Mr. Loud: Sha­ne Edel­man. In­struk­tion: Ro­bert Schwent­ke. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.