SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2001. ( Ka­te & Le­opold) Stu­art fin­der en tidslo­m­me ved Brook­lyn Brid­ge og ta­ger tilbage til 1870. Men han bli­ver op­da­get af Le­opold, som ved et uheld kom­mer med tilbage til nu­ti­den. Her fo­rel­sker Le­opold sig i Ka­te, men det er ik­ke let at væ­re en gent­le­man fra for­ti­den i nu­ti­dens ver­den. Med­vir­ken­de: Ka­te McKay: Meg Ry­an, Le­opold: Hugh Ja­ck­man og J. J. Cam­den: Brad­ley Whit­ford. In­struk­tion: Ja­mes Mangold. DR1 kl. 15.40 Dansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2001. ( En kort en lang) Ja­cob og Jør­gen er kæ­re­ster. De el­sker hin­an­den overalt på jor­den og skal gif­tes. Un­der fest kom­mer Ja­cob imid­ler­tid lidt for tæt på Ca­ro­li­ne, der er gift med Jør­gens bror Tom. Og så be­gyn­der pro­ble­mer­ne at tår­ne sig op for Ja­cob, der be­gyn­der at tviv­le på alt og ik­ke er i stand til at ta­ge en en­de­lig be­slut­ning om no­get som helst! Med­vir­ken­de: Jakob: Mads Mik­kel­sen, Jør­gen: Tro­els Ly­by og El­len Hil­lingsø. In­struk­tion: Hel­la Joof. TV3 kl. 13.40 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2011. ( Fast Fi­ve) Den tid­li­ge­re fan­ge Dom To­ret­to be­fin­der sig sam­men med eks­po­li­ti­be­tjen­ten Bri­an O’Con­nor på den for­ker­te af loven midt i det ekso­ti­ske Rio de Ja­neiro i Bra­si­li­en. Med­vir­ken­de: Do­mi­nic To­ret­to: Vin Die­sel, Bri­an O’Con­ner: Paul Wal­ker og Mia To­ret­to: Jor­da­na Brew­ster. In­struk­tion: Justin Lin. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk gyser fra 2009. ( Jen­ni­fer’s Bo­dy) Den se­xe­de che­er­le­a­der Jen­ni­fer bli­ver ef­ter en mystisk brand besat af en ond dæ­mon, og får en umæt­te­li­ge ap­pe­tit ef­ter men­ne­ske­kød. Især er det hen­des mand­li­ge klas­se­kam­me­ra­ter, der er i fa­rezo­nen. Nu er det op til hen­des bed­ste ve­nin­de, bog­or­men Ne­e­dy at stop­pe hen­des blo­di­ge ter­ror, før det er for sent – og går ud over hen­des egen kæ­re­ste Chip! Med­vir­ken­de: Jen­ni­fer Check: Me­gan Fox, Ne­e­dy Les­ni­cky: Aman­da Seyfri­ed og Ni­ko­lai Wolf: Adam Bro­dy. In­struk­tion: Karyn Ku­s­ama. TV 2 Zulu kl. 20.50 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­fi lm fra 1989. ( Ho­ney, I Shrunk the Kids) Way­ne ar­bej­der på en for­mind­skel­ses­ma­ski­ne, som uhel­dig­vis vir­ker, da hans børn træ­der ind i la­bo­ra­to­ri­et. Bør­ne­ne er nu kun mil­li­me­ter- hø­je og bli­ver fe­jet ud i ha­ven, der med ét er ble­vet en jung­le fyldt med kæm­pe­uhy­rer og far­li­ge flo­der. Med­vir­ken­de: Way­ne Szal­in­ski: Ri­ck Mor­a­nis, Rus­sell » Russ « Thomp­son: Matt Frewer og Mae Thomp­son: Kri­sti­ne Sut­her­land. In­struk­tion: Joe Jo­hn­ston. Ka­nal 5 kl. 15.05 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1990. ( The Bon­fi­re of the Va­ni­ties) Fi­nans­man­den Sher­man McCoy har det he­le i kraft af sin rolle som en af Wall Stre­ets su­per­dren­ge. Ud over suc­ces i ar­bejds­li­vet har McCoy og­så sik­ret sig en pas­sen­de ko­ne, den ny­de­li­ge og or­dent­li­ge Ju­dy, en fan­ta­stisk lej­lig­hed på Man­hat­tan så­vel som en læk­ker el­ske­rin­de, den se­xe­de Ma­ria. Alt er så­le­des i den skøn­ne­ste or­den ind­til en af­ten, hvor Sher­man McCoy og Ma­ria kø­rer en sort mand, som de tro­e­de vil­le over­fal­de dem, ned og flyg­ter fra ste­det. Med­vir­ken­de: McCoy: Tom Hanks, Ma­ria Ruskin: Mela­nie Grif­fith og Pe­ter Fal­low: Bru­ce Wil­lis. In­struk­tion: Bri­an De Pal­ma. 6’ eren kl. 23.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.