I nat er du død

BT - - TV -

Som­me­ri­dyl­len på skær­gårds­ø­en Sand­hamn kra­ke­le­rer, da en stu­de­ren­de fi ndes død. Alt ty der på selv­mord. Den un­ge mands mor har dog svært ved at tro, at hen­des søn kun­ne fi nde på at ta­ge sit eget liv. Og jo dy­be­re kri­mi­nal­in­spek­tør Tho­mas An­dreas­son gra­ver i sa­gen, des ty de­li­ge­re bli­ver det da og­så, at den un­ge mand blev myr­det! Mord i Skær­går­den DR1: 20.00

US USA, An­den Ver­denskrig. De to b barn­doms­ven­nerd Ra­fe og Dan­ny bli­ver ind­skre­vet ved fl yve­våb­net og ud­sta­tio­ne­ret på den ame­ri­kan­ske fl åde­ba­se Pearl Har­bor. Her bli­ver Ra­fe kæ­re­ste med den smuk­ke og de­di­ke­re­de sy­geple­jer­ske Eve­lyn. Ra­fe for­la­der dog Eve­lyn for at fl yve bom­be­tog­ter i Eng­land, og da Ra­fes fl y bli­ver skudt ned over Den En­gel­ske Ka­nal, an­ta­ges han for at væ­re død. Pearl Har­bor Ka­nal 4: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.