’ FCM HAR FORSTYRET VO

Stå­le Sol­bak­ken har snart to års ju­bilæum i FCK uden et mester­skab. Der­for skal FCK nu og­så

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

FC København er ramt. Stå­le Sol­bak­ken er ramt. To sæ­so­ner uden guld, og nu er kø­ben­hav­ner­ne og­så ude af Eu­ro­pa in­den grup­pe­spil­let for før­ste gang i 10 år.

Det bur­de læg­ge pres på den nor­ske ma­na­ger, der si­den sin til­ba­ge­ven­den for snart to år si­den har fo­re­ta­get en min­dre re­vo­lu­tion i FC København. Det er hans FCK, der kæm­per for at gen­vin­de tro­nen. Hans spil­le­re, hans stab og hans tak­tik.

Der­for skul­le man tro, at pres­set er stør­re end no­gen­sin­de på man­den, der er gå­et fra en rolle som træ­ner til ma­na­ger på de se­ne­ste to år, in­den aft enens stor­kamp i Her­ning mod de for­modet stør­ste ri­va­ler til tit­len i år – FC Midtjylland.

Fø­ler du, at den­ne sæ­son er din sid­ste chan­ce for at vin­de DM- guld?

» Nej, jeg går ik­ke med de tan­ker. Det kom­mer an på, hvor­dan vi gør det. Hvis der er to hold, som ta­ger 75 po­int, er det så­dan. Vi kan kun kon­cen­tre­re os om os selv. Vi syn­tes, at vi var kom­met godt i gang i år, men så fi k vi det­te eu­ro­pæ­i­ske slag, som for os er et hårdt men­talt pres. For an­dre klub­ber er det li­ge me­get. Det er for­skel­len, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

FCK mang­ler kva­li­tet

FC København be­gynd­te skidt de se­ne­ste to sæ­so­ner, hvor guldt­o­get al­le­re­de var kørt, in­den Sol­bak­ken og FCK re­elt nå­e­de per­ron­en. I år er det be­gyndt bed­re med to sej­re og en uaf­gjort, men igen er FC Midtjylland ved at stik­ke af med fuldt hus i fi re kam­pe.

Det må for Sol­bak­ken ik­ke ske igen, for det er net­op FC Midtjylland, der har na­get i det kø­ben­havn­ske sid­ste år. Ik­ke AaB som for et par sæ­so­ner si­den.

» Du kan godt si­ge, at FC Midtjylland har for­styr­ret vo­res har­moni, for­di de har ta­get så man­ge po­int. For­ri­ge sæ­son tog vi over to po­int i snit. Det var en frem­gang. Før jeg kom tilbage, hav­de FCK hen­tet 1,75 po­int i snit med Ariël Ja­cobs og CV ( Car­sten V. Jen­sen, red.). Nu er vi over to po­int, men FC Midtjylland har jo ta­get et kæm­pe skridt, og det har gjort, at vi er ble­vet ud­for­dret på en helt an­den må­de. Selv­om vi har væ­ret i to po­kal­fi na­ler, og selv­om vi har kæm­pet gan­ske langt in­de i sæ­so­nen, må vi er­ken­de, at hvis du spør­ger, hvad vi mang­ler, er det jo DMgul­det, « si­ger Sol­bak­ken og ud­pens­ler for­skel­len.

» Vi mang­ler og­så at få end­nu hø­je­re kva­li­tet. Det, der var godt nok for to år si­den, er ik­ke godt nok nu. For­di Midtjylland er der, og Midtjylland hen­ter fryg­te­lig man­ge po­int. Vi har hen­tet ma­ser af po­int, men der er ba­re et hold, der har hen­tet fl ere. « Er det fru­stre­ren­de? » Nej, det er det ik­ke. For den kon­kur­ren­ce skal vi øn­ske vel­kom­men, og de har gjort det godt, så det er ik­ke fru­stre­ren­de. Men det il­lu­stre­rer, at vi er op­pe imod no­gen, som har byg­get et fun­da­ment over lang, lang tid, som vi og­så gjor­de den­gang i 2010 ( da FCK var i 1/ 8- fi na­len i Champions League og su­veræ­ne i Su­per­liga­en, red.). Og det har de væ­ret dyg­ti­ge til. De gør det på en helt an­den må­de end os, og så må vi se, hvem der vin­der i det lange løb. «

Nu sælger FCK

FC Kø­ben­havns mang­len­de suc­ces har ik­ke ba­re haft en eff ekt på fans af den kø­ben­havn­ske klub. For og­så in­dadtil har det rørt ved nog­le øm­me punk­ter. Da Car­sten V. Jen­sen var sport­s­di­rek­tør i klub­ben, var det utæn­ke­ligt at ta­le om spil­ler­salg. Man tal­te om at be­va­re den sport­s­li­ge kva­li­tet og kun sæl­ge, hvis bud­det var for stort til at si­ge nej.

Nu er åben­he­den om den del af for­ret­nin­gen en an­den. Sol­bak­ken ved som ma­na­ger, at han og­så skal ha­ve solgt nog­le spil­le­re. Det var han tvun­get til.

» Hvis vi skal in­ve­ste­re re­la­tivt me­get, skal vi kø­be un­ge spil­le­re på lange kon­trak­ter, som vi kan sæl­ge vi­de­re. På den må­de la­ve­de vi om på stra­te­gi­en. For vi skal og­så sæl­ge spil­le­re. Det er nemt at si­ge nu, men du kan ik­ke ga­ran­te­re, at du kom­mer i Eu­ro­pa. Nu ske­te det jo, og der skal du ha­ve un­ge spil­le­re, som du kan sæl­ge. «

I er gå­et fra at væ­re en ik­ke­sæl­gen­de klub til at væ­re en sæl­gen­de klub. Hvad be­ty­der det for FCK?

» Det får vi at se. Det er et must, og vi har lært, at vi godt kan gø­re beg­ge de­le. Det er jo ik­ke så­dan, at der ik­ke er nog­le, hvor vi kan la­de de­res kon­trakt lø­be ud. Så­dan vil det al­tid væ­re. Men vi lær­te vel lidt af Bo­laños, Clau­de­mir og Jo­han Wiland. Den ty­pe spil­le­re. De skal ik­ke væ­re her to år ek­stra, hvor de ik­ke er bed­re end en ung spil­ler. «

I aft en er der en ny ud­for­dring for Stå­le Sol­bak­kens re­vo­lu­tions­mand­skab. Et ne­der­lag til FC Midtjylland vil ik­ke væ­re øde­læg­gen­de, men det vil af­spo­re det guldt­og, som Sol­bak­ken ger­ne skal væ­re fø­rer af for før­ste gang, si­den han vend­te tilbage til FC København som en frel­ser for to år si­den.

SU­PER­LIGA

Me­re op­takt på de næ­ste si­der

TV3+ kl. 18.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.