DEN STILLE HÅND

Jess Thorup er trå­dt ind i FC Midtjylland med en ro og in­te­gri­tet, der gør in

BT - - SPORTEN - PO­RTRÆT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl og Benja­min Munk- Lund mcs@ sporten. dk bemu@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Det he­le var lidt for løst. Der var et stejf af fe­ri­estem­ning over det he­le.

Træ­ner Jess Thorup op­fan­ge­de det og slog ned. Med en skarp­hed, som kom bag på Midtjylland- spil­ler­ne. Så­dan hav­de de ik­ke op­le­vet de­res nye træ­ner før. Mens spil­ler­ne sad i om­klæd­nings­rum­met og ven­te­de på, at Benja­min Sved­borg skul­le fl øjte dem ind på ba­nen, trå­d­te Jess Thorup ind i mid­ten af lo­ka­let.

» Det er kræft ed­me ik­ke en som­mer­kamp det her, kæ­re ven­ner, « brø­le­de han.

» Det er en ka­non­vig­tig kamp, og det er et svært sted at spil­le! «

Jess Thorup er på lange stræk ind­be­gre­bet af ro, af­dæm­pet­hed og cool­ness, men smed her en po­r­tion tem­pe­ra­ment oven i pak­ken og fi k bragt sit hold der­hen, hvor det skul­le væ­re.

Midtjylland kom bra­gen­de ud til kam­pen og var me­re end over­be­vi­sen­de i de føl­gen­de 90 mi­nut­ters 2- 0- sejr over Aal­borg, en sejr, der gør, at pla­den sta­dig er fuld eft er fi re spil­le­de kam­pe. Og en sejr, der gør, at midtjy­der­ne i aft enens bed­ste bud på en ny klas­si­ker i dansk fod­bold mod FC København al­le­re­de kan ta­ge et lil­le skridt væk fra kø­ben­hav­ner­ne i en sæ­son, der igen teg­ner til at bli­ve et mester­skabs­kapløb mel­lem de to klub­ber.

» Om det var den opsang, der gjor­de, at vi kom bra­gen­de ud til kam­pen, ved jeg ik­ke, men det gjor­de vi i hvert fald. Som Jy­ske Banks di­rek­tør An­ders Dam sag­de til et ar­ran­ge­ment her for­le­den, gjor­de den kamp nok og­så, at det nu er nem­me­re for Jess at si­ge ’ vi’ om FC Midtjylland. Der kom­mer al­tid et tids­punkt for en ny træ­ner el­ler spil­ler, hvor det vir­ker na­tur­ligt at si­ge ’ vi’, og det, tror jeg, han har nå­et nu, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

Vok­sen og jord­bun­den

Det­te er et po­rtræt af Jess Thorup, der tog den ik­ke nem­me op­ga­ve at si­ge ja tak til job­bet som ch­eft ræ­ner for et mester­hold, der over­ra­sken­de hav­de sagt far­vel til Glen Rid­ders­holm få uger eft er klub­bens før­ste mester­skab, ja før­ste ti­tel over­ho­ve­det. Læg der­til, at Rid­ders­holm for­lod sit mester­hold til sy­net af bå­de gråd og hjer­ter i spil­ler­nes op­da­te­rin­ger på so­ci­a­le me­di­er.

De har få­et en helt an­den træ­ner i det midtjy­ske. I be­gyn­del­sen holdt han sig på si­de­linj­en, lod Lars Fri­is og Bri­an Pri­ske om træ­nin­gen og det tak­ti­ske op­læg op til den før­ste kamp mod Lin­coln fra Gi­bral­tar og ob­ser­ve­re­de, hvad der ske­te. Han tog si­ne nye spil­le­re til si­de og spurg­te til de­res syn på tin­ge­ne, de- res am­bi­tio­ner og vi­sio­ner og over­tog lang­somt sty­rin­gen.

» Den før­ste dag gjor­de han det klart, at han ik­ke var kom­met for at re­vo­lu­tio­ne­re no­get, men for at ud­vik­le og op­ti­me­re. Nu er han be­gyndt at sæt­te sit præg på tin­ge­ne på sin egen afb alan­ce­re­de og ro­li­ge fa­con, « for­tæl­ler Svi­at­chen­ko.

FRE­DAG 14. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.