’’

BT - - SPORTEN - Erik Svi­at­chen­ko

Den før­ste dag gjor­de han det klart, at han ik­ke var kom­met for at re­vo­lu­tio­ne­re no­get, men for at ud­vik­le og op­ti­me­re

FC Midtjylland har få­et en træ­ner, der er min­dre udad­vendt, og som i langt min­dre grad le­ver i kraft af sin kom­mu­ni­ka­tion. Jess Thorup har ik­ke brug for et ram­pe­lys for at bli­ve næ­ret. Han le­ver fi nt uden.

Jess Thorup be­skri­ves som vok­sen og jord­bun­den. Når han skrid­ter gen­nem en sponsor­lo­un­ge, er det med en ro og ud­strå­ling, der væk­ker op­sigt. Man mær­ker og ser en le­der, der ik­ke la­der sig bø­je af strøm­nin­ger.

Ta­lent for or­ga­ni­sa­tion

Det er bå­de ri­me­ligt at kal­de ham for den stille au­to­ri­tet og den stille hånd­vær­ker, ly­der det i sam­ta­ler med folk tæt på Thorup. Han til­træk­ker sig ik­ke sam­me op­mærk­som­hed som FCM- for­gæn­ger­ne Erik Ras­mus­sen og Glen Rid­ders­holm. Han har ik­ke no­get be­hov for den op­mærk­som­hed.

» Jeg op­le­ver, at Jess Thorup er kom­met til FC Midtjylland på det helt rig­ti­ge tids­punkt for klub­ben. Glen Rid­ders­holm hav­de blandt an­det på en mas­se ener­gi bragt Midtjylland langt, men nu har vi brug for at sta­bi­li­se­re os, og der op­le­ver jeg, at Thorup by­der ind med en mas­se ro og er­fa­ren­hed, som vi har brug for, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Hans Krab­be, der ik­ke kø­ber an­sku­el­sen om, at Thorup har slugt en mas­se ka­me­ler for at ta­ge det job, som Glen Rid­ders­holm ik­ke vil­le ha­ve læn­ge­re.

» Det er en vir­ke­lig­hed, der fi ndes i me­di­er­ne. Jess Tho-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.