’ ’

BT - - SPORTEN - Tro­els Bech

Han er ge­ne­røs og op­mærk­som, og er det ik­ke net­op den slags, der ken­de­teg­ner ti­dens go­de le­de­re?

Det for­tæl­ler en del i sig selv, at det ik­ke er me­re end 10 år si­den, Jess Thorup sad i nor­ske Ha­mar og fo­re­stil­le­de sig, at han, når kar­ri­e­ren snart var for­bi, skul­le bru­ge den ud­dan­nel­se som ejen­doms­mæg­ler, han snart hav­de fær­dig­gjort og fort­sæt­te sit ar­bejds­liv hos Ny­bo­lig.

Men så rin­ge­de Tro­els Bech og spurg­te, om ik­ke han vil­le væ­re hans as­si­stent i Es­b­jerg.

Tro­els Bech hav­de lært at ken­de ham som mod­stan­der gen­nem man­ge år i Su­per­liga­en og hav­de i sit nye træ­nerjob i Es­b­jerg brug for en per­son med lo­kal for­ank­ring ved sin si­de.

Det hav­de Thorup eft er syv år som spil­ler i EfB, og så hav­de han præ­cis den per­son­lig­hed, Tro­els Bech eft er­søg­te.

» Jess hav­de i sin tid som spil­ler vist et le­der­skab, som først og frem­mest byg­ge­de på au­ten­ci­tet. Han var en fo­re­gangs­mand, og jeg har al­drig set ham fal­de ud af den rolle, hel­ler ik­ke da han så blev as­si­stent for mig og se­ne­re ch­eftræ­ner. Han er så gen­nem­ført tro­vær­dig i alt, hvad han si­ger og gør. Det er walk the talk, « si­ger Tro­els Bech.

» Jeg er ret sik­ker på, at man­ge vil be­kræft e, at man ved, hvad man får fra ham, og selv­om der er man­ge, der fø­ler sig ær­ger­li­ge over at bli­ve valgt fra, når han har skul­let sæt­te sit hold, er jeg og­så ret sik­kert på, at der ik­ke er ret man­ge, der fø­ler sig ført bag ly­set af Jess. Han er ge­ne­røs og op­mærk­som, og er det ik­ke net­op den slags, der ken­de­teg­ner ti­dens go­de le­de­re? « spør­ger han re­to­risk.

Fast fo­kus

En god le­der er net­op, hvad Claus Bretton- Meyer op­le­ve­de i det halvan­det år, hvor DBU- di­rek­tø­ren hav­de Jess Thorup som en af de nær­me­ste me­d­ar­bej­de­re i rol­len som U21- land­stræ­ner.

Når man spør­ger Bret­tonMey­er, om det er ri­me­ligt at ar­bej­de med en over­skrift på det po­rtræt af Jess Thorup, som hed­der » den stille hånd­vær­ker « , sva­rer han.

» Jeg sy­nes, han rum­mer me­re end det. Han er en me­get dyg­tig hånd­vær­ker. Han er tæt på, nær­væ­ren­de og har styr på si­ne ting. Men han er og­så ana­ly­tisk, frem­sy­net og kan se på ting med et højt ab­strak­tions­ni­veau. Han er selv i pres­se­de si­tu­a­tio­ner ro­lig og au­ten­tisk. Han la­der sig ik­ke for­styr­re, « si­ger DBU- di­rek­tø­ren.

Han for­tæl­ler en hi­sto­rie om som­me­rens U21- slut­run­de. Ik­ke en hi­sto­rie fra træ­nings­ba­nen, men fra et be­sty­rel­ses­se­mi­nar, hvor man hav­de plan­lagt et be­søg fra Mor­ten Ol­sen, der skul­le for­tæl­le be­sty­rel­sen om ta­len­t­ud­vik­lings­ar­bej­det i DBU, men Ol­sen blev syg kort før ar­ran­ge­men­tet.

» Da trå­d­te Jess Thorup sam­men med eli­te­chef Kim Hal­l­berg til og gav be­sty­rel­sen en ori­en­te­ring om me­get lang­sig­te­de og stra­te­gi­ske ting på kort for­be­re­del­se. Det ev­ner han og­så. «

Den kri­ti­ske ud­læg­ning af den hi­sto­rie kun­ne jo væ­re, at han lod sig for­styr­re i sit fo­kus på slut­run­den?

» Le­de­re skal kun­ne ar­bej­de i for­skel­li­ge mil­jø­er. Det kan ik­ke brin­ge Jess’ fo­kus væk, og jeg tror ge­ne­relt, man un­der­ken­der, hvad folk i da­gens sam­fund er i stand til at gø­re, hvis man ik­ke me­ner, de kan det. «

Man kun­ne og­så i en kri­tisk ud­læg­ning af det si­ge, at Thorup ik­ke tur­de skuff e jer i DBU?

» Jeg har haft man­ge go­de dis­kus­sio­ner med Thorup, og han er ik­ke en nik­ke­duk­ke. Han gi­ver mas­ser af mod­stand. Sam­ti­dig er han ik­ke ar­gu­ment- re­si­stent og an­er­ken­der, at han er en del af en virk­som­hed. Så man kan godt dis­ku­te­re med ham, men det er ik­ke det sam­me som, at han ik­ke har si­ne kla­re hold­nin­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.