Hvad sker der, hvis FCM vin­der?

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Fi­sker

DA JESS THORUP som helt grøn træ­ner i 2011 over­tog an­sva­ret fra Ove Pe­der­sen i Es­b­jerg, var Stå­le Sol­bak­ken et af hans store for­bil­le­der. Han så op til den må­de, hans nor­ske chef i HamKam hav­de væ­ret tæt på si­ne spil­le­re som co­ach og mo­ti­va­tor, og ik­ke mindst åben og ær­lig i sin di­a­log med dem. Det var så­dan, han selv øn­ske­de at age­re over for si­ne spil­le­re.

I aft en mø­des Jess Thorup og Stå­le Sol­bak­ken som træ­ne­re for hver de­res hold i sæ­so­nens før­ste af tre du­el­ler mel­lem de to kla­re­ste fa­vo­rit­ter til det dan­ske mester­skab. Som man kan læ­se i vo­res po­rtræt af Thorup, er net­op ær­lig­he­den og di­a­lo­gen med spil­ler­ne nog­le af de ken­de­tegn, der går igen, når man ta­ler med folk om­kring den nye FC Midtjylland- træ­ner, der på det punkt har haft suc­ces med sin am­bi­tion om mand­skabs­ple­je. Suc­ces har han og­så haft med at over­ta­ge de for­sva­ren­de me­stre og med en op­ad­gå­en­de form­kur­ve at fø­re dem til sej­re i de før­ste fi re Su­per­liga- kam­pe, og det er li­ge før man glem­mer skuff el­sen over den dår­li­ge præ­sta­tion hjem­me mod APOEL og den li­ge­gyl­di­ge sejr på ude­ba­ne.

Med tre po­int i aft en kan FC Midtjylland spil­le sig ot­te po­int for­an FC København, der gan­ske vist har en kamp i bag­hån­den. Men de vil al­li­ge­vel kom­me un­der for­ny­et pres for ik­ke blot at hen­te de po­int, de re­elt er eft er, men og­så de po­ten­ti­el­le po­int, der lig­ger i den ek­stra kamp. Et pres, man i FC København sik­kert vil si­ge, man er un­der hvert år, for­di man al­drig er til­freds med min­dre end mester­ska­bet, men som er ste­get i takt med de ek­stra in­ve­ste­rin­ger i trup­pen, to år uden Su­per­liga- guld og det før­ste mis­se­de eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spi­li ti år.

Hvor­dan re­a­ge­rer en trup, der ik­ke på sam­me må­de som tid­li­ge­re har vin­der­kul­tu­ren i sig, hvis den for tred­je år i træk skal jag­te en klub fra start til slut? Hvor­dan re­a­ge­rer en klub og et træ­ner­team, der for tred­je år i træk kom­mer i den si­tu­a­tion, til­med eft er at ha­ve in­ve­ste­ret hi­sto­risk stort? Det bli­ver uhy­re in­ter­es­sant at se, hvis det bli­ver til­fæl­det eft er aft enens kamp. HIDTIL HAR STÅ­LE Sol­bak­ken kun­net pe­ge på det rod, han over­tog, da han for to år si­den vend­te tilbage til klub­ben, og han har min­det os om den store, dy­re ud­skift ning, han gen­nem­før­te in­den sid­ste sæ­son. Det kan han ik­ke så me­get læn­ge­re, og han bå­de ken­der og har købt præ­mis­sen om, at man i FC København ik­ke kan til­la­de sig at be­de om tid, in­den man vin­der fod­bold­kam­pe. Så det skal han til. Trup­pen har et kæm­pe po­ten­ti­a­le og et mi­ks, der min­der om det, der i 2010/ 11 spil­le­de sig i Champions Le­agu­es kvart­fi na­ler, men end­nu mang­ler vi at se hol­det ud­vik­le sig og byg­ge oven på den bund­so­li­de de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion med den kre­a­ti­vi­tet og dy­na­mik, vi så fra da­ti­dens stor­hold. Det kan vi sag­tens nå, og jeg har sta­dig FC København som fa­vo­rit­ter til at vin­de mester­ska­bet. I hvert fald ind­til kam­pen i aft en er over­stå­et. Tænk sig, hvis Thorup spil­ler sig ot­te po­int for­an Sol­bak­ken? Tan­ken er da pir­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.