Skøjte­u­ni­on ramt af sag om un­der­slæb

BT - - SPORTEN - ØKO­NO­MISK MORADS Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Dansk Skøjte Uni­on er ramt af en skan­da­le. Et be­tro­et med­lem med ad­gang til for­bun­dets mid­ler er ble­vet meldt til po­li­ti­et med mi­stan­ke om at ha­ve be­gå­et un­der­slæb.

» Den 19. juli op­da­ge­de vi, at der var nog­le træk på uni­o­nens kon­ti, som vi ik­ke kun­ne for­stå. Vi har ind­ledt en un­der­sø­gel­se, så godt vi nu kun­ne i som­mer­pe­ri­o­den, og kom frem til, at der er for­s­vun­det et stort be­løb for så lil­le en or­ga­ni­sa­tion som vo­res med un­der 2.000 med­lem­mer. Sa­gen er over­dra­get til po­li­ti­et, og så kø­rer den sin gang, « for­tæl­ler næst­for­mand Ma­ri­ann Vas­bo.

Hun op­ly­ser des­u­den, at ved­kom­men­de stil­ler sig po­si­tivt i for­hold til at be­ta­le pen­ge­ne tilbage til uni­o­nens kas­se. Der er ta­le om nog­le ur­e­gel­mæs­si­ge ud­be­ta­lin­ger, der går halvan­det år tilbage i ti­den.

Nedskri­ver for­mue

Ma­ri­ann Vas­bo af­vi­ser, at sa­gen umid­del­bart vil få be­tyd­ning for uni­o­nens ak­ti­vi­te­ter.

» Vi kan godt gen­nem­fø­re de ak­ti­vi­te­ter og det bud­get, som vi har lagt for i år. Det er kun et spørgs­mål om, at vo­res for­mue bli­ver nedskre­vet. Det vil vi selv­føl­ge­lig væ­re ke­de af, men vi be­hø­ver ik­ke at sæt­te no­gen ak­ti­vi­te­ter i be­ro. Vi har og­så tre an­sat­te, og de er in­for­me­ret om, at de ik­ke skal væ­re be­kym­re­de for de­res lønud­be­ta­lin­ger. «

Dansk Skøjte Uni­on, der er for­bun­det for de dan­ske kunsts­køjte­lø­be­re og hur­tigs­køjte­lø­be­re, vil ori­en­te­re for­bun­dets med­lem­mer om sa­gens de­tal­jer ved et mø­de 5. sep­tem­ber.

BT har væ­ret i kon­takt med det an­meld­te be­sty­rel­ses­med­lem, men ved­kom­men­de øn­sker på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen.

Dansk Skøjte Uni­on er ble­vet ramt af en sag om for­modet un­der­slæb. Skøjte­lø­ber­ne på bil­le­det er ik­ke in­vol­ve­ret i sa­gen. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.