Ra­sen­de Woz­ni­a­cki blev tvun­get til at spil­le

BT - - SPORTEN - Ca­ro­li­ne Woz­nai­cki blev tvun­get på ba­nen. TID­LIGT FAR­VEL Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Fo­to: AFP

Sent ons­dag aft en røg Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for an­den uge i træk ud af en WTA­tur­ne­ring eft er kun en en­kelt kamp. Hun tab­te 5- 7, 5- 7 til schweize­ren Be­lin­da Ben­cic. Men eft er ne­der­la­get gjor­de dan­ske­ren det klart, at hun slet ik­ke vil­le ha­ve spil­let kam­pen.

Woz­ni­a­cki spil­le­de kam­pen med en ven­stre læg­mu­skel, som var bun­det kraft igt ind. Og hun af­slø­re­de, at hun ik­ke hav­de kun­net træ­ne den se­ne­ste uge på grund af ska­den.

» Jeg har ik­ke træ­net i en uge, for­di jeg vil­le væ­re sik­ker på, at jeg var 100 pro­cent rask. Jeg gik der­ud, og hel­dig­vis har bå­de mit ben og min ryg det ret fi nt, så det er godt. Men i dag ( ons­dag, red.), var det før­ste gang i en uge, at jeg spil­le­de. Jeg vil væ­re i stand til mit bed­ste ten­nis, og det kan man ik­ke gø­re, når man ik­ke træ­ner, « fastslog Woz­ni­a­cki ær­ger­ligt iføl­ge Reu­ters.

Tvun­get af reg­ler­ne

» Men reg­ler­ne er så­dan, at hvis du er en top 10- spil­ler, og det er en tur­ne­ring, som du har for­plig­tet dig til, bli­ver du tvun­get til at spil­le. Hvis du ik­ke gør det, får du nul po­int til din ran­ge­ring. Oven i vil de ( WTA, red.) ik­ke gi­ve mig lov til at spil­le en lil­le tur­ne­ring i den­ne halv­del af året, det er helt skørt, « fort­sæt­ter Woz­ni­a­cki.

Når der er ta­le om en ob­liga­to­risk tur­ne­ring, kan top­spil­ler­ne kun mel­de afb ud, hvis de kan do­ku­men­te­re en ska­de. El­lers ven­ter der hår­de sank­tio­ner.

Woz­ni­a­cki for­kla­re­de, at hun som med­lem af WTAs spil­ler­råd hav­de for­søgt at få reg­ler­ne æn­dret, men nu har hun op­gi­vet.

» Jeg har læn­ge sid­det i spil­ler­rå­det. Det gør jeg ik­ke me­re, for spil­ler­ne kla­ger he­le ti­den over dis­se reg­ler, men vi kan ik­ke gø­re no­get ved det. «

» WTA snak­ker he­le ti­den om, at spil­ler­ne skal væ­re ra­ske, vi skal væ­re på vo­res bed­ste ni­veau he­le ti­den, og det skal væ­re hårdt for os. Det er me­get godt, men sand­he­den er, at de pres­ser dig til at spil­le når som helst, og det er ik­ke okay, når du ik­ke fø­ler dig 100 pro­cent klar. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.