Er jeg købt e

Den store trans­fer- kamp om Man­che­ster Uni­te bæn­ker Lou­is van Gaal igen spa­ni­e­ren, der he­le

BT - - SPORTEN - MAGT­KAMP Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger Lou­is van Gaal ser igen bort fra stjer­ne­må­l­man­den David de Gea, når hol­det i af­ten lø­ber på ba­nen i Pre­mi­er League- kam­pen mod Aston Villa, for­di spa­ni­e­ren til­sy­ne­la­den­de er me­re fo­ku­se­ret på et mu­ligt skif­te til Re­al Madrid. Det er an­den kamp i træk, at hol­læn­de­ren la­der klub­bens su­verænt bed­ste må­l­mand se til fra si­de­linj­en.

» Det er den sam­me si­tu­a­tion, « si­ger ma­na­ge­ren iføl­ge Sky Sports med hen­vis­ning til Man­che­ster Uni­teds før­ste kamp i Pre­mi­er League mod Tot­ten­ham, hvor Ser­gio Ro­mero vog­te­de må­let. Det kom­mer han med al sand­syn­lig­hed til igen i af­ten, når Aston Villa ta­ger imod ’ De rø­de Djæv­le’.

År­sa­gen er me­get sim­pel - David de Gea har til­sy­ne­la­den­de tan­ker­ne på et skif­te til Re­al Madrid, der he­le som­me­ren har væ­ret meldt kraf­tigt in­ter­es­se­ret i må­l­man­den, der bå­de har væ­ret meldt ek­stremt tæt på et skif­te og si­den­hen et godt styk­ke fra.

Og for­lø­bet har ik­ke væ­ret kønt, hvis man spør­ger den dan­ske må­l­mands­le- gen­de og tid­li­ge­re Uni­ted- må­l­vog­ter, Pe­ter Sch­mei­chel.

Find en løs­ning

» Hvis spil­le­ren ( David de Gea, red.) ik­ke er glad, bur­de hans agent og klub­ben ha­ve fun­det en løs­ning for længst. Det er ær­ger­ligt at se, at sa­gen fort­sæt­ter, når sæ­so­nen er be­gyndt. Jeg vil vir­ke­lig øn­ske, at de Gea bli­ver. To år i træk har han væ­ret årets spil­ler. Du la­der ik­ke så­dan en spil­ler skif­te - men hvis han selv vil væk, så lad ham, så Man­che­ster Uni­ted kan kom­me vi­de­re, « sag­de Pe­ter Sch­mei­chel for et par da­ge si­den.

David de Gea kom til Man­che­ster Uni­ted i 2011, da han skif­te­de fra At­lé-

Man­che­ster Uni­teds må­l­mand David de Gea var i sid­ste we­e­kend hen­vist til en plads på tri­bu­nen oven på de man­ge trans­fer­spe­ku­la­tio­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.