El­ler solgt?

Ed- må­l­man­den David de Gea fort­sæt­ter. I af­ten som­me­ren har væ­ret jag­tet af Re­al Madrid

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

ti­co Madrid. Si­den har han væ­ret første­må­l­mand i samt­li­ge sæ­so­ner og trods min­dre go­de år for Man­che­ster Uni­ted væ­ret en sik­ker sid­ste skan­se, så det er ik­ke un­derigt, at han har til­truk­ket sig op­mærk­som­hed fra en klub som Re­al Madrid, der vir­ker tyndt be­sat­te på må­l­mand­spo­si­tio­nen med Keil­or Na­vas og Kiki Ca­sil­la som de stør­ste nav­ne på den po­si­tion.

Kræ­ver re­kord­bud

Man­che­ster Uni­ted har af­vist at sæl­ge David de Gea, med­min­dre for­svars­spil­le­ren Ser­gio Ra­mos kom­mer til den en­gel­ske klub, el­ler at Re­al Madrid spræn­ger ban­ken og smi­der et re­kord­bud af sted. Et så­dan bud skal op over 32,6 mil­li­o­ner pund - 342 mil­li­o­ner kro­ner.

Fle­re en­gel­ske me­di­er be­ret­ter, at Man­che­ster Uni­ted ik­ke nød­ven­dig­vis har no­get imod at la­de David de Geas kon­trakt lø­be sæ­so­nen ud – i så fald vil spa­ni­e­ren kun­ne skif­te transferfrit til næ­ste som­mer, med min­dre hans kon­trakt bli­ver for­læn­get.

Lou­is van Gaal ser det an­gi­ve­ligt hel­ler ik­ke som et pro­blem at la­de ar­gen­ti­ne­ren Ser­gio Ro­mero stå, ind­til trans­fer­vin­du­et smæk­ker i i slut­nin­gen af au­gust, og David de Gea igen kan kon­cen­tre­re sig om spil­let på ba­nen i ste­det for et skif­te til hjem­lan­det.

Re­al Madrid har tid­li­ge­re haft suc­ces med at hen­te spil­le­re i Man­che­ster Uni­ted – Cri­sti­a­no Ro­nal­do tje­ner for­ment­lig som det bed­ste ek­sem­pel, og må­ske lyk­kes ’ kon­ge­klub­ben’ med igen at gaf­le en Uni­ted- spil­ler. Det vil de kom­men­de uger gi­ve sva­ret på.

er om et skif­te til Re­al Madrid. I da­gens kamp mod Aston Villa må han igen se til fra si­de­linj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.