’ HE­LE PAK­KEN S

Bad­min­ton­spil­ler Jan Ø. Jør­gen­sen gik i går vi­de­re ved VM i Ja­kar­ta. Nu gæl­der det kvart­fi­na­len mod ve­te­ra­nen Lin Dan, der send­te dan­ske Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus ud

BT - - SPORTEN - VER­DENS­MESTER­SKA­BER Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ sporten. dk LIN DAN VS. JAN Ø.

Jan Ø. Jør­gen­sen går da­gens kvart­fi­na­le i mø­de med mas­ser af selv­til­lid ef­ter sej­ren over syd­kore­an­ske Son Wan Ho, som el­lers har be­sej­ret dan­ske­ren i tre af de­res hidtil fi­re ind­byr­des op­gør.

Jør­gen­sen vandt i går 21- 19, 21- 11 over ver­dens­rang­li­stens num­mer ni og mø­der nu ve­te­ra­nen Lin Dan.

Det er ik­ke før­ste gang, at Jan Ø. Jør­gen­sen skal mø­de den fem­dob­bel­te ver­dens­me­ster. De to her­rer har mødt hin­an­den ni gan­ge, hvoraf dan­ske­ren har vun­det to kam­pe. Jør­gen­sen vandt i 2014 un­der Yo­nex Ja­pan Open. Og selv­om det er en stærk mod­stan­der, er Jør­gen­sen ved godt mod. på tro­nen som ver­dens bed­ste. I dag lig­ger Lin Dan num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten og lig­ner ik­ke den top­spil­ler, han tid­li­ge­re har væ­ret.

» Han er ik­ke på det ni­veau, han har væ­ret. Han ta­ber fle­re kam­pe end tid­li­ge­re, så tro­en på at slå ham er stør­re, end den var før­hen, « for­tæl­ler Jan Ø. Jør­gen­sen, der tror, han har mu­lig­he­den for at vin­de kam­pen i dag.

» Jeg er fy­sisk stær­ke­re, end han er. Psy­kisk tror jeg ik­ke, at der er no­gen, der er stær­ke­re end ham, for han har vun­det alt. Jeg har nog­le for­cer, jeg skal spil­le på. Jeg er rig­tig hur­tig, og­så hur­ti­ge­re end han er. Det bli­ver en tak­tisk kamp. Der er ik­ke no­gen ste­der, hvor vi ik­ke skal ind og slås, « si­ger den dan­ske bad­min­ton­spil­ler, der fast­slår, at der ik­ke skal sæt­tes man­ge ben for­kert på ba­nen, hvis han skal lyk­kes med at be­sej­re Lin Dan.

Blan­det dansk dag

Vik­tor Axel­sen er og­så sta­dig med i her­re­sing­le, ef­ter sin sejr på 21- 16, 19- 21, 21- 18 over in­di­ske H. S. Pran­noy i går, men han kom­mer på en svær op­ga­ve i da­gens kvart­fi­na­le, hvor før­ste­se­e­de­de ki­ne­ser Chen Long ven­ter.

» Jeg var tæt på i Au­stra­li­en, men i mor­gen er en ny dag, så jeg hå­ber, jeg kan kom­me over min ho­ste. Det hav­de over­ho­ve­det ik­ke no­get at si­ge i dag, og jeg hå­ber, jeg er klar i mor­gen, « sag­de Vik­tor Axel­sen ef­ter gårs­da­gens sejr til TV2 Sport.

Og­så da­medoub­len med Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl er klar til kvart­fi­na­len i dag ved VM i In­do­nesi­ens ho­ved­stad, Ja­kar­ta, da de be­sej­re­de syd­kore­a­ner­ne Lee So Hee og Shin Se­ung Chan, 21- 11, 21- 17. I kvart­fi­na­len er det et syd­kore­ansk par, der skal for­sø­ge at stå i vej­en for de dan­ske kvin­der.

Her­redoub­len med Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er og­så vi­de­re og gjor­de i går kort pro­ces mod ja­pa­ner­ne Hiro­katsu Has­hi­mo­to og No­riy­asu Hira­ta. 21- 14, 21- 11 lød de over­be­vi­sen­de cif­re. I dag ven­ter der ki­ne­sisk mod­stand til det an­den­se­e­de­de dan­ske par.

Til gen­gæld måt­te her­redo­bu­ler­ne Kim Astrup/ An­ders Skaarup og Mads Con­rad- Pe­ter­sen/ Mads Pi­e­ler Kol­ding, mixed­doub­ler­ne Ka­mil­la Ryt­ter Juhl/ Mads Pi­e­ler Kol­ding og Chri­stin­na Pe­der­sen/ Joachim Fi­s­cher samt her­re­sing­len Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus al­le for­la­de VM ef­ter ne­der­lag i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i går. Så­dan er det tid­li­ge­re gå­et mel­lem Jan Ø. Jør­gen­sen og Lin Dan

China Su­per Se­ri­es 21- 12, 21- 12 ( Dan)

Hong Kong Open Su­per Se­ri­es - 21- 9, 23- 21 ( Dan)

Singapore Open 21- 17, 21- 11 ( Dan)

China Open 21- 17, 21- 14 ( Dan)

Korea Open 21- 13, 8- 21, 21- 15 ( Dan)

Ma­lay­sia Open 14- 21, 21- 15, 21- 15 ( Jør­gen­sen)

Ja­pan Open 21- 19, 13- 21, 21- 16 ( Jør­gen­sen)

China Open 19- 21, 21- 18, 21- 15 ( Dan)

Ma­lay­sia Open 14- 21, 21- 19, 21- 17 ( Dan)

2009:

2010:

2011:

2011:

2012:

2012:

2014:

2014:

2015:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.