Rødt kort til fo­to­vog­ne­ne

Trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt vil ha­ve vog­ne­ne er­stat­tet med ’ stæ­re­kas­ser’

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

Væk med fo­to­vog­ne og ind med ’ stæ­re­kas­ser’. Så­dan ly­der for­sla­get fra den ny­slå­e­de trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V).

» Der er nog­le helt ind­ly­sen­de for­de­le ved stæ­re­kas­ser. He­le ide­en er jo, at når man har stæ­re­kas­ser, be­hø­ver man ik­ke ha­ve be­man­de­de fo­to­vog­ne. Der­med kan man jo bru­ge po­li­ti­be­tjen­te, der i dag sid­der in­de i fo­to­vog­ne­ne til an­dre op­ga­ver, « si­ger trans­port­mi­ni­ste­ren til DR Nyhe­der.

er har væ­ret en heft ig de­bat om fo­to­vog­ne og de­res funk­tion langs de dan­ske ve­je, si­den be­gyn­del­sen af 2015, hvor den tid­li­ge­re re­ge­ring stod bag 75 nye fo­to­vog­ne.

Fo­to­vog­ne­ne har væ­ret stærkt dis­ku­te­ret. Var de en pen­ge­ma­ski­ne, der skul­le sik­re mil­li­o­ner i statskas­sen, el­ler var det et til­tag, der kun­ne gø­re ve­je­ne me­re sik­re. Mi­ni­ste­ren me­ner ik­ke, at tra­fi ksik­ker­he­den vil bli­ve for­vær­ret med fær­re fo­to­vog­ne.

Hans Chri­sti­an Sch­midt vil ik­ke sæt­te tal på, hvor man­ge fo­to­vog­ne der skal væk, før et ud­valg be­stå­en­de af re­præ­sen­tan­ter fra Tran­port­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et har set nær­me­re på spørgs­må­let.

Bil­e­jer­ne glæ­der sig

Mi­ni­ste­rens øn­ske om fær­re fo­to­vog­ne glæ­der For­e­ne­de Dan­ske Mo­to­re­je­re ( FDM), der va­re­ta­ger dan­ske bi­li­sters in­ter­es­ser. » Vi er rig­tig gla­de for for­sla­get fra trans­port­mi­ni­ste­ren, « si­ger af­de­lings­chef Tor­ben Kusk Lun­de, der pe­ger på ud­lan­det som et godt ek­sem­pel på, at stæ­re­kas­ser­ne fungerer.

Her bli­ver bi­li­ster­ne ty­pisk ad­va­ret med skil­te, når de kø­rer på ve­je med fart­ka­me­ra­er.

» Vi ved fra ud­lan­det, at selv­om man skil­ter med ka­me­ra­er­ne, så vir­ker det al­li­ge­vel. Sve­ri­ge er ek­sem­pel­vis et af ver­dens mest sik­re tra­fi klan­de, og her skil­ter man med ka­me­ra­er­ne, « for­tæl­ler Tor­ben Kusk Lun­de.

Står det til trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt, så skal der væ­re fær­re fo­to­vog­ne og fle­re ’ stæ­re­kas­ser’ på de dan­ske ve­je. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.