Far­ligt at op­gi­ve fo­to­vog­ne

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver far­li­ge­re at kø­re på de dan­ske ve­je, hvis re­ge­rin­gen drop­per fo­to­vog­ne.

Vur­de­rin­gen kom­mer fra tra­fi kfor­sker Har­ry La­hr­mann. Fo­to­vog­ne hol­der far­ten ne­de, og det be­ty­der fær­re ulyk­ker.

» Vi ved jo, at der er en sam­men­hæng mel­lem ha­stig­hed og tra­fi ksik­ker­hed. Og i det om­fang, at fo­to­vog­ne­ne får ha­stig­he­den ned, så vil sik­ker­he­den og­så væ­re bed­re, « si­ger han.

Har­ry La­hr­mann me­ner, at den kla­re for­del ved fo­to­vog­ne­ne er, at man kan fl yt­te dem rundt i he­le lan­det i mod­sæt­ning til stæ­re­kas­ser, der er sta­tio­næ­re.

» Pro­ble­met med stæ­re­kas­ser­ne er, at det er en gam­mel­dags tek­no­lo­gi. De vir­ker kun li­ge i det punkt, hvor de er stil­let op. Man får kun ha­stig­he­den ned i de en­kel­te punk­ter, og det er ik­ke op­ti­malt, da man ik­ke kan sæt­te stæ­re­kas­ser op på samt­li­ge 70.000 km vej i Dan­mark, « for­kla­rer han.

Lange kon­trol­stræk­nin­ger

Som et al­ter­na­tiv til fo­to­vog­ne fo­re­slår Har­ry La­hr­mann kon­trol over en læn­ge­re stræk­ning på for ek­sem­pel tre til 10 km.

» Hvis man så har en ha­stig­hed over det til­lad­te, får man en bø­de. På den må­de får man ha­stig­he­den ned på he­le stræk­nin­gen i ste­det for ba­re i et punkt, « for­tæl­ler han.

Stæ­re­kas­ser­ne har den ulem­pe, at de er sta­tio­næ­re, me­ner tra­fik­for­sker Har­ry La­hr­mann.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.