Ja, dansk de­mo­kra­ti er stiv­net

BT - - DEBAT - MI­CHA­EL BØSS For­sker i de­mo­kra­ti ( AU)

JEG SY­NES, DET

er godt for de­mo­kra­ti­et, hvis bor­ger­ne fø­ler sig ind­dra­get. Der har i de se­ne­re år væ­ret ud­trykt en del fru­stra­tion over po­li­ti­ker­ne, og vi har kun­net må­le en vok­sen­de mi­stil­lid til po­li­ti­ker­ne, der kan skyl­des en til­ta­gen­de cen­tra­li­se­ring de se­ne­ste år­ti­er. Nog­le iagt­ta­ge­re me­ner, at det re­præ­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti er stiv­net og har brug for at bli­ve for­ny­et. På den bag­grund kun­ne det her for­slag sag­tens væ­re et godt, mo­de­rat bud på, hvor­dan man kan gi­ve bor­ger­ne en fø­lel­se af, at de har en ind­fl ydel­se på de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Det vil og­så gø­re vo­res de­mo­kra­ti me­re le­ven­de. Vi har set i lan­de, hvor man har no­get lig­nen­de, f. eks. Fin­land og Schweiz, at hver gang der kom­mer et for­slag, blus­ser den po­li­ti­ske de­bat vold­somt op – tit på et ve­l­in­for­me­ret grund­lag. Så det kan alt­så væ­re med til at ska­be et vold­somt en­ga­ge­ment bå­de blandt mod­stan­de­re og til­hæn­ge­re af for­sla­get.

JEG HAR HØRT

mod­stan­de­re af for­sla­get si­ge, at det jo al­li­ge­vel vil væ­re po­li­ti­ker­ne, der be­stem­mer, om for­sla­get bli­ver til no­get. Til det vil jeg si­ge: Ja, selv­føl­ge­lig er det po­li­ti­ker­ne, der skal be­stem­me, men det er vel og­så så­dan, at hvis der kom­mer go­de ar­gu­men­ter, så vil man væ­re tvun­get til at lyt­te til dem. Jeg sy­nes, det er ar­ro­gant ba­re at si­ge, at det jo al­li­ge­vel ik­ke er no­get, der på­vir­ker de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re.

JEG ME­NER DOG

ik­ke, at man skal gå så langt, at bor­ger­ne kan kræ­ve fol­ke­af­stem­nin­ger, for der er en fa­re for, at det bli­ver et fø­lel­ses­de­mo­kra­ti sty­ret af stem­nin­ger og po­pulis­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.