Nej, det er alt for om­stæn­de­ligt

BT - - DEBAT - PRE­BEN BANG HEN­RIK­SEN Retsord­fø­rer i Ven­stre

JEG ER SIK­KER

på, at for­sla­get er dre­vet af en fi n og de­mo­kra­tisk tan­ke fra Al­ter­na­ti­vets si­de, som har frem­sat det her for­slag, men jeg må si­ge, at i Ven­stre har vi ik­ke skift et op­fat­tel­se på de ni må­ne­der, der er gå­et, si­den vi sidst de­bat­te­re­de det. Vi er imod for­sla­get ud fra en be­tragt­ning om, at vi jo alt­så har ind­ret­tet os i et re­præ­sen­ta­tivt de­mo­kra­ti, hvor man har mu­lig­hed for at stem­me på en lo­kal fol­ke­tings­kan­di­dat, der så kan brin­ge ens tan­ker og idéer vi­de­re.

JEG SKAL IK­KE

und­la­de at be­mær­ke, at Al­ter­na­ti­vets for­slag, som de nu kom­mer med igen, jo net­op og­så bli­ver frem­sat i Fol­ke­tin­get. Så der kan man ba­re se, hvor­dan sy­ste­met vir­ker fi nt i dag. I dag kan 5, 50 el­ler 500 af Al­ter­na­ti­vets med­lem­mer – langt un­der 50.000 – be­de de­res fol­ke­tings­mand om at frem­me de­res sag, og så skal vi an­dre de­bat­te­re det i Fol­ke­tin­get.

DET BLI­VER ME­GET

om­stæn­de­ligt, hvis det her for­slag bli­ver til vir­ke­lig­hed. Det kan be­ty­de, at vi i Fol­ke­tin­get skal de­bat­te­re et for­slag, som in- gen af de 179 fol­ke­tings­med­lem­mer bak­ker op om. Det bli­ver en no­get mær­ke­lig de­bat. Det vil og­så be­ty­de, at der kan bli­ve frem­sat for­slag, som in­gen har grun­digt un­der­søgt og la­vet de sæd­van­li­ge be­mærk­nin­ger om. Og så skal grund­loven jo alt­så la­ves om, for bestem­mel­ser­ne si­ger, at det er mi­ni­stre og fol­ke­tings­med­lem­mer­ne, der kan frem­sæt­te for­slag. Det bli­ver en om­stæn­dig om­gang, og når vi så er fær­di­ge med det he­le, så kan jeg egent­lig ik­ke fo­re­stil­le mig, at de­mo­kra­tiets stil­ling er ble­vet me­get an­der­le­des end i dag – tvær­ti­mod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.