SKAL MAN FRYG­TE KLIK- PO­LI­TIK

BT - - DEBAT -

50.000 bor­ge­res un­der­skift er på en sag skal ud­lø­se fol­ke­tings­be­hand­ling, me­ner et snæ­vert fl er­tal i Fol­ke­tin­get. En mil­li­on un­der­skrift er kan ud­lø­se EU- be­hand­ling af en sag, men ord­nin­gen har ind­til nu ik­ke væ­ret no­gen kæm­pe suc­ces. I Fin­land har en ord­ning som den, De Ra­di­ka­le, Al­ter­na­ti­vet, Li­be­ral Al­li­an­ce, SF og En­heds­li­sten øn­sker i Dan­mark, ført til li­ge­stil­ling af ho­mo­seksu­el­le.

Er der over­ho­ve­det be­hov for at sty rke bor­ge­r­ind­dra­gel­sen i de­mo­kra­ti­et? Man kan jo væl­ge at se val­gre­sul­ta­tet som et vink med en vogn­stang om, at no­get i det ek­si­ste­ren­de sy­stem ik­ke fungerer. Det er et fak­tum, at der er nem ad­gang for en hver dansk bor­ger til den po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces gen­nem di­rek­te kon­takt til fol­ke­valg­te, mi­ni­stre, mi­ni­ste­ri­er, væl­ger­for­e­nin­ger, par­ti­er­nes se­kre­ta­ri­a­ter og ad ad­skil­li­ge an­dre ka­na­ler. Det er imid­ler­tid og­så et fak­tum, at de ka­na­ler ik­ke be­nyt­tes nok el­ler ud­mønt­es i et godt nok re­sul­tat til, at folk fø­ler sig hørt.

Har det ik­ke al­tid væ­ret så­dan? For­modent­lig. Men det er jo ik­ke en und­skyld­ning for at af­vi­se et nyt løs­nings­for­slag, at pro­ble­met er gam­melt og vel­kendt.

Un­der­gra­ver for­sla­get det re­præ­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti? Nej, for nok kan 50.000 un­der­skift er tvin­ge Fol­ke­tin­get til at be­hand­le en sag, men be­slut­nin­gen lig­ger sta­dig hos tin­gets 179 med­lem­mer.

Hvad ta­ler så imod at prø­ve? Det hand­ler bl. a. om res­sour­ce­for­bru­get. Dels vil Fol­ke­tin­get skul­le bru­ge tid på be­hand­lin­gen af sa­ger­ne. Dels vil em­beds­vær­ket skul­le bru­ge tid på at over­sæt­te folks hold­nin­ger til po­li­tik - til no­get, der se­ne­re kan om­sæt­tes til lov­tekst. Men den egent­li­ge an­ke hos mod­stan­der­ne hand­ler sna­re­re om, at det ska­ber en il­lu­sion om, at der fi ndes en de­mo­kra­tisk smut­vej, som i re­a­li­te­ten kun er en mu­lig­hed for at rej­se et spørgs­mål - ik­ke fremtvin­ge en løs­ning.

Er po­li­ti­ke­re ik­ke ba­re ban­ge for ny tek­no­lo­gi? Nej. Man di­gi­ta­li­se­rer løs­nin­ger til høj­re og ven­stre. Men det er rig­tigt, at når det kom­mer til udø­vel­sen af den de­mo­kra­ti­ske pro­ces, så er man­ge po­li­ti­ke­re be­kym­re­de for det, man kun­ne kal­de klik- po­li­tik. Be­kym­rin­gen går sim­pelt­hen på, at folk ik­ke tæn­ker sig godt nok om, el­ler sæt­ter sig godt nok ind i sa­ger­ne, før de klik­ker på no­get på net­tet. Hvor­i­mod når man gri­ber bly­an­ten i stem­me­bok­sen, så op­le­ves det som en høj­ti­de­lig hand­ling, som væl­ger­ne ta­ger se­ri­øst. Læg der­til al­le hån­de spørgs­mål om sik­ker­hed, mu­lig­hed for snyd og be­skyt­tel­se af da­ta. Nog­le lan­de - bl. a. Tys­kland og Hol­land - har for­søgt sig med elek­tro­nisk valg, men er gå­et tilbage til den gam­mel­dags me­to­de.

Hvad kun­ne for­de­len væ­re ved sy­ste­met? Det po­li­ti­ske etablis­se­ment kan nog­le gan­ge godt for­fal­de til au­to­ma­tre­ak­tio­ner. ’ Det har vi prø­vet’, ’ det er der dår­li­ge er­fa­rin­ger med’, ’ det er for bu­reau­kra­tisk’ er f. eks. ar­gu­men­ter mod at gø­re ting, som umid­del­bart kan sy­nes for­nuft ige. Men man skal selv­føl­ge­lig hu­ske, at nog­le af de bed­ste po­li­ti­ske idéer gen­nem ti­den og­så blev for­søgt skudt ned med den slags ar­gu­men­ter. Som stats­mi­ni­ste­ren selv sag­de for ny­lig: Po­li­tik er ik­ke vi­den­skab. Det hand­ler om, hvad man tror på. En an­den ting er, at en mu­lig­hed for at tvin­ge spørgs­mål på dags­or­de­nen på Chri­sti­ans­borg kan fun­ge­re som en slags tryk­ud­lig­ner. Når be­folk­nin­gen i pe­ri­o­der er ved at dam­pe over af ar­rig­skab over po­li­ti­ker­ne, kan un­der­skrift smu­lig­he­den må­ske ta­ge top­pen af tryk­ket.

Hvil­ke em­ner kun­ne man fo­re­stil­le sig duk­ke op? Et em­ne, som f. eks. læn­ge har haft sit eget liv på net­tet, er spørgs­må­let om le­ga­li­se­ring af can­na­bis - i hvert fald til me­di­cinsk brug. Men man kan så­dan set fo­re­stil­le sig alt mel­lem him­mel og jord.

Hvad vil kun­ne for­bed­re for­hol­det mel­lem po­li­ti­ke­re og be­folk­ning? Først og frem­mest et me­re kon­struk­tivt sam­ar­bej­de mel­lem par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg. Løs­nin­gen ses i man­ge kom­mu­ner: Min­dre par­tipo­li­tik og me­re fæl­les an­svars­fø­lel­se.

det er jo ik­ke en und­skyld­ning for at af­vi­se et nyt løs­nings­for­slag, at pro­ble­met er gam­melt og vel­kendt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.