UD­VÆL­GER KVIN­DER I KØ­EN

To tid­li­ge­re an­sat­te i Kø­ben­havns Luft­havns sik­ker­heds­kon­trol af­slø­rer over­for BT, at en­kel­te sik­ker­heds­vag­ter i åre­vis sy­ste­ma­tisk har chi­ka­ne­ret kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

En smuk ung kvin­de står og ven­ter på at kom­me på fe­rie igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn. Al­le­re­de i kø­en bli­ver hun spot­tet af en af sik­ker­heds­vag­ter­ne.

Der bli­ver gi­vet tegn til dem bag den frit­stå­en­de dør­karm – den så­kald­te ’ do­orway’. Når den smuk­ke kvin­de nog­le mi­nut­ter se­ne­re går igen­nem, ly­der alar­men. Hun skal kro­p­s­vi­si­te­res. Og det er alt an­det end til­fæl­digt.

» Kom­mer der en pæn pi­ge igen­nem, så kan man li­ge spar­ke lidt til kar­men. Der skal så lidt til, at den bip­per. Og så skal ved­kom­men­de jo hånd­sø­ges, « si­ger en tid­li­ge­re an­sat i sik­ker­heds­kon­trol­len til BT. Er det no­get, du har set? » Ja, tu­sind gan­ge. « » Der er nog­le, som ik­ke kan tå­le den magt, de får. De går me­get op i at få den uni­form på og fø­le sig magt­ful­de. « Ud­nyt­ter de den po­si­tion, de er i? » Ab­so­lut, « si­ger den tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der, som øn­sker at væ­re ano­nym.

BT har set hans an­sæt­tel­ses­kon­trakt, og han ar­bej­de­de i fle­re år i sik­ker­heds­kon­trol­len. Han og en an­den tid­li­ge­re an­sat løf­ter nu slø­ret for, hvad der fo­re­går bag kulis­ser­ne i sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn. Det er en be­ret­ning om be­vidst ud­væl­gel­se af flot­te kvin­der til nær­gå­en­de kro­p­s­søg­nin­ger, vul­gært sprog, og om en le­del­se, som ik­ke skri­der ind over­for de få brod­ne kar, som ik­ke kan hånd­te­re den magt, de har som sik­ker­heds­vag­ter i luft­hav­nen.

» De vil­le al­drig gå op i det her med hånd­søg­nin­ger, hvis ik­ke I hav­de skre­vet om det, « si­ger den tid­li­ge­re an­sat­te i sik­ker­heds­kon­trol­len tørt.

Kø­ben­havns Luft­havn er kom­met i strid mod­vind, ef­ter at lek­tor og jour­na­list An­ne Lea Land­sted og tv- vært Mi­chè­le Bel­lai­che er stå­et frem og har for­talt om græn­se­over­skri­den­de kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i Kø­ben­havns Luft­havn, hvor de blev ta­get på bal­der­ne og bryster­ne af en me­get nær­gå­en­de sik­ker­heds­vagt. Ef­ter kri­tik i fle­re me­di­er, her­un­der BT, bad luft­hav­nens le­del­se i fre­dags pas­sa­ge­rer om at hen­ven­de sig, hvis de var ble­vet ud­sat for kræn­kel­ser af sik­ker­heds­vag­ter, og det har re­sul­te­ret i 53 nye kla­ger over epi­so­der, der spæn­der over fem år.

Kon­kur­re­rer med hin­an­den

» Det er nog­le få kol­le­ga­er, som ik­ke kan fin­de ud af at hol­de fin­gre­ne væk. De kon­kur­re­rer li­ge­frem om, hvem der kan hånd­sø­ge de lækre pas­sa­ge­rer. Det er fo­re­gå­et i al den tid, jeg har ar­bej­det der­u­de, « si­ger Bir­git­te Rem, som og­så har op­le­vet kol­le­ger skub­be el­ler spar­ke til den så­kald­te ’ do­orway’ for at væ­re sik­re på, at den flot­te kvin­de, der går igen­nem, skal hånd­sø­ges.

Bort­set fra nog­le få pau­ser har hun ar­bej­det i luft­hav­nens sik­ker­heds­kon­trol fra 2008 til maj i år, hvor hun blev af­ske­di­get ef­ter en sy­ge­mel­ding. Det var kul­mi­na­tio­nen på et for­løb over næ­sten et år, hvor hun selv føl­te sig ud­sat for se­x­chi­ka­ne fra en mand­lig kol­le­ga. Bir­git­te Rem gik til le­del­sen, men føl­te ik­ke, at de gjor­de no­get ved sa­gen. Nu over­ve­jer hun at gå ret­tens vej.

Bli­ver der snak­ket om dem, som ik­ke kan hol­de fin­gre­ne for sig selv blandt kol­le­ger­ne?

» Ja, det er no­get, vi snak­ker om i op­holds­rum­met. Der er næ­sten al­tid en su­per­visor til ste­de, og jeg ved, at de hø­rer, hvad der bli­ver talt om. Så de ved, hvad der fo­re­går, « si­ger hun.

En hånd­fuld me­d­ar­bej­de­re

Bir­git­te Rem me­ner, det er mel­lem fem og 10 me­d­ar­bej­de­re, som ud­nyt­ter de­res po­si­tion til at be­fam­le kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer. Et tal, de to an­dre tid­li­ge­re an­sat­te uaf­hæn­gigt af hin­an­den be­kræf­ter. I alt er der 1.050 me­d­ar­bej­de­re i securi­ty, som står for sik­ker­heds­kon­trol­len, så det er et min­dre­tal, der ud­nyt­ter de­res magt til at se­x­chi­ka­ne­re kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer. Men da ba­re en en­kelt sik­ker­heds­vagt un­der en vagt kan fo­re­ta­ge over 100 per­son­søg­nin­ger, kan ti­tu­sind­vis af kvin­der væ­re ble­vet be­fam­let i Kø­ben­havns Luft­havn ba­re det se­ne­ste par år.

Ud­over at vis­se sik­ker­heds­vag­ter slik­ker sig om mun­den ved ud­sig­ten til at la­ve en nær­gå­en­de kro­p­s­vi­si­te­ring af ud­valg­te kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer, går snak­ken om pas­sa­ge­rer­nes ud­se­en­de til ti­der og­så lystigt.

» Der kan fal­de sjo­f­le be­mærk­nin­ger. Så­dan no­get som ’ Hun har en god røv’. De er ment som in­ter­ne kom­men­ta­rer mel­lem kol­le­ger­ne, men of­te kan pas­sa­ge­rer­ne og­så hø­re dem, « si­ger Bir­git­te Rem og un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er de smuk­ke, men og­så de – i de på­gæl­den­de an­sat­tes øj­ne – min­dre pæ­ne kvin­der, som bli­ver kom­men­te­ret.

» Det er sket fle­re gan­ge, at pas­sa­ge­rer­ne har re­a­ge­ret på det. De sy­nes, det er uforskam­met, « si­ger hun.

An­dre pas­sa­ger­grup­per er og­så ble­vet ud­sat for chi­ka­ne på grund af stress, for me­get over­ar­bej­de og man­gel på fin­ger­spids­for­nem­mel­se. Ek­semp­ler­ne er iføl­ge den fle­re­åri­ge me­d­ar­bej­der i sik­ker­heds­kon­trol­len man­ge.

» Me­tal­de­tek­to­ren i ’ do­orway’ re­a­ge­re­de, da en uden­land­sk kvin­de kom igen­nem securi­ty. Det vi­ste sig, at hun hav­de en ben­pro­te­se af pla­stik. Den bad sik­ker­heds­vag­ten hen­de om at ta­ge af og kø­re igen­nem rønt­gen­ma­ski­nen. Hun føl­te sig kræn­ket, men me­d­ar­bej­de­ren blev ik­ke fy­ret for det. Han var me­get grun­dig, men en dår­lig men­ne­ske­ken­der, « si­ger han.

På grund af de man­ge sa­ger om se­x­chi­ka­ne mod kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer vil Kø­ben­havns Luft­havn frem­over al­tid skal til­by­de kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer, at en kvin­de­lig an­sat står for kro­p­s­vi­si­te­rin­gen, fast­slår luft­havns­di­rek­tør Tho­mas Woldbye over­for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Kom­mer der en pæn pi­ge igen­nem, så kan man li­ge spar­ke lidt til kar­men. Der skal så lidt til, at den bip­per

Tid­li­ge­re an­sat

Bir­git­te Rem har igen­nem al­le si­ne næ­sten syv år som an­sat i Kø­ben­havns Luft­havns sik­ker­heds­kon­trol op­le­vet, at nog­le få kol­le­ger chi­ka­ne­re­de kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer un­der kro­p­s­vi­si­te­rin­ger. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.