Vi ta­ger det me­get al­vor­ligt

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

BT har fo­re­lagt Kø­ben­havns Luft­havn de kri­tik­punk­ter, de tre tid­li­ge­re an­sat­te i sik­ker­heds­kon­trol­len luf­ter her på si­der­ne.

Kø­ben­havns Luft­havn un­der­stre­ger, at man ser med stor al­vor på sa­ger­ne om se­x­chi­ka­ne be­gå­et af et lil­le min­dre­tal af de an­sat­te i sik­ker­heds­kon­trol­len mod kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer, men øn­sker ik­ke at stille op til et in­ter­view.

» Kø­ben­havns Luft­havn har si­den de før­ste me­di­esa­ger bedt al­le, der måt­te ha­ve følt sig foru­lem­pet og kræn­ket, om at hen­ven­de sig til os. Det har ført til, at Kø­ben­havns Luft­havn har over­dra­get al­le hen­ven­del­ser til po­li­ti­et, som nu må af­dæk­ke, hvad der er op og ned. Al­le kom­men­de hen­ven­del­ser vil få sam­me pro­ce­du­re. Li­ge­le­des har vi valgt at gen­nem­gå tid­li­ge­re hen­ven­del­ser med hen­blik på at over­dra­ge dem til po­li­ti­et, « si­ger HR- di­rek­tør i Kø­ben­havns Luft­hav­ne A/ S Tho­mas Kol­ber i et skrift­ligt svar.

In­gen frem­tid her

Han vil slå hårdt ned på de me­d­ar­bej­de­re i sik­ker­heds­kon­trol­len, som ik­ke føl­ger de lov­be­stem­te ret­nings­linjer, der ar­bej­des ef­ter.

» Der er kla­re lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer for sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn, som er fast­lagt i den na­tio­na­le sik­ker­heds­plan. Hvis der er me­d­ar­bej­de­re el­ler le­den­de an­sat­te, som ik­ke kan hånd­te­re de ram­mer, så har de ik­ke no­gen frem­tid i Kø­ben­havns Luft­havn, « si­ger Tho­mas Kol­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.