LÆG HAM I FOD­LÆN­KE

Na­ser Kha­der vil skær­pe reg­ler for ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

De Kon­ser­va­ti­ves ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Na­ser Kha­der kræ­ver, at ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold læg­ges i elek­tro­nisk fod­læn­ke.

» Vi skal gø­re tå­lt op­hold utå­le­ligt, « si­ger han med hen­vis­ning til, at en lil­le grup­pe kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge i åre­vis har dre­vet gæk med myn­dig­he­der­ne ved at næg­te at mel­de sig til po­li­ti­et, som de skal.

Ved års­skift et var 68 ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold i Dan­mark. Blandt dem li­ba­ne­se­ren Dan­ny Ab­dal­la, 45. Han blev i 2003 ud­vist af Dan­mark eft er en dom på ot­te års fængsel for narkokri­mi­na­li­tet. I dag bor han hos sin kæ­re­ste i Fre­de­riks­havn.

Spild af tid

Sid­ste år stod han frem på tv og for­tal­te, at han med fuldt over­læg over­træ­der sit på­bud om at mel­de sig til po­li­ti­et i Cen­ter Sand­holm. Han kal­der mel­deplig­ten for spild af tid.

An­dre kend­te ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold var den iraki­ske hær­chef fra Sorø. Han lan­de­de i Dan­mark i 2003, da Sad­dam Hus­se­ins re­gi­me var ved at kol­lap­se. Men af frygt for at bli­ve an­kla­get for krigs­for­bry­del­ser for- svandt han plud­se­lig fra sin bo­lig i Sorø og fl yg­te­de til De for­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter.

Fol­ke­tin­get skær­pe­de reg­ler­ne i 2008, da det kom frem, at en tu­ne­ser på tå­lt op­hold, som hav­de tru­et med at slå teg­ne­ren Kurt Wester­gaard ihjel, bo­e­de i Aar­hus kun ti mi­nut­ter fra teg­ne­rens bopæl.

Trods stram­nin­gen har po­li­ti­et i man­ge sa­ger væ­ret mag­tes­løst, når reg­ler­ne blev over­t­rå­dt.

Diplo­ma­tisk ga­ran­ti

Na­ser Kha­der vil be­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) gen­nem­gå al­le sa­ger for at få klar­hed over, om for­hol­de­ne er æn­dret så me­get, at de kan ud­vi­ses fra Dan­mark.

» Selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke ud­sen­de folk til lan­de med døds­straf, men jeg me­ner, vi skal eft er­prø­ve, om de på­stan­de, de­res for­svar­sad­vo­ka­ter kom­mer med, sta­dig hol­der. Om nød­ven­digt må vi prø­ve at få en diplo­ma­tisk ga­ran­ti for, at de ik­ke li­der over­last. Men vi skal og­så stram­me op på vil­kå­re­ne. Det pro­vo­ke­rer min rets­fø­lel­se, at man­ge ik­ke over­hol­der de­res mel­depligt. De skal ud­sty­res med fod­læn­ke, « si­ger Na­ser Kha­der.

V: Skal mo­ti­ve­res til at rej­se

Ven­stres ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth for­ven­ter, at re­ge­rin­gen vil se på sa­gen i den nær­me­ste frem­tid.

» Folk på tå­lt op­hold er uøn­ske­de i Dan­mark, og der­for skal vi på in­gen må­de for­sø­de de­res til­væ­rel­se her. Vi skal gø­re alt, hvad vi kan for at mo­ti­ve­re dem til at rej­se hjem. Og vil de ik­ke det, skal vi ha­ve så stren­ge reg­ler som mu­ligt. Nog­le på tå­lt op­hold er ta­le­ba­ne­re, der er fl yg­tet fra Af­g­ha­ni­stan. Jeg har selv væ­ret i Af­g­ha­ni­stan og har set kam­me­ra­ter bli­ve slå­et ihjel af Ta­le­ban. Det er ab­surd, at vi har ta­le­ba­ne­re gå­en­de rundt i Dan­mark, « si­ger Marcus Knuth.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Dan­ny Ab­dal­la til for­sla­get.

Det pro­vo­ke­rer min rets­fø­lel­se, at man­ge ik­ke over­hol­der de­res mel­depligt. De skal ud­sty res med fod­læn­ke

Na­ser Kha­der, ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, K

Li­ba­ne­se­ren Dan­ny Ab­dal­la er på tå­lt op­hold og har mis­lig­holdt sin mel­depligt til po­li­ti­et i fle­re år – han me­ner, det er spild af tid. Den­ne og an­dre til­sva­ren­de sa­ger får nu Na­ser Kha­der til at kræ­ve, at po­li­ti­et an­ven­der elek­tro­nisk fod­læn­ke i vi­de­re om­fang, end det sker i dag.

Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.