’ Du er en sur gam­mel mand’

Kend­te de­bat­tø­rer for­sva­rer Sti­ne Bos­se eft er As­ger Aamunds an­greb

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

’ As­ger Aamund er en sur gam­mel mand’, og ’ David Trads er bed­re­vi­den­de og helt ude i sko­ven’.

To mar­kan­te stem­mer i den dan­ske fl ygt­nin­ge­de­bat, den kend­te er­hvervs­mand As­ger Aamund og de­bat­tør og jour­na­list David Trads, er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den.

’ Dan­mark har ik­ke brug for en synd­fl od af dag­le­je­re fra Ni­ge­ria og ge­de­hyr­der fra So­ma­lia’. Så­dan ind­le­der den kend­te er­hvervs­mand As­ger Aamund sit se­ne­ste de­bat­ind­læg i Ber­ling­s­ke. I ind­læg­get ret­ter han en hård kri­tik mod en an­den af dansk er­hvervs­livs kend­te skik­kel­ser, Sti­ne Bos­se, som han me­ner fø­rer an i en dansk ’ ind­van­drer- ra­di­kal lo­ge’.

An­gre­bet på Sti­ne Bos­se kom­mer, eft er at hun tid­li­ge­re på som­me­ren kri­ti­se­re­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg( V), for­di mi­ni­ste­ren har fo­re­slå­et, at Dan­mark bør in­dryk­ke an­non­cer i uden­land­ske avi­ser for at skræm­me ind­van­dre­re fra at rej­se til Dan­mark.

’ Ko­lo­ni­a­li­stisk tan­ke­gang’

Men Aamunds kri­tik fal­der be­stemt ik­ke i god jord hos jour­na­list og de­bat­tør David Trads.

» As­ger Aamund er en sur gam­mel mand. Hans hold­nin­ger er ud­tryk for en gam­mel­dags ko­lo­ni­a­li­stisk tan­ke­gang, « si­ger David Trads, da BT fan­ger ham på mo­bi­len.

Iføl­ge David Trads er As­ger Aamund bå­de ’ per­fi d’ og kom­plet ’ ube­grun­det’ i sin kri­tik af Sti­ne Bos­se, som han me­ner rej­ser en væ­sent­lig de­bat med sin kri­tik af in­te­gra­tions­mi­ni­ste­rens ’ skræm­me­kampag­ne’.

» Jeg sy­nes han er me­get ube­ha­ge­lig og ned­la­den­de over for folk, der er på fl ugt. Det liv, Aamund fø­rer, og som jeg selv fø­rer, vil­le jo slet ik­ke kun­ne la­de sig gø­re uden de man­ge ind­van­dre­re, vi har i Dan­mark. Tænk på al­le de men­ne­sker, der kø­rer vo­res taxa­er og bus­ser, som gør rent og pas­ser vo­res æl­dre på ple­je­hjem­me­ne. Det er sim­pelt­hen en grov­hed at re­du­ce­re dem til ’ dag­le­je­re og ge­de­hyr­der’, « me­ner David Trads.

Stan­dup- ko­mi­ker Se­ba­sti­an Dor­set har tid­li­ge­re blan­det sig i po­li­ti­ske de­bat­ter og har blandt an­det skre­vet ta­ler for tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og SF- for­mand Vil­ly Søvn­dal. Li­ge­som David Trads, for­står ko­mi­ke­ren hel­ler ik­ke As­ger Aamunds kri­tik

» Det er jo ik­ke for­di, Sti­ne Bos­se selv er hop­pet i en båd og har sej­let ’ dag­le­je­re’ og ’ ge­de­hyr­der’ fra Afri­ka til Dan­mark’, men Aamund ved åben­bart al­tid, hvad der er den ’ rig­ti­ge løs­ning’. Hans ene­ste pro­blem er, at han nog­le gan­ge bli­ve nødt til at stop­pe med at ta­le, så han kan nå at træk­ke vej­ret, « si­ger Se­ba­sti­an Dor­set.

» Jeg var en­gang i ra­diopro­gram­met ’ Mads og Mo­nopo­let’ med As­ger, og det var fan­ta­stisk, for når han be­gynd­te at ta­le, kun­ne man gå ud og hen­te kaff e og spi­se en tre­ret­ters- me­nu, og når man kom tilbage, snak­ke­de As­ger sta­dig­væk, « for­tæl­ler Se­ba­sti­an Dor­set.

’ Helt ude i sko­ven’

Ho­ved­per­so­nen selv, As­ger Aamund, har dog svært ved at ta­ge kri­tik­ken al­vor­ligt.

» Vi er jo nødt til at se pro­ble­mer­ne i øj­ne­ne, og jeg er sim­pelt­hen. så træt af de bed­re­vi­den­de ty­per som Sti­ne Bos­se og David Trads, de er helt ude i sko­ven, « si­ger er­hvervs­man­den til BT.

Han me­ner, at de­bat­ind- læg­get er skre­vet i en ’ so­ber’ to­ne og er ue­nig i, at det skul­le væ­re et ’ per­fi dt’ og ’ ned­la­den­de’ per­so­nan­greb.

Til gen­gæld glæ­der As­ger Aamund sig over den di­rek­te kri­tik fra David Trads.

» Jeg bli­ver glad, når David Trads kal­der mig ’ en sur gam­mel mand’. Når man ik­ke kan slå igen­nem med ar­gu­men­ter, slår man jo i bor­det, og Trads har jo over­ho­ve­det in­gen for­stand på det her, « slut­ter er­hvervs­man­den.

BT har talt med Sti­ne Bos­se, som ik­ke øn­sker at kom­men­te­re As­ger Aamunds kri­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.