Kæm­pe vå­ben­han­del

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Korsgaard Ber­ling­s­kes nyheds­bu­reau

Når de om­dis­ku­te­re­de mis­sil­for­svar skal ind­ret­tesover store de­le af ver­den, så bli­ver det med dan­ske kom­po­nen­ter fra All erød- v ir k s om­he­den Wei­bel Sci­en­ti­fi c.

Den høj­tek­no­lo­gi­ske virk­som­hed har net­op ind­gå­et et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med pro­du­cen­ten af mis­sil­for­sva­ret, vå­ben- og for­svars­kon- glo­me­ra­tet Lo­ck­he­ed Martin. Den ame­ri­kan­ske kæm­pe har skudt 22 mil­li­o­ner kro­ner i sam­ar­bej­det, men på sigt kan part­ner­ska­bet væ­re langt me­re værd: Wei­bel me­ner, at der kan ska­bes for­ret­nin­ger for to mil­li­ar­der kro­ner.

Milepæl

» Det ba­ne­bry­den­de part­ner­skab er en milepæl i Wei­bel Sci­en­ti­fi cs hi­sto­rie, som kan ska­be for­ret­ning for me­re end to mil­li­ar­der kro­ner, og som har po­ten­ti­a­le til at for­dob­le vo­res om­sæt­ning over de næ- ste fem år. Part­ner­ska­bet er et per­fekt ek­sem­pel på et in­du­stri­sam­ar­bej­de, som boo­ster dansk er­hverv og ska­ber nye dan­ske jobs, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­der R. Pe­der­sen, Wei­bel Sci­en­ti­fi c.

Wei­bel Sci­en­ti­fi c er en af ver­dens før­en­de pro­du­cen­ter af den så­kald­te Dop­pler­ra­dar, og det er og­så den­ne ra­dar, som skal bru­ges til mis­sil­for­sva­ret.

I for­vej­en le­ve­rer Wei­bel den­ne ra­dar til Na­sa, men nu skal den alt­så bru­ges i for­svars­tek­no­lo­gi.

De to de­bat­tø­rer, er­hvervs­man­den As­ger Aamund og jour­na­list og for­fat­ter David Trads, er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den i kølvan­det på Sti­ne Bos­ses om­dis­ku­te­re­de de­bat­ind­læg. Fo­to: Scan­pix

Den dan­ske virk­som­hed skal le­ve­re ra­da­rer til Lo­ck­he­ed Martin.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.