Et pla­ster på sår­et til Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Jen­sen er ble­vet upo­pu­lær i Sve­ri­ge. Met­te Møl­gaard og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Claus Fi­sker

’ Jeg skal da væ­re den før­ste til at be­kla­ge, at min op­da­te­ring på Fa­ce­book har skabt så me­get po­sty r’. Så­dan skri­ver uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) i en mail til BT.

Kri­sti­an Jen­sen hen­ty­der til sin op­da­te­ring om, at han ’ end­nu en gang er glad for’, at han ’ ik­ke bor i Sve­ri­ge’. En op­da­te­ring, mi­ni­ste­ren skrev i kølvan­det på den sven­ske de­bat om, at den bei­ge far­ve på pla­stre er ra­ci­stisk, idet den kun til­go­de­ser den hvi­de del af be­folk­nin­gen.

’ Det var skre­vet med et glimt i øjet, og det var ment som en hu­mo­ri­stisk kom­men­tar til, at de­bat­ten nog­le gan­ge er lidt an­der­le­des i Sve­ri­ge,’ ud­dy­ber Kri­sti­an Jen­sen.

I Sve­ri­ge har op­da­te­rin­gen dog få­et en no­get an­den mod­ta­gel­se. Kom­men­ta­ren fra den dan­ske mi­ni­ster er bragt i fl ere sven­ske avi­ser. I Aft on­bla­det ud­ta­ler en dansk­født svensk pro­fes­sor i po­li­tisk vi­den­skab, at det vil­le væ­re på sin plads, hvis den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster sag­de und­skyld.

’ Det er uvær­digt, at en uden­rigs­mi­ni­ster ud­ta­ler sig så­dan om et na­bo­land. Han bur­de kom­me med en und­skyld­ning til det sven­ske folk,’ ud­ta­ler Dr­u­de Da­h­lerup til Aft on­bla­det.

En di­rek­te und­skyld­ning får Sve­ri­ge dog ik­ke, men Kri­sti­an Jen­sen læg­ger vægt på det go­de sam­ar­bej­de over Øre­sund. » Jeg hol­der me­get af Sve­ri­ge, og vi har jo og­så et tæt sam­ar­bej­de med Sve­ri­ge på rig­tig man­ge om­rå­der. Den sven­ske uden­rigs­mi­ni­ster var for ek­sem­pel en af de al­ler­før­ste kol­le­ga­er, jeg tal­te med, eft er jeg var ble­vet uden­rigs­mi­ni­ster. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.