Sø­ren Ga­de bli­ver ny stats­re­visor

BT - - NYHEDER -

Det er Sø­ren Ga­de ( V), der bli­ver Ven­stres nye stats­re­visor.

Han afl øser Kri­sti­an Jen­sen ( V), der ik­ke læn­ge­re kan be­stri­de po­sten i kraft af sit nye job som uden­rigs­mi­ni­ster.

Stats­re­viso­rer­ne har til op­ga­ve at re­vi­de­re sta­tens regn­ska­ber i sam­ar­bej­de med Rigs­re­vi­sio­nen, og så skal de sik­re, at Fol­ke­tin­get og de for­skel­li­ge ud­valg får til­stræk­ke­ligt med op­lys­nin­ger om mi­ni­stre­nes for­valt­nin­ger.

Stats­re­viso­rer­ne har og­så til op­ga­ve at ud­ta­le kri­tik på bag­grund af Rigs­re­vi­sio­nens be­ret­nin­ger og no­ta­ter. Se­ne­st frem­sat­te Stats­re­viso­rer­ne hård kri­tik af bud­ge­tover­skri­del­sen ved af­vik­lin­gen af Eu­ro­vi­sion 2014.

Man­ge hav­de for­ven­tet, at Sø­ren Ga­de vil­le bli­ve ud­nævnt til ny mi­ni­ster, da Ven­stre vandt re­ge­rings­mag­ten ved det se­ne­ste valg. Men stik imod for­vent­ning fi k Ga­de ik­ke en mi­ni­sterta­bu­ret. Nu kan han glæ­de sig over po­sten som stats­re­visor, der iføl­ge en ar­ti­kel i Po­li­ti­ken gi­ver en år­lig hy­re på lidt me­re end 300.000 kr. oveni hans fol­ke­tings­løn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.