Lo­ve­de guld og grøn­ne sko­ve på Strand­vej­en

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

Drøm­men var et even­tyr på Strand­vej­en, men det end­te med drab i en lej­lig­hed i Glo­strup

Han drøm­te stort. Han vil­le bo på Strand­vej­en og væ­re med i et for­ret­nings­e­ven­tyr i Luxem­bourg med et par kam­me­ra­ter. Fle­re gan­ge om må­ne­den tik­ke­de der da og­så store be­løb ind på kon­to­en. Nog­le gan­ge 20.000 kro­ner om ugen.

» Pen­ge hav­de vi nok af, men vi kun­ne ik­ke sty­re øko­no­mi­en, « sag­de An­ders Lar­sen, der var iført en mør­ke­blå po­los­hirt, sor­te buk­ser og sor­te sko ved gårs­da­gens rets­mø­de i Glo­strup.

Men vir­ke­lig­he­den var en an­den end det glans­bil­le­de, som den 41- åri­ge drabs­mand frem­stil­le­de for sin af­dø­de hu­stru, Ha­fi­da, som han kval­te med en for­læn­ger­led­ning den 24. juli 2014.

Dra­bet fandt sted i par­rets tre­væ­rel­ses lej­lig­hed i Glo­strup – langt fra Strand­vej­en – hvor An­ders Lar­sen fle­re gan­ge hav­de kørt tu­re med Ha­fi­da for at op­ret­hol­de bil­le­det af, at øko­no­mi­en var i or­den.

Bag fa­ca­den var der dog al­vor­li­ge pro­ble­mer. An­ders Lar­sen røg me­get hash i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Selv sag­de han, at det var i tre- fi­re må­ne­der. Sam­ti­dig kæm­pe­de han for at kom­me oven­på ef­ter et øko­no­misk knæk i 2010. Han skyld­te pen­ge til høj­re og ven­stre.

Der­u­d­over kæm­pe­de An­ders Lar­sen for at kom­me til at se sin dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold.

Hav­de ik­ke set dat­ter i 12 år

I de­cem­ber 2013 så han sin dat­ter igen for før­ste gang i 12 år. Un­der rets­mø­det er­kend­te An­ders Lar­sen, at han hav­de for­talt sin dat­ter, at han øn­ske­de at slip­pe af med Ha­fi­da.

» Jeg spurg­te, om hun hav­de en god idé til, hvor­dan jeg kun­ne slip­pe af med hen­de, men det var ba­re en jo­ke, for­di Ha­fi­da hav­de væ­ret iskold, « sag­de An­ders Lar­sen un­der rets­mø­det.

I går kom det og­så frem i ret­ten, at far og dat­ter ik­ke læn­ge­re har kon­takt til hin­an­den.

Pri­vat­fo­to

An­ders Lar­sen lo­ve­de Ha­fi­da en lys og lyk­ke­lig frem­tid, men vir­ke­lig­he­den sva­re­de ik­ke til glans­bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.