Stars and Stripes over Ha­va­na igen

Ame­ri­ka­ner­ne er tilbage i Cu­ba. Det blev mar­ke­ret i går med flag­hejs­ning

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Som et sym­bol på det for­bed­re­de for­hold mel­lem USA og Cu­ba hej­ste den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry i går det ame­ri­kan­ske flag over den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Ha­va­na, skri­ver Reu­ters.

Det sker fi­re uger ef­ter, at USA og Cu­ba for­melt genop­tog de diplo­ma­ti­ske re­la­tio­ner og op­gra­de­re­de de diplo­ma­ti­ske mis­sio­ner på de­res am­bas­sa­der.

Cu­ban­ske diplo­ma­ter hej­ste al­le­re­de det blå, hvi­de og rø­de cu­ban­ske flag i Was­hin­g­ton 20. juli, men ame­ri­ka­ner­ne har ven­tet, ind­til det var mu­ligt for Jo­hn Ker­ry at rej­se til Ha­va­na for at del­ta­ge i ce­re­mo­ni­en.

Og i nat­tens løb er der ble­vet skre­vet den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de ved si­den af det ame­ri­kan­ske segl ved ind­gan­gen til am­bas­sa­den i den cu­ban­ske ho­ved­stad.

Sta­dig lang vej end­nu

In­den af­rej­sen til Cu­ba ud­tal­te Jo­hn Ker­ry iføl­ge Reu­ters, at man kun li­ge er be­gyndt at nor­ma­li­se­re for­hol­det mel­lem Cu­ba og USA:

» Fle­re vil rej­se til og fra Cu­ba. Fle­re fa­mi­li­er vil bli­ve gen­for­e­net, og for­hå­bent­lig vil den cu­ban­ske re­ge­ring selv ta­ge ini­ti­a­ti­ver til, at den pro­ces kom­mer i gang, « lød det fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren.

Selv om de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser nu of­fi­ci­elt er ble­vet for­bed­ret, er der sta­dig lang vej, før for­hol­det mel­lem de to lan­de er helt nor­malt. Cu­ba øn­sker, at USA hæ­ver de øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod lan­det, og at ame­ri­ka­ner­ne fjer­ner de­res flå­de­ba­se i Gu­an­ta­na­mo.

Omvendt vil ame­ri­ka­ner­ne pres­se cu­ba­ner­ne til at styr­ke men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, li­ge­som man kræ­ver ejer­ska­bet over de ame­ri­kan­ske ejen­dom­me, som blev na­tio­na­li­se­ret ef­ter re­vo­lu­tio­nen i Cu­ba i 1959.

Jo­hn Ker­ry er den før­ste ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster i 70 år, der be­sø­ger Cu­ba Han rej­ser sam­men med fle­re med­lem­mer af Kon­gres­sen og tre ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der sæn­ke­de fla­get over am­bas­sa­den tilbage i 1961.

For­hen­væ­ren­de præ­si­dent Dwight D. Ei­sen­hower stop­pe­de de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser med Ha­va­na kort ef­ter re­vo­lu­tio­nen i 1959, hvor Fi­del Ca­stro tog mag­ten i Cu­ba.

Den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de var helt luk­ket i Ha­va­na fra 1961 til 1977, hvor en del af am­bas­sa­den blev genåb­net.

Ind­til vi­de­re be­ty­der de for­bed­re­de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser mel­lem Cu­ba og USA, at diplo­ma­ter igen kan rej­se mel­lem de to lan­de uden pro­ble­mer.

I går kun­ne den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry og ame­ri­kan­ske ma­ri­ne­sol­da­ter of­fi­ci­elt genåb­ne den ar­me­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Cu­bas ho­ved­stad Ha­va­na. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.