Ung mor fun­det død

20-årig kvin­de fun­det død af eks­kæ­re­sten, der er far til bar­net. Po­li­ti­et ef­ter­for­sker det som ’ et mistæn­ke­ligt døds­fald’

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Hansen ja­hh@ bt. dk

En kvin­de på blot 20 år er ble­vet fun­det død i sin lej­lig­hed i et ejen­dom­skom­pleks på Koral­vej i det nord­ve­st­li­ge Søn­der­borg.

Det var den jæv­nal­dren­de eks­kæ­re­ste til kvin­den - og far til de­res fæl­les lil­le søn - som gjor­de det uhyg­ge­li­ge fund tirs­dag mor­gen. Det op­ly­ser Bent Thu­e­sen, ef­ter­forsk­nings­le­der og vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, til BT.

Po­li­ti­et gik først i går ud i of­fent­lig­he­den og for­tal­te om den uhyg­ge­li­ge sag, selv om den un­ge mor blev fun­det død i sin lej­lig­hed tre døgn for­in­den.

De­tal­jer end­nu ukla­re

De nær­me­re om­stæn­dig­he­der ved døds­fal­det og dødsår­sa­gen er ik­ke klar­lagt, og der­for ef­ter­for­skes sa­gen i øje­blik­ket som det, der be- teg­nes som ’ et mistæn­ke­ligt døds­fald’, hvil­ket i prak­sis sva­rer til en drab­s­ef­ter­forsk­ning.

» Vi ef­ter­for­sker det som ud­gangs­punkt som et drab på bag­grund af, at vi end­nu ik­ke kan klar­læg­ge, om der er sket en for­bry­del­se el­ler ej, « si­ger Bent Thu­e­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, til BT.

Bent Thu­e­sen øn­sker på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at kom­me ind på de kend­te de­tal­jer i sa­gen, da den ik­ke er fuldt be­lyst. Han op­ly­ser, at det end­nu er for tid­ligt at kon­klu­de­re, hvor­vidt der er sket en for­bry­del­se el­ler det mod­sat­te.

» Vi dros­ler ef­ter­forsk­nin­gen en smu­le ned hen over we­e­ken­den, men fra mandag mor­gen bli­ver der igen ar­bej­det på fuld tryk for at kom­me nær­me­re en af­kla­ring af hæn­del­ses­for­lø­bet, « si­ger han.

Ob­duk­tion gav ik­ke svar

BT tal­te i går med en ræk­ke be­bo­e­re i de tre store og ens lej­lig­heds­kom­plek­ser på Koral­vej. To af be­bo­er­ne for­tæl­ler uaf­hæn­gigt af hin­an­den, at iføl­ge det be­skrev­ne kør­te eks­kæ­re­sten til den 20-åri­ge kvin­de tirs­dag mor­gen de­res fæl­les søn i dag­ple­je et an­det sted i Søn­der­borg, hvor­ef­ter han kør­te hen til kvin­dens lej­lig­hed på Koral­vej. Og her fandt han hen­de lig­gen­de liv­løs, hvor­ef­ter han rin­ge­de til alarm­cen­tra­len via 112.

Den un­ge mor er ble­vet ob­du­ce­ret, men trods dét har det ik­ke væ­ret mu­ligt at klar­læg­ge dødsår­sa­gen med sik­ker­hed, op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Bent Thu­e­sen vi­de­re til BT.

Vi kan end­nu ik­ke klar­læg­ge, om der er sket en for­bry­del­se el­ler ej

Bent Thu­e­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør, Sy­dog Søn­derjyl­lands Po­li­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.