Prins Hen­rik skal i ka­tolsk skole

Prin­sen skal og­så cyk­le i skole, for­tal­te prin­ses­se Ma­rie for­ud for sin søns før­ste sko­le­dag i går

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Prins Hen­rik

Det var en stor dag for den kon­ge­li­ge fa­mi­lie i det enor­me hvi­de palæ på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg. Lil­le prins Hen­rik, der er prins Joachim og prin­ses­se Ma­ri­es æld­ste barn, skif­te­de nem­lig i går til­væ­rel­sen som bør­ne­ha­ve­barn ud med li­vet som sko­le­e­lev, da han hav­de før­ste sko­le­dag på den ka­tol­ske pri­vatsko­le Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole i Or­d­rup.

Prins Hen­rik var den al­ler­før­ste fra den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, der lidt ge­nert tit­te­de ud til pres­sen fra den store trap­pe ved det im­posan­te ind­gangs­par­ti. Men det var kun et kort øje­blik, så fulg­te lil­le­sø­ster At­he­na og mor og far trop samt prin­ses­se Ma­ri­es ef­ter­hån­den al­dren­de hund, Ap­ple, der er af ra­cen bi­chon frisé.

Men det, der især sprang i øj­ne­ne, var den store, rø­de ta­ske, som Hen­rik med for­vent­nin­gens glæ­de al­le­re­de hav­de ta­get på ryg­gen, da han for før­ste gang skul­le sva­re på spørgs­mål fra pres­sen.

» Han vil­le ha­ve en stor ryg­sæk, « for­tal­te prin­ses­se Ma­rie med et stort smil om Hen­riks sko­le­ta­ske, der dæk­ke­de he­le ryg­gen på søn­nen.

Og selv om man godt kun­ne se, at der ik­ke var kom­met sko­lebø­ger i end­nu, så var ta­sken in­gen­lun­de tom. Hen­rik for­tal­te nem­lig be­red­vil­ligt, at han hav­de en mad­pak­ke med i sko­le­ta­sken.

Da det i marts kom frem, at prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie hav­de valgt, at de­res æld­ste barn, prins Hen­rik, skul­le ha­ve sin sko­le­gang på den ka­tol­ske pri­vatsko­le Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole i Or­d­rup, blev man­ge over­ra­ske­de, selv­om prins Joachim før har be­nyt­tet sig af pri­vatsko­ler til si­ne børn.

De to æld­ste søn­ner, prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix, som Joachim har fra æg­te­ska­bet med gre­vin­de Ale­xan­dra, har nem­lig beg­ge gå­et på pri­vatsko­len Krebs’ Skole på Øster­bro. Fuld­stæn­dig som Joachim selv og kron­prins Fre­de­rik, der og­så hav­de stør­ste­delen af de­res sko­le­gang på pri­vatsko­len på Øster­bro.

Sko­len lig­ger tæt på

Men den­ne gang blev Krebs’ Skole alt­så valgt fra af prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie. I går løf­te­de prins Joachim for før­ste gang slø­ret for, hvor­for par­ret har valgt en ka­tolsk skole til de­res søn.

» Det er en skole, som fak­tisk le­ver op til de ide­a­ler og øn­sker, vi har til en skole og ik­ke mindst den un­der- vis­ning og det pensum, som sko­len har, og som vi sy­nes er pas­sen­de. Og når den så oven i kø­bet lig­ger i na­bo­la­get, var det helt na­tur­ligt, vi valg­te den, « for­kla­re­de prins Joachim ved det lil­le pres­se­mø­de i går.

Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole lig­ger cir­ka to ki­lo­me­ter fra Emi­liekil­de­vej, og der­med i cy­kel­af­stand for den kon­ge­li­ge elev. Og no­get ty­der da og­så på, at Joachim og Ma­rie har væ­ret lyd­hø­re i den­ne uge, hvor po­li­ti­et er kom­met med man­ge op­for­drin­ger til for­æl­dre­ne om at cyk­le med de­res børn, så sko­le­vej­en kan bli­ve sik­ker for al­le. For da BT spurg­te, om det er me­nin­gen, at lil­le prins Hen­rik så skal cyk­le i skole, nik­ke­de prin­ses­se Ma­rie.

» Det er me­nin­gen, ja, « be­kræf­te­de prin­ses­se Ma­rie, mens Hen­riks lil­le an­sigt strå­le­de af for­vent­nin­gens glæ­de.

Den lil­le prins, der var klædt i rødt og blåt fra top til tå, op­t­rå­d­te trods spæn­din­gen over, hvor­dan det bli­ver at gå i skole, me­get for­nuf­tigt.

En ef­ter­tænk­som lil­le prins

Hans svar til pres­sen vid­ne­de og­så om, at Joachim og Ma­ri­es søn er den ef­ter­tænk­som­me ty­pe. For da prin­ses­se Ma­rie for­tal­te, at det og­så var en stor dag som mor at sen­de sit barn i skole for før­ste gang.

» Og og­så be­væ­gen­de. Det er svært at for­stå, han al­le­re­de er ble­vet seks år. Men han er så klar, « for­tal­te Ma­rie, in­den hun blev af­brudt af Hen­rik:

» Men mor, man skal jo i skole, når man er seks år, « lød det snus­for­nuf­tigt fra det kom­men­de sko­le­barn.

» Ja, det er rig­tigt, « nik­ke­de Ma­rie og strøg sin søn over hå­ret, mens pres­se­kor­p­set trak på smilebån­det.

Den lil­le prins kun­ne hel­ler ik­ke skju­le, at han glæ­de­de sig rig­tig me­get til at kom­me i skole.

Og så kan Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole helt sik­kert for­ven­te at få en læ­re­vil­lig elev fra den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. Hen­rik for­tal­te nem­lig, at han al­le­re­de kan skri­ve sit navn. Og at det nok er tal, prin­sen end­nu har det bedst med.

» Jeg kan godt li­de at plus­se, « som det lød fra den kom­men­de sko­le­e­lev, da BT spurg­te, hvil­ket fag han glæ­de­de sig mest til at få.

Jeg kan godt li­de at plus­se Det er svært at for­stå, han al­le­re­de er ble­vet seks år. Men han er så klar Prin­ses­se

Ma­rie

Det var en spændt, lidt ge­nert og snus­for­nuf­tig prins Hen­rik med en me­get stor sko­le­ta­ske på ryg­gen, der i går sva­re­de på spørgs­mål fra pres­sen, før han tog hul på sin før­ste sko­le­dag på Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole i Or­d­rup.

Fo­to: Bax Lind­hardt

He­le prin­se­fa­mi­li­en fra Emi­liekil­de­vej var klar til at føl­ge prins Hen­rik i skole på den lil­le prins’ før­ste sko­le­dag. Og lil­le­sø­ster prin­ses­se At­he­na så ud til at væ­re mindst li­ge så spændt som sin sto­re­bror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.