’ Jeg hav­de lyst til at for­tæl­le det, men in­gen spurg­te’

83- åri­ge Hel­ge Mad­sen kan nu væ­re sig selv i lan­dets før­ste regn­bu­eple­je­hjem

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@bt.dk

Ple­je­hjem­met Slot­tet på Nør­re­bro i København ad­skil­ler sig fra an­dre ple­je­hjem. Ik­ke nok med at ple­je­hjem­met fy­sisk er en slots­byg­ning, så har det i den­ne uge og­så få­et tit­len regn­bu­eple­je­hjem.

Med den nye pro­fil bli­ver Slot­tet et ple­je­hjem, hvor æl­dre ho­mo­seksu­el­le, bi­seksu­el­le og trans­køn­ne­de kan væ­re åb­ne om de­res seksu­a­li­tet, hvis de øn­sker det, uden at der bli­ver kig­get skævt til dem. Det er 83- åri­ge Hel­ge Mad­sen glad for. I ple­je­cen­trets stu­e­e­ta­ge sid­der Hel­ge Mad­sen på sit væ­rel­se. Han sid­der i sin stol og med tæp­pet i skø­det. Hel­ge Mad­sens hjem er ind­ret­tet i en stil, en bo­ligar­ki­tekt i 1960er­ne vil­le ha­ve nik­ket an­er­ken­den­de til. In­dret­nin­gen med de man­ge in­dram­me­de ma­le­ri­er lig­ner en klas­sisk ple­je­hjems­bo­lig.

Og det er det så­dan set og­så, men fra i ons­dags har han haft det ho­mo­seksu­el­le ma­ga­sin Out & About lig­gen­de frem­me på stu­e­bor­det. Ons­dag over­gik ple­je­hjem­met til at væ­re sted, hvor Hel­ge Mad­sen med ro i sin­det kan væ­re åben om, hvem han er. Han holdt sin ho­mo­seksu­a­li­tet skjult for per­so­na­let ind­til sid­ste ef­ter­år, hvor Slot­tet blev udvalgt som regn­bu­eple­je­hjem.

Der var in­gen, der spurg­te, og der­for var der in­gen grund til at stå frem med det, ly­der hans for­kla­ring.

Vil­le ik­ke skil­te med det

» In­gen spurg­te om det, og jeg hav­de hel­ler ik­ke lyst til at skil­te med det. Folk kan let mis­for­stå det. Da jeg fik mod på at for­tæl­le det, var det for­di, mi­ne ho­mo­seksu­el­le ven­ner kom og be­søg­te mig.

Per­so­na­let spurg­te, hvor­når jeg vil­le få be­søg, og så blev det ak­tu­elt at for­tæl­le det, « si­ger Hel­ge Mad­sen.

Det er be­tryg­gen­de, at per­so­na­let nu ved det, for­tæl­ler han. Den tryg­hed er vig­tig for æl­dre LGBT-per­so­ner, ho­mo­seksu­el­le, bi­seksu­el­le og trans­køn­ne­de, når de går ind i li­vets sid­ste fa­se.

Iføl­ge LGBT Dan­mark krav­ler man­ge æl­dre LGBT­per­so­ner nem­lig tilbage i ska­bet, når de skal på ple­je­hjem af frygt for at bli­ve mar­gi­na­li­se­ret el­ler diskri­mi­ne­ret. Der­for har det læn­ge væ­ret et øn­ske for for­e­nin­gen at få etab­le­ret et ple­je­hjem for den­ne grup­pe af æl­dre.

Hel­ge Mad­sen har op­le­vet på egen krop, hvor­dan der blev kig­get skævt til den ho­mo­seksu­el­le kær­lig­hed. I hans ung­dom i 1950er­ne blev ho­mo­seksu­a­li­tet an­set for at væ­re en trus­sel mod un­ge mænd, for­di un­ge træk­ker­dren­ge solg­te sex til æl­dre mænd på Rå­d­hus­plad­sen i København.

Holdt i hånd i smug

» Jeg hav­de da lyst til at hol­de en fyr i hån­den på ga­den, men vi gjor­de det skjult, når vi sad sam­men på bæn­ken. Vi fryg­te­de, hvad der kun­ne ske, hvis no­gen så os, « for­tæl­ler Hel­ge Mad­sen.

» På Café In­ti­me på Fre­de­riks­berg, som er et værts­hus for ho­mo­seksu­el­le, var der en æl­dre dame, Oda, der spil­le­de kla­ver for os. Hvis vi gik hin­an­den lidt for nær, kun­ne hun godt fin­de på at si­ge, at vi skul­le ven­te, til vi kom hjem. Men vi gav hin­an­den et di-

skret kind­kys al­li­ge­vel, « si­ger han og smi­ler. På Café In­ti­me mød­te Hel­ge Mad­sen sit livs store kær­lig­hed. Den i dag 83- åri­ge mand var blot 14- 15 år, da han i ba­ren fik øje på en ung nord­mand, den 17- åri­ge Terje fra Ber­gen, som var på be­søg i København.

Hel­ge Mad­sen for­tæl­ler, at mø­det med Terje gav an­led­ning til at sprin­ge ud af ska­bet for før­ste gang.

» Jeg slog ar­men om hal­sen på ham og gav ham et kind­kys, og så var den i or­den, « for­tæl­ler han.

Selv­om de mød­tes som helt un­ge, flyt­te­de de først sam­men, da de var tre­di­ver­ne. I cir­ka 15 år va­re­de de­res kær­lig­heds­liv i København, men så fik Terje hjemve og vil­le hjem til Ber­gen. Br­ud­det med Terje tog hårdt på Hel­ge Mad­sen, der sam­ti­dig måt­te kæm­pe med om­ver­de­nens af­stand­ta­gen til den ho­mo­seksu­el­le livs­stil.

» Br­ud­det med Terje gjor­de ondt. Hans job som ’ tøj­mand’ kræ­ve­de, at han flyt­te­de tilbage. Han vil­le jo ger­ne ha­ve, at jeg var flyt­tet med ham, men jeg hav­de ik­ke lyst til at bo­sæt­te mig i Nor­ge, « for­tæl­ler Hel­ge Mad­sen, der sam­ti­dig ud­dy­ber, at han le­ve­de som åben ho­mo­seksu­el, mens for­hol­det til Terje stod på. For­æl­dre­ne ac­cep­te­re­de for­hol­det, og de var gla­de for Terje, un­der­stre­ger han.

Terje har ik­ke væ­ret den ene­ste fyr i Hel­ge Mad­sens lange liv. Da han som 18- årig aftjen­te vær­nepligt, blev han stormen­de fo­rel­sket i en sol­da­ter­kam­me­rat.

» Han var blond og en flot fyr. Han vid­ste ik­ke, at jeg var lun på ham til at be­gyn­de med. Han fandt ud af det, da han fik et kram og et lil­le kys. Så var den slå­et. « Hvor­dan tog han det? » Han tog da imod, « ly­der det gri­nen­de fra den 83- åri­ge.

Nie­ce i Frankrig

Li­vets ef­ter­år har ik­ke budt på læn­ge­re­va­ren­de for­hold. Og fa­mi­lie har han hel­ler ik­ke me­get af.

Hel­ge Mad­sen er op­vok­set på Ama­ger med for­æl­dre­ne og sto­re­søste­ren, der i dag er død.

Han pe­ger på et ma­le­ri, der hæn­ger over sen­gen. Det er et po­rtræt af nie­cen, der bor i Frankrig med fa­mi­li­en.

» Hun flyt­te­de til Pa­ris og har i dag fa­mi­lie der­ne­de. Jeg har væ­ret ne­de og be­sø­ge dem man­ge gan­ge, og vi snak­ker i te­le­fon sam­men hver uge, « si­ger Hel­ge Mad­sen, der i sit ar­bejds­liv har ar­bej­det med cho­ko­la­de- salg i de kø­ben­havn­ske bi­o­gra­fer og te­a­tre.

Det sid­ste, sce­ne­kun­sten, har væ­ret hans store in­ter­es­se. Han gi­ver en flig af sit te­a­ter­ta­lent:

» Der er eng­læn­de­re i by­en, og suc­ce­sen er enorm. Vi bli­ver pi­sken op mod sky­en, nu står me­nu­en på uni­form. Der er in­gen dan­ske pi­ger, som af dan­ske gut­ter nø­jes, næh nu går de rundt og si­ger: oh my dar­ling, dear boys, « bry­der han ud i sang.

Den grås­præng­te Hel­ge Mad­sen gi­ver tegn til, at han er lidt træt. De se­ne­ste da­ge har budt på man­ge in­ter­view, og i dag skal han for før­ste gang gå med i pa­ra­den ved Co­pen­ha­gen Pri­de, hvor den mang­fol­di­ge kær­lig­hed bli­ver hyl­det.

Han glæ­der sig. Og glæden er og­så stor ved ud­sig­ten til, at fle­re li­ge­sin­de­de flyt­ter ind på Slot­tet.

» Det kun­ne væ­re hyg­ge­ligt, hvis der bo­e­de en an­den ho­mo­seksu­el, så vi kun­ne gå en tur i by­en sam­men, « si­ger Hel­ge Mad­sen be­gej­stret.

83- åri­ge Hel­ge Mad­sen kan nu med ro i sin­det væ­re åben om sin seksu­a­li­tet på lan­dets før­ste regn­bu­eple­je­hjem. Fo­to: Linda Ka­strup

Lør­dag går Hel­ge Mad­sen for før­ste gang med i pa­ra­den Co­pen­ha­gen Pri­de.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.