Dna- test af­slø­rer: Præ­si­dent hav­de barn med el­ske­rin­de

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

Næ­sten 100 år med ryg­ter og spe­ku­la­tion er for­bi, ef­ter at en dna­test nu har vist, at en el­ske­rin­de er mor til den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent War­ren Har­dings ene­ste barn.

Det er ik­ke kun USAs eks­præ­si­dent Bill Cl­in­ton, der i sin præ­si­dent­tid har dyr­ket in­tim om­gang med en an­den kvin­de end sin hu­stru. Tilbage i 1920er­ne skab­te mag­tens mænd og­så skan­da­ler, der gav gen­lyd. Det skri­ver ABC News.

War­ren Har­ding var USAs præ­si­dent fra 1921 frem til 1923, hvor han dø­de af et hjer­te­stop.

Un­der hans em­beds­tid be­gynd­te skan­da­ler­ne at klæ­be sig til ham. Ik­ke nok med, at han blev an­kla­get for at an­sæt­te kor­rup­te ven­ner på hø­je po­ster, så for­fulg­te hi­sto­ri­er om en el­ske­rin­de og­så USAs 29. præ­si­dent, der of­fi­ci­elt var gift med Fl­oren­ce Har­ding.

Stemp­let som se­x­gal­ning

Den på­stå­e­de el­ske­rin­de, Nan Brit­ton, for­tal­te før­ste gang of­fent­lig­he­den om re­sul­ta­tet af præ­si­den­tens si­despring i 1927, da hun ud­gav bi­o­gra­fi­en ’ Præ­si­den­tens dat­ter’. I bo­gen be­skrev Nan Brit­ton i de­tal­jer, hvor­dan hun i seks år hav­de en hed af­fæ­re med USAs præ­si­dent.

De­tal­jer­ne in­klu­de­rer et in­ter­mezzo med War­ren Har­ding i et skab i Det Hvi­de Hus umid­del­bart in­den Har­dings død, og en dat­ter, Eliza­beth Ann, som skul­le væ­re præ­si­den­tens.

Bo­gen vak­te fu­r­o­re tilbage i de til­k­nap­pe­de 1920ere. Vær­ket blev lat­ter­lig­gjort i of­fent­lig­he­den og re­du­ce­ret til po­r­no­gra­fisk fik­tion. Nan Brit­ton blev stemp­let som en per­vers se­x­gal­ning, og end­nu en bog blev skre­vet som kon­traan­greb på hen­des be­skyld­nin­ger om præ­si­den­ten.

En dna- test bak­ke­de dog for ny­lig op om Nan Brit­tons på­stand. Det ske­te ved, at man først fandt ud af, at Ja­mes Blea­sing - Nan Brit­tons bar­ne­barn - er fæt­ter til præ­si­den­tens grand­nevø Pe­ter Har­ding og grand­ku­si­ne Abi­gail Har­ding.

Kvin­der sat i skam­me­kro­gen

Pe­ter Har­ding be­slut­te­de sig der­ef­ter for at sø­ge fle­re svar på ryg­ter­ne om præ­si­den­ten. Han tog kon­takt til Nan Brit­tons fa­mi­lie og fik fat i Jim Blea­sing. Og ef­ter en lang ræk­ke dna- test kun­ne man slå fast, at der var en for- bin­del­se mel­lem Ja­mes Blea­sing og Pe­ter Har­ding.

Den ame­ri­kan­ske hi­sto­ri­ker Ja­mes Ro­ben­halt er ik­ke sen til at sam­men­lig­ne Nan Brit­ton med Mo­ni­ca Lewin­sky - den un­ge prak­ti­kant, hvis af­fæ­re med præ­si­dent Bill Cl­in­ton for­vand­le­de sig til en af 1990er­nes stør­ste po­li­ti­ske skan­da­ler.

» Nan Brit­ton måt­te leve med en mas­se an­greb. Og jeg tror, at hen­des hi­sto­rie læg­ger sig me­get op ad Mo­ni­ca Lewin­skys, for­di de beg­ge blev sat i skam­me­kro­gen ef­ter­føl­gen­de. Hun ( Nan Brit­ton red.) stod jo blot på mål for sin dat­ter, som vi nu ved var Har­dings dat­ter. Og Brit­ton blev an­gre­bet for det på ond­skabs­fuld vis, « si­ger Ja­mes Ro­ben­halt til ABC News.

Pe­ter Har­ding for­tæl­ler, at pe­ri­o­den med dna- test har væ­ret en fø­lel­ses­mæs­sig rut­sje­tur for beg­ge fa­mi­li­er.

» War­ren Har­ding bli­ver set som en skan­da­le-præ­si­dent og som en, der ik­ke eje­de sub­stans, « for­tæl­ler grand­nevø­en, der hå­ber, at af­slø­rin­gen vil læg­ge låg på sa­gen og brin­ge fo­kus tilbage på, hvor­dan War­ren Har­ding var som præ­si­dent.

» Han var ik­ke en dam­ejæ­ger. Han hav­de to kvin­der i sit liv, og han var fo­rel­sket i dem beg­ge. Og Nan Brit­ton el­ske­de ham i he­le sit liv, « si­ger Pe­ter Har­ding til ABC News.

Fo­to: Afp/ Li­brary of Con­gress

War­ren Har­ding ( indsat fo­to), ame­ri­kansk præ­si­dent fra 1921- 1923, fik barn med sin el­ske­rin­de, har en dna- test net­op af­slø­ret. Her er kvin­der og mænd sam­let på det hvi­de hus’ plæ­ne til kon­cert i juli 1921.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.