ER 32 TI­MER Brand­sluk­ning skyld i kæm­pe­ekplo­sion

Fan­get i ru­i­ner­ne eft er eks­plo­sio­ner

BT - - NYHEDER -

hukom­mel­ses­tab. Zhou Ti er nu ind­lagt på ho­spi­ta­let i mil­li­onby­en, hvor 6.300 ki­ne­se­re iføl­ge ABC News har få­et smadret de­res hjem og nu bor i mid­ler­ti­di­ge lej­re.

Hå­bet svin­der hur­tigt

Imens er de ki­ne­si­ske red­nings­ar­bej­de­re sta­dig i gang med at le­de eft er re­sten af de sav­ne­de brand­folk. Hå­bet svin­der dog ti­me for ti­me.

» Styr­ker fra al­le si­der le­der eft er de sav­ne­de brand­mænd, « ud­tal­te den lo­ka­le ind­sats­le­der Zhou Ti­an i går til ki­ne­si­ske me­di­er.

Han til­fø­je­de se­ne­re til ABC News, at man var ved at ha­ve kon­trol med den il­de­brand, som i me­re end 40 ti­mer eft er eks­plo­sio­ner­ne hær­ge­de hav­nen i Ti­anjin. Det store myste­ri­um er dog fort­sat, hvad der er gå­et galt for­ud for ka­ta­stro­fen.

Lei Jin­de, der er vi­ce­le­der hos det ki­ne­si­ske brand­væ­sen, for­tal­te i går til det stat­se­je­de ki­ne­si­ske me­die The Pa­per, at den an­den eks­plo­sion kan ha­ve væ­ret for­år­sa­get af det vand, brand­mæn­de­ne brug­te til at sluk­ke il­de­bran­den eft er den før­ste eks­plo­sion. De stoff er, der var i byg­nin­gen, kan an­gi­ve­ligt blandt an­det ha­ve væ­ret calci­umc­ar­bid, som er eks­plo­sivt, hvis det kom­mer i kon­takt med vand:

» Det var ik­ke for­di, brand­mæn­de­ne var dum­me, « sag­de Lei Linde.

Han til­fø­jer, at man hav­de få­et at vi­de, at der kun­ne væ­re calci­umc­ar­bid i byg­nin­gen, men at ’ det var et stort va­re­hus, og man vid­ste ik­ke, om det al­le­re­de var eks­plo­de­ret.’

Det er nu op til de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der at eft er­for­ske sa­gen til bunds og fi nde ud af, hvad der før­te til, at eks­plo­sio­nen op­stod.

KI­NA

No­get så sim­pelt som vand kan ha­ve væ­ret år­sa­gen til den vold­som­me eks­plo­sion, der for to da­ge si­den hær­ge­de hav­ne­om­rå­det i den ki­ne­si­ske ny Ti­anjin og ko­ste­de 54 men­ne­sker li­vet.

Tre stoff er, der un­der giv­ne om­stæn­dig­he­der hver for sig er eks­plo­si­ve, blev op­be­va­ret un­der sam­me tag, og brand­folks for­søg på at sluk­ke den før­ste brand på ste­det har for­ment­lig ud­løst den an­den enor­me eks­plo­sions­brand, der lag­de alt i ru­i­ner in­den­for en ra­di­us af to ki­lo­me­ter.

Et af ke­mi­ka­li­er­ne kan dan­ne den spræng­far­li­ge gas ace­ty­len, som eks­plo­de­rer, hvis den kom­mer i kon­takt med vand, og det var hvad den gjor­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den stør­ste eks­plo­sion ons­dag nat var så kraft ig, at den blev re­gi­stre­ret af sa­tel­lit­ter i rum­met og sva­re­de til, at i alt 21 ton af spræng­stoff et TNT eks­plo­de­re­de. BNB

He­bei provin­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.