KVIN­DER­NE, STOF­FER­NE OG MU­SIK­KEN

Det­te ef­ter­år ud­kom­mer der he­le to bi­o­gra­fi er om Tho­mas Hel­mig. Den ene, hans egen, går me­get tæt på

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@bt.dk Hen­ning Hø­eg ho­eg@bt.dk

TÆT PÅ

Eft er­å­rets bog­sæ­son står der­u­de og ban­ker på. Sjæl­dent, om al­drig, er der ud­kom­met så man­ge bi­o­gra­fi er i Dan­mark på sam­me tid. Midt i hvad der teg­ner til at bli­ve en eft er­års­storm i den dan­ske bog­bran­che, står Tho­mas Hel­mig som cen­trum i et min­dre ’ slag’ i kam­pen om de dan­ske bog­læ­se­re.

Næ­ste mandag, d. 24. au­gust, ud­kom­mer Sø­ren An­ker Mad­sens bi­o­gra­fi ’ Tho­mas’ ( Lind­hardt og Ring­hof), der bygger på al­le­re­de of­fent­lig­gjor­te skrev­ne kil­der om den aar­hu­si­an­ske po­p­san­ger.

2. novem­ber ud­kom­mer ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’ på Gyl­den­dal. Det er Tho­mas Hel­migs egen bog, skre­vet på bag­grund af sam­ta­ler mel­lem Tho­mas Hel­mig og jour­na­list og for­fat­ter Kir­sten Ja­cob­sen.

’ Jeg er selv fan af Tho­mas’

Sid­ste eft er­år læ­ste Sø­ren An­ker Mad­sen al­le fød­sels­dags­portræt­ter­ne, da Tho­mas Hel­mig fyld­te 50. Da han sam­ti­dig fandt ud af, at Hel­mig i eft er­å­ret 2015 vil­le ta­ge på en so­lo­tur­né i for­bin­del­se med sit 30 års ju­bilæum, be­slut­te­de han at op­fyl­de sin gam­le drøm om at skri­ve bo­gen om man­den, der har solgt me­re end en 1,5 mio. al­bum.

Da Sø­ren An­ker Mad­sen hen­vend­te sig til Tho­mas Hel­migs ma­na­ge­ment, fi k han føl­gen­de besked:

’ Tho­mas af­vi­ser blankt at med­vir­ke til en bi­o­gra­fi el­ler lig­nen­de, han ser den slags som no­get, man la­ver ved li­vets af­slut­ning, ik­ke her midt i.’

Tho­mas Hel­mig har eft er­føl­gen­de ik­ke be­sva­ret en hen­ven­del­se fra for­la­get. Ik­ke de­sto min­dre ud­kom­mer den an­den bi­o­gra­fi alt­så snart.

» Det hav­de væ­ret fedt, hvis han hav­de vil­let med­vir­ke. På den an­den si­ge har det gi­vet mig fri­he­den til at skri­ve den bog, jeg ger­ne vil­le skri­ve. Der er ik­ke no­gen, der har skul­let for­tæl­le, hvor­dan den skul­le vink- les. Da jeg selv er fan af Tho­mas, som jeg tid­li­ge­re har in­ter­viewet fl ere gan­ge, og selv er vok­set op i sam­me pe­ri­o­de, har jeg ger­ne vil­let gen­ska­be en stem­ning, « si­ger Mad­sen til BT.

Spørgs­må­let er så, om der er plads til he­le to Tho­mas Hel­mig-bø­ger i et eft er­år, hvor der og­så ud­kom­mer bø­ger om dan­ske mu­si­ke­re som Ni­arn, Al­lan Ol­sen, Dizzy Mizz Lizzy og Love Shop?

’ Hans hi­sto­rie er jo fan­ta­stisk’

Hos Gyl­de­dal er man ik­ke i tvivl:

» Jeg tror, at der ri­ge­lig plads til to bø­ger om Tho­mas Hel­mig. Hans hi­sto­rie er jo fan­ta­stisk. Og de to bø­ger er vidt for­skel­li­ge. Vo­res er den ene­ste af de to bø­ger – og i øv­rigt den før­ste bog no­gen­sin­de – Hel­mig selv med­vir­ker i. Det er Hel­mig selv, der for­tæl­ler fra start til slut. Om he­le sit liv og si­ne tan­ker. Lind­hardts er en gen­nem­gang af Hel­migs liv og hi­sto­rie, der er byg­get om­kring da­ta - en ud­vi­det tidslinje, som han ik­ke selv har væ­ret in­de over over­ho­ve­det. Hvis man vil rig­tig tæt på Hel­mig, skal man ha­ve fat i vo­res bog, « si­ger pro­jekt­le­der Sø­ren Ga­den, Gyl­den­dal til BT, og til­fø­jer:

» Men det er selv­føl­ge­lig lidt ær­ger­ligt, at de ud­gi­ver en Hel­mig- bog ba­re en må­neds tid før, vi ud­gi­ver den før­ste bog no­gen­sin­de, som Hel­mig selv med­vir­ker i. «

Og­så ’ Tho­mas’- for­fat­te­ren Sø­ren An­ker Mad­sen hå­ber, at der er plads til beg­ge bø­ger.

» Jeg tror, de to bø­ger sup­ple­rer hin­an­den ud­mær­ket. Jeg har prø­vet at sæt­te Tho­mas ind i en tids­mæs­sig ram­me. Gen­ska­be stem­nin­gen fra 80er­ne og 90er­ne. Jeg har be­trag­tet ham ude­fra, må­ske me­re som et fæ­no­men, hvor den an­den ly­der til at væ­re me­re pri­vat. Jeg re­fe­re­rer kun til det pri­vat­liv, der har be­tyd­ning for hans mu­sik. «

Sa­lo­mon­sens og Hel­migs aff ære

Du næv­ner f. eks. med re­fe­ren­ce til en Se og Hør- hi­sto­rie fra 1989, at Hel­mig hav­de en aff ære med San­ne Sa­lo­mon­sen?

» Det har den be­tyd­ning, at han skri­ver en mas­se mu­sik til hen­de i den pe­ri­o­de. ( Bl. a. til so­lo- abum­met ’ Kær­lig­he­den kal­der’, red.) Uden at vi­de det helt sik­kert, tror jeg, at der er en del san­ge til San­ne på ’ Lø­vens hjer­te’. Af sam­me grund ci­te­rer jeg en del fra Renées ( Tho­mas Hel­migs nu­væ­ren­de ko­ne, red.) bog. Der er man­ge pri­va­te op­lys­nin­ger, som kan afl æses én til én i hans mu­sik i sam­me pe­ri­o­de. I øv­rigt næv­ner Renée Toft Si­mon­sen Tho­mas og San­nes for­hold i bi­o­gra­fi en ’ Renée - at fi nde hjem’. Hun skri­ver ba­re X, « si­ger Sø­ren An­ker Mad­sen.

Bo­gen ’ Tho­mas’ in­de­hol­der re­fe­ren­cer til de man­ge in­ter­view, Tho­mas Hel­mig og an­dre om­kring ham har gi­vet i ti­dens løb. For­tæl­lin­gen er holdt i ri­me­lig stram­me tøj­ler: der er hi­sto­ri­en om mu­si­ke­ren Tho­mas Hel­mig, der vok­ser ud af sit band Ele­va­tor­dren­ge­ne, ind i den gyld­ne 80er æra i dansk ro­ck og se­ne­re bli­ver lan­dets før­en­de po­p­mu­si­ker og - kom­po­nist - og æl­des.

Hos Gyl­den­dal lover Sø­ren Ga­den, at den kom­men­de bog ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’ kom­mer tæt­te­re på Tho­mas Hel­mig, end no­gen end­nu har væ­ret.

» Jeg tror, at man­ge vil bli­ve over­ra­ske­de over, hvor åben han er om og­så de me­re pri­va­te si­der, som vi al­drig har hørt om før. Han for­tæl­ler i bo­gen bl. a. om at fi nde sig selv, om si­ne mu­si­kal­ske hel­te, om sin be­røm­mel­se, om par­for­hold og spil­let mel­lem mænd og kvin­der, lidt om bør­ne­ne, lidt om stoff er og al­ko­hol, lidt om skils­mis­ser, lidt om kunst og lit­te­ra­tur. Og ja, man bli­ver i bund og grund ba­re rig­tig me­get klogere på Hel­mig og fi nder ud af, at han er lun, re­fl ek­te­ret, jord­nær, be­ga­vet og gi­ven­de, « si­ger Sø­ren Ga­den.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Tho­mas Hel­mig selv via hans pla­de­sel­skab So­ny.

Man­ge vil bli­ve over­ra­ske­de over, hvor åben han er om og­så de me­re pri­va­te si­der, som vi al­drig har hørt om før

Sø­ren Ga­den, pro­jekt­le­der, Gyl­den­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.