Li­vet be­gyn­der nu

BT - - TV - DRA­MA 10: 40 15: 01 13: 10 16: 20 00: 30- 06: 00 19: 25 21: 00 22: 45 08: 55 17: 50

Mar­ley er en in­tel­li­gent, smuk og sorg­løs stjerne i re­k­la­me­bran­chen. Mar­ley hol­der af at ta­ge på ufor­plig­ten­de da­tes og næg­ter pu­re at fo­rel­ske sig. I ste­det ny­der hun samvæ­ret og støt­ten fra en kreds af næ­re ven­ner. Tin­ge­ne ta­ger imid­ler­tid en al­vor­lig drej­ning, da hun un­der en kon­sul­ta­tion hos dr. Juli­an Gold­ste­in får den rysten­de besked, at hun li­der af en dø­de­lig kræft syg­dom. Dr. Gold­ste­in er dybt im­po­ne­ret over den må­de, hvor­på Mar­ley mod­ta­ger be­ske­den med hu­mor og vær­dig­hed. Mens Mar­ley er un­der narko­se kom­mer hun en tur til Him­len, hvor hun mø­der Gud, som vi­ser sig at væ­re en sort kvin­de! Gud be­der hen­de om at kom­me med tre øn­sker. Mar­ley øn­sker sig at læ­re at fl yve et fl y, at vin­de en mil­li­on dol­lars samt et tred­je øn­ske, som først vil bli­ve af­slø­ret se­ne­re ... Eft er­hån­den be­gyn­der Mar- ley at få si­ne øn­sker op­fyldt, men bli­ver sam­ti­dig me­re mær­ket af sin syg­dom og må op­sø­ge dr. Juli­an hyp­pigt. De be­gyn­der at få var­me fø­lel-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ser for hi­an­den, men for Mar­ley er fryg­ten for at fo­rel­ske sig me­re skærm­men­de end dø­den. ( Ka­nal 4)

Seks skud fra hof­ten. Ame­ri­kansk western fra 1967. ( T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Øst for Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955.

( T) Miss Marp­le har mord på hjer­nen. En­gelsk krimi fra 1963. Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. ( T) El­vis on Tour. Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965. ( T) El­vis: That’s the Way It Is. ( T) El­vis i den sy­ven­de him­mel. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1963.

Nat- tv.

Ka­te Hud­son og Ste­ven We­ber i det rø­ren­de dra­ma ” A Litt­le Bit of Hea­ven”, der sæt­ter li­vet i per­spek­tiv.

Fo­to: Nor­disk Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.