Smuk ty­sker

Med den flot­te C- Klas­se Coupé går Mer­ce­des i kø­det på Au­di A5 og BMW 4- se­rie

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@bi­len.dk

Let­te­re, la­ve­re og hur­ti­ge­re. Coupé- ud­ga­ven af Mer­ce­des CKlas­se, som Mer­ce­des of­fi­ci­elt præ­sen­te­rer om et par uger på bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt, lig­ner en vogn, der bør gi­ve ryn­ke­de bryn hos bå­de BMW og Au­di.

Mer­ce­des C- Klas­se har hø­stet man­ge ro­ser, som en bil, der hæ­ve­de ni­veau­et for sin klas­se. Vi ud­nævn­te den og­så til den bed­ste bil i den store mel­lem­klas­se, da vi i 2014 ud­nævn- te Årets Bed­ste Bi­ler her i avi­sen. Så for­vent­nin­ger­ne til Coupéen er hø­je.

Hø­je for­vent­nin­ger

På pa­pi­ret bli­ver de ind­fri­et. C- Klas­sen er en af de mest kom­fortab­le bi­ler i sin klas­se, og det ri­mer ik­ke nød­ven­dig­vis på sport­scoupé. Men coupé- ver­sio­nen er sæn­ket 1,5 cm, og sam­men med en ju­ste­ring af af­fjed­rin­gen, skul­le bi­len kø­re­dy­na­misk væ­re me­re sport­s­lig end den al­min­de­li­ge C- Klas­se.

El­lers er der mest ta­le om visu­el­le æn­drin­ger. Fra fø­rer­sæ­det og frem lig­ner den langt hen ad vej­en se­dan- mo­del­len. Men bag­til er den helt sin egen. El­ler det vil si­ge, at den har lånt en del de­sig­n­e­le­men­ter fra den store S- Coupé. Den fal­den­de tag­linje, de bre­de lyg­ter og den lil­le an­de­rum­pe. Alt i alt er vi po­si­tivt be­gej­stre­de for ud­se­en­det, der bå­de sig­na­le­rer CKlas­se, men sam­ti­digt di­stan­ce­rer sig selv mar­kant fra den me­re jord­næ­re se­dan.

På mo­tor­fron­ten lan­ce­res den fra star­ten i seks for­skel­li­ge ud­ga­ver. Fi­re ben­zin­mo­to­rer: C180 med 156 hk, C200 med 184 hk, C250 med 211 hk og C300 med 245 hk. Den før­ste er en 1,6- li­ters tur­bo­mo­tor, mens de tre an­dre er på 2- li­ter. På di­e­selsi­den hed­der mo­del­ler­ne C220d med 170 hk og C250d med 204 hk – igen beg­ge 2 li­ters mo­to­rer med tur­bo.

Ond AMG på vej

Ud­over de seks hver­dags­ud­ga­ver kom­mer na­tur­lig­vis en hård­kogt Mer­ce­des– AMG C63 Coupé med op til 510 hk. Den løf­ter Mer­ce­des slø­ret for in­den Frank­furt, og vi lover at brin­ge me­re nyt, når vi har det. Men for­vent 0- 100 km/ t på un­der fi­re se­kun­der. Og hvad med ryn­ke­de bryn hos kon­kur­ren­ter­ne? Bå­de BMW og Au­di bars­ler med ny cou­pe­er i 2016, hvor en helt ny A5 og en face­lif­tet 4- se­rie lan­ce­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.