Peu­geot tord­ner frem

Det fran­ske bil­mær­ke er igen usty rligt po­pu­lært i Dan­mark

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@bi­len.dk

Med 791 solg­te bi­ler i juli må­ned, blev Peu­geot 208 må­ne­dens mest solg­te bil. Den kom fra bag­hjul som en placering som num­mer 10 i ju­ni, hvor det var Volkswa­gen Up der ind­t­og før­ste­plad­sen med 737 bi­ler. Men juli har vir­ke­ligt væ­ret Peu­geots må­ned, for på an­den­plad­sen lig­ger Peu­geot 308 med 699 solg­te bi­ler, og num­mer syv på li­sten er Peu­geot 108 med 460 en­he­der.

Det er ik­ke for­di, Peu­geot har ser­ve­ret var­me crois­san­ter og rød­vin, at de stormer frem. Et godt bud er de­res uhyg­ge­ligt skar­pe pri­vat­lea­sing­til­bud på Peu­geot 308, hvor man for 2.995 kr. om må­ne­den og 3.995 kr. i ud­be­ta­ling for en bil til en ny­vognspris på 269.990 kr. hjem i ind­kørs­len Hvis man skal ha­ve en til­sva­ren­de Golf, skal man blø­de over en plov­mand me­re om må­ne­den og fi nde en ud­be­ta­ling på 25.000 kr.

Sam­let set solg­te Peu­geots tre mest po­pu­læ­re bi­ler 1.950 ek­sem­pla­rer i juli må­ned. Det er cir­ka det sam­me som bil­mær­ket Hon­da solg­te i he­le 2014.

Mens de har lø­bet hur­tigt hos Peu­geot, er bil­le­det dog over­ord­net set, at bilsal­get i Dan­mark faldt i juli må­ned med he­le 24 pct. i for­hold til ju­ni. I ju­ni må­ned var det sam­le­de to­ta­le per­son­bils­salg i Dan­mark på 21.361 bi­ler, mens det i juli faldt til 16.252. Et mar­kant fald, men års­ti­den ta­get i be­tragt­ning ik­ke et usæd­van­ligt fald.

Re­kor­dud­sig­ter

I for­hold til seg­men­ter­ne, så er det sta­dig­væk mi­nik­las­sen med bi­ler som Volkswa­gen Po­lo, Peu­geot 208, Kia Rio, Sko­da Fa­bia og Ford Fies­ta – som al­le er i top ti. Men hvor den lidt stør­re lil­le mel­lem­klas­se – og­så kal­det Golf- klas­sen – i et par må­ne­der har væ­ret den næst­mest solg­te, har mi­kro­bi­ler­ne bå­de i ju­ni og juli må­ned ind­ta­get an­den­plad­sen. Det er især Volkswa­gen UP og Kia Pi­can­to, der sælger blandt de helt små bi­ler. Over­ord­net set er bil­le­det dog, at mi­kro­bi­ler­ne bli­ver min­dre og min­dre po­pu­læ­re. En ud­vik­ling, som adm. di­rek­tør for De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer, Gunni Mik­kel­sen, har en for­kla­ring på.

» Vi er fort­sat af den over­be­vis­ning, at man­ge kø­be­re har et re­elt trans­port­be­hov, som til­si­ger lidt stør­re bi­ler end tid­li­ge­re, og vi fi nder det der­for blot na­tur­ligt, at dan­sker­ne væl­ger en stør­re bil, hvis de får mu­lig­hed for det – dan­sker­ne kø­rer nem­lig ge­ne­relt i min­dre bi­ler end i an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Bi­ler er dy­re i Dan­mark, men set ud fra et mil­jø­mæs­sigt per­spek­tiv, kan man i dag ud­mær­ket væl­ge en stør­re bil uden på no­gen må­de at sæt­te mil­jø­be­vidst­he­den over styr. «

Over­ord­net set ser bilsal­get i 2015 ud til at ska­be et re­kordår, og Gunni Mik­kel­sen ser da og­så sær­de­les po­si­tivt på frem­ti­den.

» Vi er sær­de­les gla­de for sal­get ind­til vi­de­re i år, og ser med op­ti­mis­me på vo­res for­ret­ning i de kom­men­de må­ne­der « .

Peu­geot 208 – her i GTI- ver­sion – var den mest po­pu­læ­re bil i Dan­mark i juli må­ned. He­le 791 ud­ga­ver drø­ne­de ud på de dan­ske lan­de­ve­je hen over som­mer­må­ne­den.

Peu­geot 308 er med 699 solg­te bi­ler i juli en af år­sa­ger­ne til det fran­ske bil­mær­kes øje­blik­ke­li­ge suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.