Toy­o­ta dum­per die­sel

Ben­zin har ud­kon­kur­re­ret die­sel i den nye Auris

BT - - BILER - Af Gert C. Ni­el­sen gert@ bi­len. dk

TEST

LØR­DAG 15. AU­GUST 2015

Me­re ef­fek­ti­ve ben­zin­mo­to­rer har me­re el­ler min­dre sat die­sel skak­mat i kom­pakt­klas­sen, og det ta­ger Toy­o­ta Dan­mark nu kon­se­kven­sen af med den nye Auris. Den kom­mer nem­lig slet ik­ke til Dan­mark i en di­e­se­lud­ga­ve, og det bli­ver hel­ler ik­ke mu­ligt at be­stil­le en, selv om den pro­du­ce­res til an­dre mar­ke­der.

Til gen­gæld er Toy­o­ta og­så med den nye tur­bo­la­de­de 1,2 li­ters ben­zin­mo­tor ryk­ket op i spa­re­klas­sen med Auris, og skul­le det ik­ke væ­re nok, så er Auris i hy­bri­dud­ga­ve sta­dig en mu­lig­hed.

Jeg må in­drøm­me, at jeg ik­ke umid­del­bart kun­ne mær­ke no­gen for­skel på den nye hy­brid og den gam­le, hvis man ale­ne kig­ger på den fo­re­gå­en­de mo­del, der var en mar­kant for­bed­ring i for­hold til den, der kom for tre- fi­re år si­den. Det, der ge­ne­rer, er det trin­lø­se gear, hvor man un­der ac­ce­le­ra­tion har for ’ man­ge’ om­drej­nin­ger på, ind­til bi­len fal­der til ro ved kon­stant fart. Det er mest en for­del i de om­gi­vel­ser, bi­len er skabt til – nem­lig by­kør­sel. Især i kø­kør­sel er den emi­nent, for­di den ik­ke har no­get gear.

Til gen­gæld har hy­bri­den – li­ge­som re­sten af Auris- pro­gram­met – få­et ju­ste­ret sin un­der­vogn fra en lidt upræ­cis blød en af slagsen til et be­ty­de­ligt bed­re ver­sion i den nye. I for­hold til tid­li­ge­re er den præ­cis og tem­me­lig kom­forta­bel uden dog at ha­ve egent­lig agi­li­tet i sig.

Ny tur­bo

Og vil man ik­ke of­re en hy­brid, el­ler har man ik­ke kør­sels­møn­stret til det, så er der hel­dig­vis kom­met en fin 1,2 li­ters tur­bo- ben­zi­ner, der er en lil­le per­le. Hidtil har Toy­o­ta ik­ke haft en tur­bo­ben­zi­ner i down­sized ver­sion. Det gi­ver bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi, sam­ti­dig med at man får me­re bund­træk i bi­len.

Den er over­frisk i for­hold til det, vi har væ­ret vant til fra Toy­o­tas tra­di­tio­nel­le mo­to­rer. Langt de fle­ste fa­bri­kan­ter har gjort ben­zin­mo­to­rer­ne min­dre al­le­re­de for en del år si­den og til­sat tur­bo, mens Toy­o­ta har væ­ret sær­de­les til­ba­ge­hol­den­de.

For­de­len ved Toy­o­tas og an­dres tur­bo­mo­to­rer er, at de har et stort mo­ment langt ne­de i om­drej­nin­ger- ne og der­for ik­ke skal kø­res med så man­ge om­drej­nin­ger, før man skif­ter gear. Det spa­rer på brænd­stof­fet og gi­ver en me­re be­ha­ge­lig op­le­vel­se af kørs­len, for­di man fø­ler, at der er ri­ge­ligt med kræf­ter til ste­de straks.

Vi te­ste­de den face­lif­te­de Auris i om­rå­det om­kring Bruxel­les i Bel­gi­en. Her er det for­holds­vis fladt, men med en­kel­te bak­ker fik Auris dog be­vist, at den har det nød­ven­di­ge over­skud til at væ­re en flek­si­bel føl­ge­s­vend.

Nyt an­sigt

Ud­ven­digt har Auris få­et en op­frisk­ning med nye for- og bag­lyg­ter og ko­fan­ger. Ind­ven­digt er især den hår­de pla­stik ble­vet skif­tet ud med en blø­de­re af slagsen, og de to ho­ve­d­in­stru­men­ter – spe­edo­me­ter og om­drej­nings­tæl­ler – er ik­ke læn­ge­re fladt, men er nu gemt ne­de i nog­le tun­nel­rør, hvil­ket fak­tisk gør det nem­me­re at se dem, for­di rø­rer­ne gør genskin til en me­re sjæl­den ting.

Det he­le med­vir­ker til en lidt fri­ske­re for­nem­mel­se af Auris, selv om det me­get fla­de in­stru­ment­bord sta­dig vir­ker lidt tryk­ken­de ef­ter min smag.

Og så til pri­ser­ne. Hy­bri­dud­ga­ven kom­mer i bil­lig­ste ud­ga­ve til 259.990 kr. Det er det bil­lig­ste, Auris Hy­brid er ble­vet solgt til hidtil. Den er okay ud­sty­ret, men ik­ke pran­gen­de. Den bil­lig­ste Auris bli­ver dog solgt til 214.990 kr. Den er til gen­gæld med den gam­le, men vel­prø­ve­de 1,33 li­ters mo­tor, som er af en æl­dre kon­struk­tion. Vil man ha­ve fin­gre i den nye med tur­bo­la­der, så ko­ster den fra 259.990 kr., alt­så det sam­me som hy­bri­dens frapris, men ben­zi­ne­ren er dog i et ud­styrsni­veau hø­je­re.

Toy­o­ta Auris 1,2 tur­bo T2

Sik­ker­heds­sy­ste­er

Toy­o­ta er kom­met med fle­re elek­tro­ni­ske sik­ker­heds­sy­ste­mer – ik­ke mindst nød­brems­ning. Det vir­ker op til 30 km/ t, hvor det kan brem­se bi­len helt ned til stil­stand, mens den ved ha­stig­he­der mel­lem 30- 80 km/ t kan brem­se ha­stig­he­den væ­sent­lig ned. Sy­ste­met er ik­ke stan­dard i al­le ud­ga­ver.

Og for li­ge at bin­de en sløj­fe til di­e­se­lud­ga­ven, der ik­ke kom­mer til Dan­mark. Den 1,6 li­ters di­e­sel­mo­tor frem­stil­let af BMW kø­rer for­trin­ligt.

Men i det he­le ta­get kan man si­ge, at med den nye Auris har Toy­o­ta få­et et me­get bed­re bud i mel­lem­klas­sen.

Vi var in­vi­te­ret af Toy­o­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.