Spar for­mue ved

Det kan kun be­ta­le sig at kø­be to ud af Dan­marks 10 mest solg­te bi­ler. Seks kan det be­ta­le sig at lea­se - du kan spa­re over 50.000 kr. på tre år

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

FOR­BRUG

Pri­vat­lea­sing er igen på frem­march, og det eft er­la­der man­ge bil­kø­be­re med dilem­ma­et: Skal jeg kø­be, el­ler skal jeg pri­vat­lea­se? Vi har set på, hvad der bedst kan be­ta­le sig for Dan­marks ti mest solg­te bi­ler i juli må­ned, og re­sul­ta­tet er for­bløff en­de.

På en Peu­geot 308 1,6 Blue HDI med 120 di­e­sel­he­ste og et ri­me­ligt ud­styrsni­veau spa­rer for­bru­ge­ren 53.872 kr. over en tre- års ejer­pe­ri­o­de. Det er en kæm­pe be­spa­rel­se på en bil, der fra ny ko­ster 269.990 kr. På en Volkswa­gen Po­lo 1,2 TSI Com­fort­li­ne med en li­ste­pris på 194.998 kr., er den til­sva­ren­de be­spa­rel­se på 30.459 kr. Det vi­ser en analyse, som bil­pri­ser. dk har la­vet i sam­ar­bej­de med BT. På Peu­geo­ten er det alt­så 1.496 kr. om må­ne­den du spa­rer, mens tal­let for Volkswa­gen Po­lo er 846 kr. skat­te­frit. Det er pen­ge, som du kan bru­ge på brænd­stof, bi­o­grafb il­let­ter el­ler smi­de ind på op­spa­rings­kon­to­en til fe­rie.

Seks ud af ot­te bil­ligst at lea­se

Bag­grun­den for ana­ly­sen er en­kel. Vi har ind­sam­let lea­sing­til­bud på ot­te ud af de ti mest solg­te bi­ler i Dan­mark i juli må­ned. De re­ste­ren­de to kan ik­ke pri­vat­lea­ses på nu­væ­ren­de tids­punkt. Der­eft er har bil­pri­ser. dk la­vet en analyse af ejerom­kost­nin­ger­ne ved et fuldt fi - nan­si­e­ret køb i sam­me pe­ri­o­de som lea­sing­pe­ri­o­den — alt­så tre år og 45.000 km. To­ta­lom­kost­nin­ger­ne ved bå­de pri­vat­lea­sing og køb er uden dæk, grøn ejer­af­gift , for­sik­ring og brænd­stof — men in­klu­siv ser­vi­ce. Alt­så ens for beg­ge.

Af de ot­te bi­ler, vi fi k bil­mær­ker­nes of­fi ci­el­le pri­vat­lea­sings­til­bud på, var det bil­ligst at lea­se de seks, mens to af mo­del­ler­ne var bil­li­ge­re at eje. Kia Pi­can­to blev mar­gi­nalt dy­re­re at pri­vat­lea­se med en mer­pris på 3.423 kr. over de tre år, mens Ford Fies­ta 1,0 Trend med 80 hk bli­ver he­le 22.751 kr. dy­re­re at pri­vat­lea­se end at eje. Men det over­ord­ne­de bil­le­de er klart: Det kan bedst be­ta­le sig at pri­vat­lea­se.

Sik­ker­hed i lea­sing

Læg der­til, at du ved lea­sing får to­tal klar­hed over dit om­kost­nings­ni­veau gen­nem he­le pe­ri­o­den, og det er svært ik­ke at an­be­fa­le pri­vat­lea­sing til den al­min­de­li­ge bil­e­jer. Bil­mær­ker­ne sam­ar­bej­der med FDM i for­hold til gen­nem­syn af bi­len eft er lea­sing­pe­ri­o­dens op­hør, og har du holdt den ri­me­lig pæn, så ven­ter der sjæl­dent ube­ha­ge­li­ge eft er­reg­nin­ger. Po­ten­ti­el­le eft er­reg­nin­ger du i øv­rigt og­så vil­le ha­ve få­et, hvis du køb­te bi­len i ste­det for at pri­vat­lea­se, for et hul­let sæ­de­be­træk el­ler en bu­le i skær­men sæn­ker og­så gensalgs­vær­di­en.

Hvis vi kig­ger på den ab­so­lut­te høj­desprin­ger på li­sten over be­spa­rel­ser, så er det ik­ke for­di, Peu­geot 308 på no­gen må­de er en gam­mel mo­del, der står til ud­skift ning. Det er oft e til­fæl­det, når be­spa­rel­ser­ne bli­ver mistæn­ke­ligt store. Men Peu­geot 308 var vo­res bed­ste bil i den lil­le mel­lem­klas­se i 2014 – for­an bå­de Ma­z­da 3 og Volkswa­gen Golf. Det er en vir­ke­lig fi n bil. Peu­geot for­kla­re den store prisforskel ved, at de reg­ner med la­ve­re ser­vi­ceom­kost­nin­ger og en hø­je­re gensalgs­vær­di på de bi­ler, de sen­der ud på pri­vat­lea­sing, end bil­pri­ser. dk for­ven­ter i ana­ly­sen. Mens bil­pri­ser. dk er kon­ser­va­ti­ve i de­res esti­ma­ter, vi­ser Peu­geot stor til­tro til de­res pro­dukt. Beg­ge de­le er med til at for­kla­re en stor del af for­skel­len.

Spar 100- 200 kr. om må­ne­den

Hvis vi ser bort fra 308 og Po­lo, så er for­skel­le­ne ik­ke så vold­som­me. På en Volkswa­gen Up er det stort set sam­me pris, om man lea­ser el­ler le­jer, mens be­spa­rel­sen på Kia Rio, Peu­geot 108 og Toy­o­ta Ay­go lig­ger på mel­lem 3.000 og 6.000 kr. for­delt over 36 må­ne­der, og det er i vir­ke­lig­he­den det mest ret­vi­sen­de re­sul­tat af ana­ly­sen. Regn med at spa­re mel­lem 100 og 200 kr. om må­ne­den ved at væl­ge pri­vat­lea­sing, og nyd sam­ti­digt tryg­he­den ved at ken­de di­ne om­kost­nin­ger.

Vi har som be­skre­vet kun kig­get på de 10 mest solg­te bi­ler i juli må­ned, så hvis ik­ke din drøm­me­bil er på li­sten, så bed for­hand­le­ren om et fuldt fi nan­si­e­ret til­bud in­klu­siv en ser­vi­ce­ord­ning, og match det med to­ta­lom­kost­nin­ger­ne på et even­tu­elt pri­vat­lea­sing­til­bud, og du er klædt godt på til at be­slut­te, om din næ­ste bil skal ejes el­ler pri­vat­lea­ses.

LØR­DAG 15. AU­GUST 2015

Spar over 50.000 kr. på en Peu­geot 308 ved at pri­vat­lea­se frem­for at kø­be. Det er små 1.500 kr. om må­ne­den over tre år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.