Old school – men

Pors­che Cay­man GT4 er en gam­mel­dags sport­s­vogn, som

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

PRE­MI­E­RE

Pors­che Cay­man GT4 er den mest po­ten­te Cay­man til da­to. Den er sam­ti­digt den mest kom­pro­mis­lø­se og uden sam­men­lig­ning hur­tig­ste. Jeg har før kaldt Pors­che Cay­man for ver­dens bed­ste sport­s­vogn. På pris, kø­re­e­gen­ska­ber, de­sign og un­der­hold­nings­fak­tor. GT4 er der­for po­ten­ti­elt den ul­ti­ma­ti­ve ud­ga­ve af ver­dens bed­ste sport­s­vogn.

Den er og­så sjæl­den. Der­for er jeg kørt til Zuf­fen­hau­sen. En nord­lig for­stad til Stutt­g­art og hjer­tet i Pors­che- kon­cer­nen. Det er og­så her, pres­se­af­de­lin­gen har hjem­me. Og end­nu vig­ti­ge­re: Det er her, at fa­brik­kens pres­se­bi­ler bor.

Jeg tril­ler gen­nem Tor 1, par­ke­rer og går in­den­for. Jeg har boo­k­et en Cay­man GT4, og den un­ge og be­lev­ne Pors­che- me­d­ar­bej­der bag vel­komst­di­sken ly­ser op i et smil. Han ved, hvad der ven­ter mig. En nøg­le, en bro­chu­re og et ’ ha­ve fun’ med teg­ne­se­ri­e­tysk ac­cent. Per­fekt.

Uden­for hol­der ’ min bil’ par­ke­ret ved si­den af en 911 GT3 RS. Den ul­ti­ma­ti­ve Pors­che ra­cer­bil til ga­de­brug. Men jeg er ik­ke mis­un­de­lig. For jeg el­sker Cay­man med dens cen­ter­motor­kon­truk­tion, der i min op­tik er den hæk­mo­to­ri­se­re­de 911ers kon­struk­tion over­le­gen.

Lå­ner fra sto­re­bror

Mens jeg tril­ler ud i for­mid­dagstra­fik­ken i jagt på en ram­pe til Au­to­ba­hn, re­flek­te­rer jeg lidt over de lek­tier, jeg læ­ste, in­den jeg tog her­ned. Bi­len har få­et mo­to­ren fra Pors­che 911 Car­re­ra S. Den seks- cy­lin­dre­de bok­ser­motor på 3,8 li­ter ban­ker li­ge bag mit høj­re øre. Den yder 385 hk, og er par­ret med en seks- trins ma­nu­el gear­kas­se. 0- 100 km/ t er eks­pe­de­ret på 4,4 se­kun­der, og top­far­ten er 295 km/ t.

Men det er ik­ke så me­get den rå power, som det er bi­lens kom­po­ne­ne­ter, der sen­der for­vent­nings­ba­ro­me­te­ret mod or­gas­mi­ske høj­der. For­hjuls­op­hæn­get er f. eks. lånt fra 911 GT3 – den ul­ti­ma­ti­ve Pors­che for nør­der­ne. Et par kom­po­nen­ter til bag­hjuls­op­hæn­get er og­så lånt fra GT3.

I ka­bi­nen har den store vægt- støv­su­ger væ­ret i sving. De ind­ven­di­ge dør­hånd­tag er er­stat­tet af strop­per, og gear­stan­gen er for­kor­tet med to cm. Alt i alt ve­jer bi­len 1.340 kg. Det er ca. det sam­me som en ve­lud­sty­ret Golf. Men med tre gan­ge så man­ge kræf­ter og med en mas­se af sto­re­brors ra­cer­de­le er den eks­plo­siv. På vej ned ad ram­pen ta­ger mo­to­ren om­drej­nin­ger med en ivrig­hed som en mo­tor­cy­kel. Ved 5.000 o/ min. be­gyn­der den for al­vor at ta­ge fat. Ved 7.000 o/ min bli­ver den hyste­risk, og li­ge un­der 8.000 o/ min læg­ges næ­ste gear ind. Den øger far­ten og ram­mer 120 km/ t straks ef­ter den er kom­met i 3. gear.

Uden­for Stutt­g­art sæt­tes ha­stig­he­den fri, og det gør bi­len og­så. Den ram­mer 200 km/ t og kun tæt tra­fik for­hin­drer mig i at pas­se­re 250 km/ t. Den gør det hur­tigt og uden uro.

Pas­ser til ra­cer­ba­ne

Nu er Cay­man GT4 ik­ke la­vet til højha­stig­hed­s­test på Au­to­ba­hn, men til en ra­cer­ba­ne. Men jeg har en da­te med en an­den Pors­che i Fi­ren­ze da­gen ef­ter, så der er ik­ke tid til at kø­re til Nür­bur­grings Nord­s­løj­fe. Men jeg har en bed­re idé. Pors­ches ud­vik­lings­af­de­ling lig­ger nem­lig ik­ke i Stutt­g­art. Den lig­ger i den lil­le by Wei­s­sach uden­for Stutt­g­art. Det er her, au­to­mo­bil­trold­mæn­de­ne mø­der hver mor­gen, drik­ker de­res kaf­fe, spi­ser de­res ber­li­ner og i øv­rigt la­ver nog­le af ver­dens fe­de­ste bi­ler.

Jeg har før slud­ret med ud­vik­lings­in­ge­ni­ø­rer fra Pors­che, og de for­tæl­ler, hvor­dan de ta­ger pro­to­ty­per­ne hjem fra ar­bej­de for at få en for­nem­mel­se af dem og for at gi­ve in­put til de­res kol­le­ger da­gen ef­ter med po­ten­ti­el­le for­bed­rin­ger. Det er alt­så her, fun­da­men­tet til bi­ler­ne bli­ver lagt. Det er på ve­je­ne om­kring Wei­s­sach, at de rå pro­to­ty­per bli­ver dres­se­ret og op­dra­get til at væ­re de subli­me sport­s­vog­ne, som vi jour­na­li­ster og kun­der­ne får i hæn­der­ne ved af­slut­nin­gen af en ud­vik­lings-

Pors­che Cay­man GT4 er en sport­s­vogn af den gam­le slags. I GT4 skal du hånd­te­re alt selv, men til gen­gæld be­løn­ner bi­len dig med en overflod af san­se­ind­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.