Ik­ke for­æl­det

Fortje­ner en ra­cer­ba­ne. Vi fandt no­get end­nu bed­re

BT - - BILER -

pro­ces. Det uden­dørs ud­vik­ling­s­la­bo­ra­to­ri­um vil jeg se og op­le­ve.

Jo tæt­te­re, jeg kom­mer by­en, jo fle­re Pors­cher mø­der jeg. Al­le sam­men kørt uden over­dre­ven respekt for den lo­ka­le fart­be­græns­ning. Jeg for­moder, der fo­re­lig­ger en form for ’ gent­le­man’s agre­e­ment’ med den lo­ka­le or­dens­magt. Sel­ve by­en er halv­trist, men det er bi­ler­ne ik­ke. Pors­cher­ne er klart over­re­præ­sen­te­ret, og man­ge af dem er del­vist pro­to­ty­pe- ca­mou­f­le­ret. Det her er bed­re for en Pors­che­fan end før­ste par­ket på fly­ver­gril­len på Ama­ger for en flys­pot­ter.

Ferdinand Pors­che Schu­le

Men det er ve­je­ne og ik­ke bi­ler­ne, jeg er kom­met for. Jeg kø­rer gen­nem by­en og op for­bi Ferdinand Pors­che Schu­le. På den an­den si­de af by­en lig­ger Pors­ches gi­gan­ti­ske ud­vik- lings­cen­ter, der med egen test­ba­ne, par­ke­rings­hus og en se­rie byg­nin­ger i stål og glas ser ak­ku­rat li­ge så im­po­ne­ren­de ud som for­ven­tet. Men tilbage til ve­je­ne. Land­ska­bet er bak­ket, og de sor­te as­faltslan­ger smy­ger sig gen­nem som­mer­lan­det. Op og ned. Så til høj­re og så til ven­stre. En bi­len­tu­si­ast kun­ne ik­ke ha­ve teg­net vej­net­tet bed­re. Bi­len spil­ler vil­ligt med. Æder svin­ge­ne med en præ­ci­sion og en li­ne­ær for­ud­si­ge­lig­hed, der gør den let hånd­ter­bar for en se­mi- øvet sport­s­vognstæm­mer som un­der­teg­ne­de. Det sam­me gør sig gæl­den­de med spe­e­der­re­spon­sen. Bi­len er let til­gæn­ge­lig og gi­ver oce­a­ner af fe­ed­ba­ck. Sam­ti­dig står den uhyg­ge­ligt godt fast. Den er et præ­ci­sions­værk­tøj, la­vet til at æde ki­lo­me­ter ef­ter ki­lo­me­ter af sydtysk as­falt som den­ne. GT4 er me­re kraft­fuld, me­re præ­cis og me­re følsom end en stan­dard Cay­man. Sam­ti­dig er den ik­ke li­ge så rå og høj­tek­no­lo­gisk som en hardco­re fuld­blods Pors­che 911 GT3.

Old school

I vir­ke­lig­he­den er GT4 gam­mel­dags uden på no­gen må­de at væ­re for­æl­det. Hvor 911 GT3 har fi­re­hjuls­sty­ring og au­to­ma­tisk ra­cer­gear­kas­se, så er GT4 old school. Den har træk på bag­hju­le­ne og seks ma­nu­el­le gear. Gear som det i øv­rigt er en for­nø­jel­se at drib­le imel­lem.

Bi­len gi­ver al den fe­ed­ba­ck og til­freds­stil­lel­se, som en ægte sport­s­vogn skal gi­ve.

Sam­ti­dig in­vol­ve­rer den, stil­ler krav og spil­ler med. Fø­re­ren er vit­ter­lig fø­re­ren. Det er ham, der skif­ter gear og gu­i­der bi­len op­ti­malt gen­nem svin­ge­ne. Vej­net­tet om­kring Wei­s­sach er helt per­fekt til GT4, hvil­ket ik­ke er så un­der­ligt, da det er her, bi­len er per­fek­tio­ne­ret.

Pors­che kal­der den en ’ tra­ck­day ra­cer’, alt­så en bil und­fan­get til ra­cer­ba­nen. Jeg kan for­stå de­res po­in­te. Af­fjed­ring og støj­dæmp­ning er li­ge rå nok til at leve med bi­len til dag­lig. Men det gør den sam­ti­dig vildt char­me­ren­de. Den er en rå og au­ten­tisk Pors­che, byg­get med pas­sion.

Den kom­pro­mis­lø­se Pors­che­el­sker vil til­gi­ve den al­le dens grove dag­lig­dagskan­ter ba­re for at op­le­ve den 3,8 li­ters boxer­motor, der uden tur­bo el­ler an­den tvangs­fod­ring le­ve­rer de 385 hk ved hyste­ri­ske 7.400 o/ min. Han vil smi­le hver gang, han hi­ver i hånd­tags­strop­pen for at kom­me ud, for­di han ved, at der ik­ke er gå­et på kom­pro­mis med no­get som helst i til­fæl­det Cay­man GT4.

Ka­bi­nen er in­tim og spar­somt ind­ret­tet, men be­mærk den ma­nu­el­le gear­stang – den er ef­ter­hån­den en sjæl­den­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.