Den, der ler sidst, ler bedst

Opel nye Karl ram­mer plet med stor­bils­for­nem­mel­se til små­pen­ge

BT - - BILER - Af An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

TEST

Vi dan­ske­re el­sker små ting. Det gæl­der snap­seg­las­set til på­ske­froko­sten, turi­stat­trak­tio­nen Den Lil­le Havfrue og ja, vo­res mi­kro­bi­ler.

Det ved man godt hos de dan­ske Opel- for­hand­le­re. I fle­re år har de set på fra de­res salgs­vin­du­er med be­drø­vet ud­tryk, mens dan­sker­ne er væl­tet ind hos Peu­geot og VW for at få sig en 108 el­ler Up.

Men den tid er for­bi. Nu har Opel nem­lig en­de­lig få­et de­res egen mi­kro. Og den er god.

Den nye mo­del hed­der Karl og er opkaldt ef­ter den før­ste søn til Adam Opel – mær­kets grund­læg­ger. Nav­net læg­ger må­ske op til dår­li­ge as­so­ci­a­tio­ner om en Karl- smart, men den leg er bi­len ik­ke med på. Karl er en ek­stremt ve­l­op­dra­gen bil, som næ­sten græn­ser til det ke­de­li­ge, og det er godt i net­op den­ne sam­men­hæng. Først og frem­mest kø­rer Karl nem­lig som en stør­re bil. Af­fjed­rin­gen er kom­forta­belt sat op, og til for­skel fra fle­re af kon­kur­ren­ter­ne er un­der­vog­nen rig­tig god til at kon­trol­le­re og dæm­pe spe­ci­elt stør­re bump og ujævn­he­der. Det gør Karl til en be­ha­ge­lig op­le­vel­se, og­så på læn­ge­re tu­re.

Sort kom­fort

I ka­bi­nen mø­des du af et hav af hård, sort pla­stik. Over­si­den af in­stru­ment­bor­det fø­les ik­ke læk­kert, men sam­le­kva­li­te­ten fejl­er ik­ke no­get, og her er go­de sæ­der og et læk­kert rat, der dog er ek­straud­styr på den te­ste­de Enjoy- va­ri­ant. Når vi nu er ved rat­tet, så er en af mo­del­lens få pro­ble­mer, at rat­tet kun kan ju­ste­res op/ ned, og ik­ke ud/ ind. Det be­ty­der, at jeg en­der med at læ­ne mig frem i sæ­det, og over læn­ge­re tu­re bli­ver det an­stren­gen­de.

Der er el­lers ri­ge­ligt med ud­styr. På Enjoy- mo­del­len er bå­de Blu­et­oo­th- for­bin­del­se, aircon­di­tion, fart­pi­lot, el- ju­ster­ba­re si­despej­le og fjer­n­be­tjent cen­tral­lås stan­dard, og det gør Karl nem og kom­forta­bel at leve med.

Plad­sen er der re­elt set hel­ler ik­ke no­get at ud­sæt­te på, når man tæn­ker på, at bi­len kun må­ler 367 cm i læng­den. Jeg er 185 cm høj, men jeg kan al­li­ge­vel sid­de på bag­sæ­det uden at ho­ve­d­et stø­der mod lof­tet. Ben­plad­sen er og­så god­kendt, men sæ­de­hyn­den kun­ne godt væ­re læn­ge­re, for der mang­ler lår­s­tøt­te på læn­ge­re tu­re. I ba­ga­ge­rum­met er der li­ge plads til et par ind­købspo­ser, for Karl rum­mer 215 li­ter, og det er bed­re end fle­re kon­kur­ren­ter.

Vi­bra­tions­fri sløv­hed

Der fin­des kun en mo­tor­va­ri­ant til Karl, en 1- li­ters tre­cy­lin­dret ben­zin­mo­tor som yder 75 hk. Den er på in­gen må­de no­get fest­fyr­vær­ke­ri, og den op­le­ves som ret sløv. Selv når den pi­skes over 4.000 o/ min, sker der ik­ke no­get for al­vor. Og over 110 km/ t be­gyn­der mo­tor­støj­en at træn­ge igen­nem i ka­bi­nen.

Mo­to­ren har dog et stort trum­f­kort. Den er nem­lig næ­sten uden vi­bra­tio­ner, og det gav­ner kom­for­ten.

Opel Karl 1,0 Enjoy

Lat­ter­brøl

Hel­heds­ind­tryk­ket af Karl er, at den op­le­ves me­re som en stor bil end man­ge kon­kur­ren­ter, som of­te fø­les som om, de er byg­get af Fis­her- Pri­ce og ik­ke af en bil­pro­du­cent. Og det er fak­tisk på trods af, at mo­del­len kom­mer til Dan­mark med gan­ske for­del­ag­ti­ge pri­ser. Enjoy- varianten ko­ster 99.990 kr., men Karl star­ter ved 79.990 kr. med 75 hk og fem dø­re. Det er bed­re end bå­de VW Up og Peu­geot 108, Dan­marks nu­væ­ren­de bedst­sæl­gen­de mi­kro­er.

Hvis vi dan­ske­re fort­sæt­ter med at kø­be mi­kro­bi­ler i sam­me grad, som vi har gjort, så vil der ik­ke gå læn­ge, før Opel- for­hand­ler­ne kla­sker sig på lå­re­ne af grin. Opel Karl er nem­lig en vel­lyk­ket mikro­bil.

Karl er nav­net på Opels nye mikro­bil. Og den er god. Fak­tisk så god, at den kan luk­ke mun­den på stor­sæl­ger­ne VW Up og Peu­geot 108.

Pla­stiks­kjol­det er drop­pet til for­del for en rig­tig mo­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.