VIL­FORTs TRAGEDIE PÅ FILM

Om 12 da­ge ud­bas­u­ne­res Kim Vil­forts stør­ste sorg i fil­men Som­me­ren ’ 92. Men ho­ved­per­so­nen står ik­ke selv bag for­tæl­lin­gen

BT - - SPORTEN - DEN STORE SORG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@sporten.dk

Ba­re seks uger ef­ter kar­ri­e­rens stør­ste tri­umf blev EM- hel­ten Kim Vil­fort ramt af sit livs stør­ste tragedie, da hans kun seksår­i­ge dat­ter dø­de af kræft. Si­den har Vil­fort, der var en af EM- tri­um­fens stør­ste hel­te, kun i me­get få til­fæl­de åb­net en smu­le for dat­te­rens syg­dom og død.

Om 12 da­ge kan den tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler og nu­væ­ren­de ta­lent­chef på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn så se sin og fa­mi­li­ens sør­ge­li­ge hi­sto­rie ud­fol­det på det store, hvi­de lær­red, når fil­men om EM- tri­um­fen, Som­me­ren ’ 92, rul­ler i bi­o­gra­fer lan­det over.

Fil­men, der spås stor suc­ces hos bå­de pu­bli­kum og i kas­se­ap­pa­ra­tet, har tid­li­ge­re land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens hi­sto­rie som den store mo­tor. Men Kim Vil­fort – og ik­ke mindst dat­te­rens syg­dom og om­stæn­dig­he­der­ne derom – er et an­det af fil­mens store og rø­ren­de om­drej­nings­punk­ter.

Tavs­hed

De sør­ge­li­ge om­stæn­dig­he­der om­kring dat­te­rens syg­dom blev holdt in­ter­nt, da Vil­fort rej­ste hjem fra EM- slut­run­den i 1992 in­den den sid­ste grup­pe­kamp mod Frankrig for si­den at re­tur­ne­re til se­mi­fi­nal-esej­ren mod Hol­land.

Og­så si­den har Vil­fort holdt pri­vat­li­vet for sig selv og blot ud­talt sig kort om sin æld­ste dat­ter i få in­ter­views.

» Selv in­den min dat­ter blev syg, holdt jeg fast i kun at ta­le om fod­bold, når jeg var i me­di­er­ne. Min vur­de­ring var, at ar­tik­ler­ne vil­le få en skæv ind­gangs­vin­kel, hvis jeg åb­ne­de for mit pri­vat­liv. Jeg kend­te jo ik­ke de­res dags­or­den. Jeg sto­le­de ik­ke på, de vil­le sæt­te mi­ne ord i ret­te per­spek­tiv, « sag­de Vil­fort i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke sid­ste år, da han og­så for­tal­te, at det ik­ke hu­e­de ham, at hi­sto­ri­en om hans dat­ter over­ho­ve­det kom frem den­gang i 1992:

» Det var un­der­ligt, at der var så me­gen op­mærk­som­hed og in­ter­es­se for no­get, der hør­te mit pri­vat­liv til, føl­te jeg. Og det var fak­tisk en jour­na­list, jeg hav­de til­lid til, der åb­ne­de bal­let med at skri­ve om min sy­ge dat­ter. Vink­len på for­si­den var en helt an­den, end der var lagt op til un­der in­ter­viewet. Det skuf­fe­de mig. «

For­fat­ter­nes hi­sto­rie

Nu præ­sen­te­res Kim Vil­forts hi­sto­rie i en spil­le­film. Men uden den i dag 52- åri­ge tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler har haft di­rek­te ind­fly­del­se på den. Den tid­li­ge­re midt­ba­ne­spil­ler har mødt in­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed og sku­e­spil­le­ren Mik­kel Boe Føls­gaard, der po­rtræt­te­rer ham i Som­me­ren ’ 92. Han har og­så for­talt om si­ne op­le­vel­ser om­kring EM- slut­run­den.

Men det er ik­ke Vil­fort, der har for­talt fol­ke­ne bag Som­me­ren ’ 92 om om­stæn­dig­he­der­ne og fø­lel­ser­ne i for­bin­del­se med dat­te­rens syg­dom, der især skil­dres fra en sy­ge­seng på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Alt det står for film­ska­ber­nes egen reg­ning.

» Jeg vil si­ge, at vo­res am­bi­tion har væ­ret at for­tæl­le den hi­sto­rie så so­bert, respekt­fuldt og sand­fær­digt som mu­ligt – i sub­stan­sen. Men for de se­kven­ser – og for fil­men i det he­le ta­get – gæl­der, at det er en fik­tions­film byg­get på vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der. Så di­a­lo­ger­ne i fil­men er skre­vet af ma­nuskript­for­fat­ter An­ders Au­gust og mig, « si­ger Kas­per Bar­fo­ed om for­tæl­lin­gen om Kim Vil­fort og dat­te­rens syg­dom un­der slut­run­den i Sve­ri­ge.

» Vi fø­ler, at den i si­ne po­in­ter er sand­fær­dig. Men hvor me­get den i de­talj­en er sand, må væ­re op til Kim, om han vil kom­men­te­re, « fort­sæt­ter in­struk­tø­ren.

Lav pro­fil

Det vil Kim Vil­fort imid­ler­tid ik­ke. BT har væ­ret i kon­takt med man­den bag Dan­marks an­det mål i EM- fi­na­len mod Tys­kland fle­re gan­ge, men Vil­fort hol­der helt lav pro­fil i for­hold til ’ Som­me­ren ’ 92’ og har in­gen kom­men­ta­rer til no­get, der om­hand­ler fil­men.

Har Kim Vil­fort væ­ret util­freds på no­gen må­de?

» Det sy­nes jeg, han skal ha­ve lov at for­tæl­le. Jeg kan kun si­ge, hvor­dan vi har prø­vet at la­ve fil­men. Han har væ­ret enormt ge­ne­røs om­kring at mø­des og for­tæl­le, men det byg­ge­de og­så på, at der var en til­lid om, at de sam­ta­ler var mel­lem ham og mig, « si­ger Kas­per Bar­fo­ed, der trods mod­vil­je fra ho­ved­per­so­nen har in­klu­de­ret Kim Vil­forts hi­sto­rie i sin film, for­di han me­ner, den var svær at kom­me uden om.

Det er og­så in­spi­re­ren­de

» For mig hand­le­de det om, at det var svært at for­tæl­le hi­sto­ri­en om EM i 1992 uden at be­rø­re det. For man­ge af de men­ne­sker, der var in­vol­ve­ret, fyld­te det me­get. Så det hav­de væ­ret en film med hul i, hvis vi ik­ke hav­de væ­ret om­kring det. Det er den ene si­de af det. Den an­den si­de er, at det på man­ge må­der er en film om, hvor­dan man hånd­te­rer modgang og svæ­re si­tu­a­tio­ner. I den hen­se­en­de er Kim Vil­fort- hi­sto­ri­en enormt in­spi­re­ren­de for mig og al­le mu­li­ge an­dre. Jeg sy­nes, det er en stærk hi­sto­rie, som al­le kan læ­re no­get af og bli­ve in­spi­re­ret af. Så det var nød­ven­digt at ha­ve den med. Men det var vig­tigt for mig at få la­vet den så respekt­fuldt som mu­ligt, « un­der­stre­ger in­struk­tø­ren.

Kim Vil­fort var ik­ke med, da EM- hel­te­ne fra 1992 sid­ste tors­dag var til gal­lapre­mi­e­re på ’ Som­me­ren ’ 92’. I ste­det så Vil­fort tid­li­ge­re i den­ne uge fil­men ved en pri­vat frem­vis­ning med sin fa­mi­lie. Re­sten af Dan­mark kan se fil­men fra den 27. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.