HAV­DE LYST

Ét po­int pas­se­de bå­de FCM- og FCK- lej­ren. Al­li­ge­vel ærg­re­de FCKs ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, sig over hol­dets mang­len­de skarp­hed. Én si­tu­a­tion ir­ri­te­re­de ham især

BT - - SPORTEN - ET LO­GISK RE­SUL­TAT Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@bt.dk

FC København star­te­de bedst, mens midtjy­der­ne sad på det til sidst. Men det end­te uden mål, og eft er bra­get mel­lem sid­ste års to store guld­kon­kur­ren­ter var der ge­ne­relt til­freds­hed med det uaf­gjor­te re­sul­tat.

Un­der­vejs hav­de gæ­ster­ne fra FCK dog fl ere kon­tra­chan­cer. Spe­ci­elt én si­tu­a­tion, hvor FCK var fi re mod én gik ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken på.

Vi la­der nord­man­den be­skri­ve:

» Vi er fi re mod én. Det er så dår­ligt! Vi skal la­de man­den i mid­ten fø­re bol­den. Jeg hav­de lyst til at lø­be med i kon­tra­en. ’ Du lø­ber der, du lø­ber der, så spil­ler jeg der. Og så bli­ver der mål’. Jeg ved ik­ke, hvor man­ge gan­ge jeg har sagt det. «

FCK- an­fø­rer Tho­mas Dela­ney le­ve­re­de eft er kam­pen en analyse af, hvor­for kam­pen udar­te­de sig, som den gjor­de:

» Det er en kamp, hvor beg­ge hold prø­ver, men in­gen vil of­re alt for må­let. Vi kom med en off en­siv holdop­stil­ling og gik eft er tre po­int, men man skal og­så pas­se på ik­ke at ta­be. Så­dan tror jeg og­så, at Midtjylland hav­de det. Det var trods alt så svært, at det var far­lig at smi­de alt frem, «

Dela­ney var dog skuff et over den rin­ge ud­nyt­tel­se på død­bol­de. Kun Wil­li­am Kvist var til sidst tæt på at he­a­de den i mål. Sit eget.

» Vi har så man­ge død­bol­de, at det må ka­ste sig me­re af sig. Wil­li­am he­a­der den selv­føl­ge­lig på over­lig­ge­ren, men jeg kun­ne godt tæn­ke mig me­re far­lig­hed der. Zanka score­de i den se­ne­ste kamp, men når vi har så man­ge pro­fi ler i luft en og Ludwig Augs­tin­s­sons ind­læg, skal vi væ­re far­li­ge, « sag­de FCK- kap­ta­j­nen.

Trods util­freds­he­den med den mang­len­de skarp­hed var Stå­le Sol­bak­ken en glad mand, der smi­le­de og jo­ke­de eft er op­gø­ret. Men det he­le blev sagt i en be­stemt to­ne.

» Vi er det hold, der er tæt­test sej­ren. Skul­le der ha­ve væ­ret en vin­der, skul­le det ha­ve væ­ret os. Vo­res bed­ste pe­ri­o­de var læn­ge­re end Midtjyl­lands, men så be­slut­te­de Wil­li­am sig at he­a­de mod eget mål, og så hav­de alt væ­ret li­ge me­get, « gri­ne­de han, in­den han ær­ge­de sig over Benja­min Ver­bic’ ska­de.

» Vi bli­ver ramt, da Benja­min bli­ver ska­det, for Yous­sef ( Tou­touh, red.) er ik­ke helt i om­drej­nin­ger. Benja­min fi k en fan­ta­stisk start på kam­pen. Vi er lidt hårdt ramt. Mi­ka­el An­tons­son kæm­per. Da­ni­el Amar­tey er i ka­ran­tæ­ne og ’ Pel­le’ Nils­son er ska­det. Vi er på vip­pen he­le vej­en, så det er godt med en pau­se. Og så sluk­ker jeg te­le­fo­nen, så der ik­ke kom­mer no­gen bud, « si­ger Sol­bak­ken om den om­bej­le­de Amar­tey.

Svag Si­sto

FCM- træ­ner Jess Thorup men­te, at kø­ben­hav­ner­ne var bedst i pe­ri­o­der, mens midtjy­der­ne kom godt igen:

» Når vi ik­ke ram­mer da­gen, skal vi og­så tæn­ke på, at det er to go­de hold, der og­så tæn­ker på, hvor­dan de står over for hin­an­den. Så kan vi et el­ler an­det sted væ­re til­freds med ét po­int til slut. «

På ba­nen kun­ne han se guld­fug­len Pio­ne Si­sto fal­de igen­nem. Si­sto, der læn­ge har væ­ret ryg­tet til ud­lan­det, har ik­ke helt ramt ni­veau­et fra sid­ste sæ­son, og Thorup var og­så klar i sin vur­de­ring af Si­stos præ­sta­tion:

» Pio­ne har no­get af det xfak­tor, vi hå­ber på. Spe­ci­elt, når vi har bol­den, kan han sæt­te en mand af og gø­re det ek­stra­or­di­næ­re. Det er ik­ke alt, der lyk­kes for ham i dag. Og når det ik­ke gør det, og han ik­ke ar­bej­der helt så hårdt de­fen­sivt, som jeg hav­de hå­bet på, er det, der­for jeg skift er ham ud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.